Ovaefeso 5:1-33

  • Okupopya nelihumbato la koshoka (1-5)

  • Endeni ngaashi ovana vouyelele (6-14)

  • Yadifweni omhepo iyapuki (15-20)

    • Longifeni nawa efimbo leni (16)

  • Omayele kovashamane nokovakulukadi (21-33)

5  Ningeni ovahopaeneni vaKalunga, ngaashi ovana ovaholike.  Kaleni mu na ohole ngaashi Kristus a kala e tu* hole nokwe liyandja molwetu* e li eyambo li li edimba liwa kuKalunga.  Ndele ngaashi tashi wapalele ovayapuki, mokati keni inamu tumbulwa oluhaelo, owii keshe ile olwisho,  elihumbato lififa ohoni, okupopya kwa nyika oulai ile omashendjo oulai. Osheshi oinima oyo inai wapala, ndele kaleni hamu pandula Kalunga.  Omu shi shii nomwa didilika kutya ovahaeli,* ovalongi vowii ile ovanalwisho ovo ve li onga ovalongeli voikalunga, itava ka fyuulula Ouhamba waKristus naKalunga.  Inamu efa mu pukifwe kovanhu ovo hava popi eendjovo dongaho, osheshi omolwoinima oyo, Kalunga ota ka handukila ovo ihava dulika.  Onghee hano, inamu va hopaenena;*  osheshi nale omwa li momilaulu, ndele paife omu li mouyelele eshi mu na ekwatafano nOmwene. Kaleni hamu ende ngaashi ovana vouyelele,  osheshi ngeenge omwa kala hamu ende mouyelele, otamu ka kala hamu longo ouwa, ouyuki nokukala metwokumwe noshili. 10  Kaleni hamu konakona oinima mu tale kutya ilipi po tai wapalele Omwene. 11  Efeni okulonga oilonga yongaho yomilaulu; ndele ponhele yaasho, i nyanekeni pomutenya. 12  Osheshi oinima oyo ovanhu hava ningi meholeko oi fifa ohoni okutumbula. 13  Oinima aishe oya hololwa* kouyelele, noinima aishe oyo ya hololwa oya ninga ouyelele. 14  Onghee Omishangwa oda ti: “Penduka ove ou wa kofa nokunyumuka koufi opo u minikilwe kouyelele waKristus.” 15  Pashukileni eenghatu deni muha ende ngaashi omalai, ndele ongaashi ovanaendunge. 16  Longifeni nawa efimbo,* osheshi omafiku omai. 17  Inamu kala ngaashi omalai, ndele kaleni hamu konakona kutya ehalo laJehova olilipi. 18  Shimwe vali, inamu kolwa komaviinyu, osheshi oukolwe ohau ningifa omunhu a katuke shihe li pandunge,* ndele kaleni nokuyadifwa omhepo iyapuki. 19  Ngeenge tamu popi, popyeni neendjovo domapsalme, tamu tange Kalunga nomaimbilo opamhepo. Imbileni Jehova omaimbilohambelelo momitima deni. 20  Kaleni alushe hamu pandula Kalunga Tate yetu okupitila medina lOmwene wetu Jesus Kristus omolwoinima aishe. 21  Keshe umwe na kale ha dulika kumukwao molwaashi omwa fimaneka neenghono Kristus. 22  Ovakulukadi nava kale hava dulika kovashamane vavo ngaashi kOmwene, 23  osheshi omushamane oye omutwe womukulukadi waye ngaashi ashike Kristus e li omutwe weongalo, olo li li olutu laye, noku li omuxupifi walo. 24  Ngaashi eongalo hali dulika kuKristus, ovakulukadi navo nava kale hava dulika kovashamane vavo moinima aishe. 25  Ovashamane, kaleni mu hole ovakulukadi veni ngaashi Kristus yo e hole eongalo nokwe liyandja molwalo, 26  e li yapula nokwe li kosha nomeva, sha hala okutya, neendjovo daKalunga, 27  opo li kale la koshoka koshipala shaye, liyapuki nolihe na edilo lasha. 28  Ovashamane nava kale ve hole ovakulukadi vavo ngaashi omalutu avo. Omulumenhu ou e hole omukulukadi waye oku lihole ye mwene, 29  osheshi kape na omulumenhu e tonde olutu laye* mwene, ndele ohe li palula nohe li file oshisho, ngaashi Kristus ha file oshisho eongalo, 30  molwaashi otu li oilyo yolutu laye. 31  “Nomolwaasho omulumenhu oku na okufiya po xe naina, ndele ta kanyatele* komukulukadi waye, ndele tava ningi onhumba imwe.” 32  Oshiholekwa osho shiyapuki osha fimana. Ohandi popi kombinga yaKristus nosho yo eongalo. 33  Onghee hano, keshe umwe womunye oku na okukala e hole omukulukadi waye ngaashi e lihole ye mwene. Kakele kaasho, omukulukadi oku na okukala a fimaneka neenghono* omushamane waye.

Eshangelo lopedu

Ile tashi dulika, “e mu.”
Ile tashi dulika, “molweni.”
Tala omafatululo oitya, “Oluhaelo.”
Ile “inamu limbwanga mumwe navo.”
Ile “oya pewa oushima.”
Eln., “landeni efimbo la wapala.”
Ile “e liefe.”
Eln., “ombelela yaye.”
Ile “ta kala pamwe.”
Ile “e na efimaneko lomoule.”