Ovaroma 7:1-25

  • Oshihopaenenwa shi na sha nokumanguluka ko kOmhango (1-6)

  • Omhango oya holola oulunde (7-12)

  • Okukondjifa oulunde (13-25)

7  Ovamwatate, kamu shi shii kutya omunhu oha kala ashike koshi yOmhango ngeenge e na omwenyo? (Ohandi lombwele ovo ve shii omhango).  Pashihopaenenwa, pamhango, omukainhu a hombolwa oku na okukala nomushamane waye ofimbo e na omwenyo, ndele ngeenge omushamane waye okwa fi okwa manguluka ko komhango yomushamane waye.  Ngeenge okwa hombolwa po komulumenhu umwe e lili, ofimbo omushamane waye e na omwenyo, kungaho okwa ya moluhaelo. Ndele ngeenge omushamane waye okwa fi, omukainhu oo okwa manguluka ko komhango yaye, nongeenge okwa hombolwa po komulumenhu umwe, kungaho ina ya moluhaelo.  Ovamwatate, omwa li koshi yOmhango, ndele omwa dja ko omolwekuliloyambo* laKristus. Osho osha ningwa opo mu kale hamu dulika kuKristus oo a nyumunwa koufi. Kungaho, ohatu dulu okulonga oilonga oyo ya hokiwa kuKalunga.  Eshi twa li hatu shikula omahalo opambelela, Omhango oye tu kwafela tu shiive kutya omahalo mai opambelela oo hae tu ningifa tu longe oulunde, noulunde ohau etifa efyo.  Ndele paife katu li vali koshi yOmhango molwaashi hayo vali tai tu wilike. Onghee otu li ovapiya vaKalunga hatu wilikwa komhepo yaye, ndele hakOmhango oyo ya li hai tu wilike nale.  Natu tye ngahelipi hano? Mbela Omhango oyo oulunde? Hasho nandenande! Ngeno kapa li Omhango, ngeno inandi shiiva oulunde. Ngeno Omhango kaya tile kutya, “Ino kala u na okahalu,” ngeno inandi shiiva kombinga yokahalu.  Omhango oya ningifa oulunde u xwaxwameke nge ndi kale ndi na okahalu. Ndele eshi paha li omhango, kanda li ndi shii oulunde.  Eshi nda li ndihe shii omhango, onda li ndi na eteelelo lomwenyo. Ndele eshi pe uya omhango, onda shiiva oulunde. Ame omulunde nokanda li vali ndi na eteelelo lomwenyo. 10  Oshipango osho tashi etele nge omwenyo onda li nde shi tala ko kutya otashi etele nge efyo. 11  Oulunde owa pukifa nge nowa etela nge efyo omolwomhango. 12  Omhango muyo vene oiyapuki, noipango oiyapuki, ya yuka noiwa. 13  Mbela osho shiwa osha etela nge efyo? Hasho nandenande! Ndele oulunde oo wa etela nge efyo. Oulunde owa etela nge efyo okupitila mwaasho shiwa opo shi ulike kutya oulunde oshike. 14  Otu shi shii kutya Omhango oya dja kuKalunga, ndele ame inandi wanenena, nondi li omupika woulunde. 15  Ihandi longo osho nda hala, ashike ohandi longo osho ndi tonde, ndele nghi shii kutya omolwashike handi ningile ngaho. 16  Onda dimina kutya Omhango oiwa, ndele nande ongaho, ohandi longo osho inandi hala. 17  Ndele haame mwene handi shi longo, ashike omolwoulunde oo u li mwaame. 18  Osheshi ondi shi shii kutya mwaame, sha hala okutya mombelela yange, kamu na sha nande shiwa, molwaashi ohandi kala nda hala okulonga ouwa, ashike ihandi dulu oku u longa. 19  Osheshi ihandi longo ouwa oo nda hala, ndele ohandi longo owii oo inandi hala. 20  Ngeenge handi longo osho inandi hala, haame mwene handi shi longo, ndele omolwoulunde oo u li mwaame. 21  Ndele ope na omhango tai pangele nge: Ngeenge nda hala okulonga ouwa, ope na sha tashi kondjifa nge ndi longe owii. 22  Onda hokwa neenghono omhango yaKalunga nomutima aushe. 23  Ndele ondi wete vali omhango imwe molutu* lange tai kondjifa omhango oyo tai pangele omadiladilo ange notai kondjifile nge moupika womhango youlunde oyo i li molutu* lange. 24  Ame omulunde a shiya ko, olyelye ta mangulula nge molutu eli tali twala nge mefyo? 25  Ohandi pandula Kalunga okupitila muJesus Kristus Omwene wetu. Onda halelela okudulika komhango yaKalunga, ndele mwaame omu na omhango youlunde.

Eshangelo lopedu

Eln., “omolwolutu.”
Eln., “moilyo yolutu.”
Eln., “moilyo yolutu.”