Ovaheberi 8:1-13

  • Oinima yometwali otai faneke oinima yomeulu (1-6)

  • Eyooloko pokati kehangano lipe naali likulu (7-13)

8  Oshitwa sha fimanenena shi na sha naasho hatu popi osheshi: Otu na omupristeri munene, oo e li omutumba meulu kolulyo lolukalwapangelo laKalunga Omunefimano alishe,  ta yakula monhele iyapuki nosho yo metwali lashili olo la dikwa po kuJehova, ndele hakovanhu.  Molwaashi omupristeri munene keshe a nangekwa po okwa li e na okuyandja eeshali nokuyamba omayambo, osha li yo sha pumbiwa kwaau naye a yambe eyambo.  Ngeno okwa li kombada yedu, ngeno ke fi omupristeri, molwaashi ope na nale ovalumenhu ovo hava yandje eeshali metwokumwe nOmhango.  Oilonga oyo ya li hai longwa kovalumenhu ovo oya li omudidimbe noi lile po oinima yomeulu. Osho osha li sha ulikwa eshi Kalunga a li a lombwela Moses nghee e na okutunga etwali, a ti: “Dimbuluka nokuninga naanaa oinima aishe ngaashi nde ku ulikila eshi wa li komhunda.”  Ndele Jesus okwa pewa oilonga ya denga mbada, molwaashi oku li yo omupokati wehangano liwa, nehangano olo ola kolekwa pamhango nola dikwa po pakanghameno lomaudaneko.  Ngeno ehangano lotete ola li lihe na oshipo, ngeno inapa pumbiwa vali ehangano etivali.  Jehova okwa li a mona epuko movanhu nomolwaashi a li a popya ta ti: “‘Taleni, omafiku otae uya, eshi handi ka ninga ehangano lipe neumbo laIsrael nosho yo laJuda.’  Jehova okwa ti vali: ‘Ehangano olo itali ka kala la fa olo nda ningile nooxekulululwa eshi nde va kwata meke noku va kufa mo muEgipiti. Molwaashi kava li ovadiinini kehangano lange, onda li nda efa oku va fila oshisho.’ 10  “Jehova okwa ti: ‘Ehangano eli olo handi ka ninga neumbo laIsrael okudja pomafiku oo. Ohandi ka tula eemhango dange momadiladilo avo noku di shangela momitima davo. Ohandi ka ninga Kalunga kavo, notava ka ninga oshiwana shange. 11  “‘Kape na vali ou ta ka honga omukwashiwana mukwao ile omumwaxe, ta ti: “Shiiva Jehova.” Osheshi ovanhu aveshe otava ka kala ve shii nge, kashi na nee mbudi kutya olyelye. 12  Ohandi ke va dimina po omolwoilonga yavo ii, noitandi ka dimbuluka vali omatimba avo.’” 13  Eshi a popya “ehangano lipe,” osha hala okutya eli lotete okwe li ninga likulu. Eli likulu otali kulupa noli li pokuxula po.

Eshangelo lopedu