Ovaroma 6:1-23

  • Onghalamwenyo ipe okupitila mokuninginifwa muKristus (1-11)

  • Inamu efa oulunde u pangele momalutu eni (12-14)

  • Va dja moupika woulunde nova ninga ovapiya vaKalunga (15-23)

    • Ondjabi youlunde efyo; oshalinghenda yaKalunga omwenyo (23)

6  Natu tye ngahelipi hano? Mbela otu na okutwikila okunyona opo tu mone ouwa muhapu mefilonghenda laKalunga?  Hasho nandenande! Ongahelipi hatu dulu vali okupangelwa koulunde ngeenge otwa manguluka ko kuo?  Ile kamu shi shii kutya atushe ovo twa ninginifwa notwa hanganifwa naKristus Jesus otwa ninginifwa mefyo laye?  Onghee otwa pakwa* pamwe naKristus eshi twa ninginifwa mefyo laye, opo tu kale yo nonghalamwenyo ipe ngaashi ye a nyumunwa okupitila meenghono daTate a kale nonghalamwenyo ipe.  Ndele ngeenge otwa fi ngaashi ye, ohatu ka nyumuka yo ngaashi ye, nokungaho ohatu ka hangana naye.  Otu shi shii kutya ounhu wetu mukulu owa valelwa pamwe naye komuti opo tuha kale tu na omatimba notuha kale vali ovapika voulunde.  Osheshi ngeenge omunhu okwa fi, okwa manguluka ko koulunde.*  Ndele ngeenge otwa fi pamwe naKristus, otwa itavela yo kutya ohatu ka kala pamwe naye.  Otu shi shii kutya Kristus okwa nyumuka koufi noita fi vali, nefyo kali na vali eenghono doku mu pangela. 10  Okwa fya lumwe aluke opo a xulife po oulunde, nokwa nyumuka opo a longe ehalo laKalunga. 11  Nanye litaleni ko mwa fya mo moulunde nomwa nyumuka mu longe ehalo laKalunga okupitila muKristus Jesus. 12  Onghee hano, inamu efa oulunde u twikile okupangela omalutu eni oo haa fi opo muhe liyandje komahalo ao. 13  Inamu yandja omalutu eni* koulunde a ninge oilwifo yokuhenouyuki, ndele liyandjeni kuKalunga onga ovanhu va nyumuka koufi, nokuyandja yo omalutu eni* kuKalunga e li oilwifo youyuki. 14  Ndele inamu efa mu pangelwe koulunde molwaashi kamu li koshi yomhango, ndele okoshi yefilonghenda. 15  Ohatu ti ngahelipi? Mbela otu na okunyonena owina molwaashi tuhe li vali koshi yomhango, ndele otu li koshi yefilonghenda laKalunga? Hasho nandenande! 16  Kamu shi shii kutya ngeenge omwe liyandje mu dulike kuumwe ngaashi ovapika, otamu ningi ovapika vaye? Hano ngeenge omu li ovapika voulunde, otau mu twala mefyo, ndele ngeenge omu li ovapiya vaKalunga nohamu dulika kuye, otamu ka enda mouyuki. 17  Kalunga na pandulwe, osheshi nonande omwa li ovapika voulunde, paife ohamu dulika nomutima aushe kehongo laKalunga. 18  Ndele molwaashi omwa mangululwa moulunde, omwa ninga ovapiya vouyuki. 19  Ohandi popi nanye monghedi ipu okuudiwa ko nawa kovanhu omolwounghundi weni. Ndele ngaashi ovapika, omwa li mwa yandja omalutu eni a longe oilonga inai koshoka opo mu longe oilonga ii. Ashike paife yandjeni omalutu eni a longe ouyuki opo mu longe osho sha yuka. 20  Eshi mwa li ovapika voulunde, kamwa li hamu longo ouyuki. 21  Nale omwa li hamu imike oiimati ya tya ngahelipi? Omwa li hamu longo oinima oyo tai mu fifa ohoni paife notai twala mefyo. 22  Ndele paife eshi mwa mangululwa moulunde nomwa ninga ovapiya vaKalunga, ohamu imike oiimati youyuki oyo tai twala komwenyo waalushe. 23  Osheshi ondjabi youlunde oyo efyo, ndele Kalunga ota yandje oshali yomwenyo waalushe okupitila muKristus Jesus Omwene wetu.

Eshangelo lopedu

Ile “otwa fudikwa.”
Ile “okwa diminwa po.”
Eln., “oilyo yomalutu eni.”
Eln., “oilyo yomalutu eni.”