Inda koshikalimo

Ouyelele nomaluvala

Ouyelele nomaluvala

Meshito omu na oinima ihapu i na omaluvala mahokwifa. Mona kutya olyelye e li odjo youyelele aushe nosho yo omaluvala oo taa holola kombinga yomufaneki ye mwene.