Ovakolossi 3:1-25

  • Omunhu mukulu nomunhu mupe (1-17)

    • Dipaeni omahalo eni opambelela (5)

    • Ohole ohai hanganifa ovanhu filufilu (14)

  • Omayele komaukwaneumbo opaKriste (18-25)

3  Shaashi omwa nyumunwa pamwe naKristus, lalakaneneni oinima yomeulu, omo Kristus e li omutumba kolulyo laKalunga.  Kaleni hamu yandje elitulemo koinima yomeulu, ndele hakoinima yokombada yedu.  Osheshi omwa fya, neemwenyo deni odi li mepashukilo laKristus molwaashi osho oshi li metwokumwe nehalo laKalunga.  Ngeenge Kristus, oo e li omwenyo wetu, okwa holola eenghono daye,* nanye otamu ka tumbalekwa pamwe naye.  Onghee hano, dipaeni omahalo eni mai opambelela ngaashi oluhaelo,* okuhenoukoshoki, omahalo opamilele a pitilila, okahalu nosho yo olwisho olo tali faafanifwa nokulongela oikalunga.  Kalunga ota ka handukila ovanhu ovo hava longo oilonga ya tya ngaho.  Nanye omwa li hamu longo oilonga ya tya ngaho.*  Ndele paife omu na okweefa po filufilu oinima ngaashi: ehandu, efulakato, owii, omatukano nomashendjo oulai.  Inamu lombwelafana oipupulu. Liduleni omunhu mukulu pamwe noilonga yaye, 10  ndele tamu djala omunhu mupe oo a shitululwa a ninge mupe okupitila meshiivo lashili, opo a kale a fa Omushiti waye. 11  Kungaho itapa ka kala vali eyooloko pokati kOmugreka nOmujuda, kaao a pita etanda naao ina pita etanda, komunailongo nOmuskiti* nopokati komupika nomudalwa, osheshi amushe omwa hangana muKristus. 12  Molwaashi omu li ovahoololwa vaKalunga, ovayapuki vaye novana vaye ovaholike, djaleni ohole, olukeno, olune, elininipiko, omwenyo muwa nosho yo onheni. 13  Twikileni okulididimikilafana nokudiminafana po nehalo liwa ngeenge mwa ningafana nai. Ngaashi Jehova he mu dimine po nehalo liwa, nanye yo osho mu na okuninga. 14  Kakele koinima aishe oyo, djaleni ohole molwaashi oyo hai hanganifa ovanhu filufilu. 15  Ombili yaKristus nai pangele momitima deni, osheshi Kalunga okwe mu ifana mu ninge olutu limwe nomu kale mu na ombili. Kaleni yo mu na olupandu. 16  Eendjovo daKristus nadi longe munye pauyadi, opo di mu pe ounongo aushe. Twikileni okuhongafana nokutwaafana omukumo* neendjovo domapsalme, tamu tange Kalunga, tamu imbi nolupandu omaimbilo opamhepo nokwiimbila Jehova momitima deni. 17  Keshe osho tamu popi ile tamu ningi, ashishe shi ningeni okupitila medina lOmwene Jesus, tamu pandula Kalunga Tate okupitila muye. 18  Ovakulukadi, dulikeni kovashamane veni ngaashi sha wapalela Omwene. 19  Ovashamane, kaleni mu hole ovakulukadi veni, ndele inamu ungaunga navo nonyanya.* 20  Ounona, dulikeni kovakulunhu veni moinima aishe, osheshi osho osha wapalela Omwene. 21  Ootate, inamu nyemateka* ovana veni, opo vaha teke omukumo. 22  Ovapiya, dulikeni koovene veni vopanhu* moinima aishe, hangeenge ashike ve mu wete opo mu hafife ovanhu, ndele shi ningeni nomutima aushe nokutila Jehova. 23  Keshe osho tamu longo, shi longeni nomutima aushe ngaashi tamu longele Jehova, ndele havanhu, 24  osheshi omu shi shii kutya otamu ka pewa efyuululo kuJehova li li ondjabi. Longeleni Omwene weni, Kristus. 25  Keshe ou ta longo owii ota ka handukilwa omolwowii oo a longa, osheshi Kalunga ke na okatongo.

Eshangelo lopedu

Eln., “okwa hololwa.”
MOshigreka, porneia. Tala omafatululo oitya.
Ile “hamu lihumbata ngaho.”
“Omuskiti” sha hala okutya omunhu ehe na oukwashiwana.
Ile “nokukumaidafana.”
Ile “inamu va handukila sha pitilila.”
Ile “shinda; handukifa.”
Eln., “vopambelela.”