Oilonga 8:1-40

  • Saul omuhepeki (1-3)

  • Oidjemo iwa youkalele waFilippus muSamaria (4-13)

  • Petrus naJohannes tava tumwa kuSamaria (14-17)

  • Simon a hala okulanda omhepo iyapuki (18-25)

  • Elenga lokuEtiopia (26-40)

8  Saul okwa li a hokwa okudipawa kwaStefanus. Ndele okudja mefiku olo eongalo lomuJerusalem ola li la hovela okuhepekwa neenghono, novahongwa aveshe, kakele kovayapostoli, ova li ve lihanena moitukulwa yaJudea naSamaria.  Ovalumenhu ovatilikalunga ova kufa po oshimhu shaStefanus opo ve ke shi pake, nova li tave mu lili neenghono.  Ndele Saul okwa li a hovela okuponokela eongalo nonyanya. Okwa li ha ponokele momaumbo avo, ta kokolola mo ovalumenhu novakainhu noku va tulifa modolongo.  Ovahongwa ovo va halakanifwa moitukulwa yaJudea naSamaria ova li tava udifa onghundana iwa yeendjovo daKalunga.  Ndele Filippus okwa ya koshilando shaSamaria nokwa li a hovela okuudifila ovanhu kombinga yaKristus.  Eengudu dovanhu oda li tadi yandje elitulemo kwaasho Filippus a li ta popi, noda li yo tadi tale oikumwifilonga oyo a li ta longo.  Vahapu ova li ve na eemhepo da nyata, noda ingida pombada ndele tadi di mo muvo. Kakele kaasho, oingudu navahapu ovo va li va fya ombada ova li va velulwa.  Onghee ovanhu vomoshilando osho ova li va hafa neenghono.  Ndele moshilando osho omwa li omulumenhu wedina Simon oo a kala omhule nokwa li ha kumwifa Ovasamaria noumhulile waye; okwa li yo he liti kutya okwa fimana. 10  Ovanhu aveshe, oipuna neehepele, ova li hava yandje elitulemo kuye tava ti: “Omulumenhu ou oku na eenghono dinene da dja kuKalunga.” 11  Ova li hava yandje elitulemo kuye molwaashi okwa kala he va kumwifa noumhulile waye oule wefimbo. 12  Ndele eshi va itavela Filippus, oo a li te va udifile onghundana iwa yOuhamba waKalunga nedina laJesus Kristus, ovalumenhu novakainhu ova li va ninginifwa. 13  Simon naye okwa ninga omwiitaveli, nokonima eshi a ninginifwa okwa kala naFilippus nokwa li a kuminwa oikumwifilonga noilonganghono oyo Filippus a longa. 14  Eshi ovayapostoli ovo va li muJerusalem va uda kutya Ovasamaria ova tambula ko eendjovo daKalunga, ova tuma ko Petrus naJohannes; 15  ndele eshi va ya kuvo ove va ilikanena va pewe omhepo iyapuki. 16  Osheshi kapa li nande oumwe womuvo a li e i pewa, ndele ova li ashike va ninginifwa medina lOmwene Jesus. 17  Opo nee Petrus naJohannes ove va tenheka omake, ndele tava pewa omhepo iyapuki. 18  Eshi Simon a mona ovanhu va pewa omhepo iyapuki eshi va tenhekwa omake kovayapostoli, okwa pa ovayapostoli oimaliwa, 19  ta ti: “Naame pei nge eenghono odo opo keshe ou handi ka tenheka omake a pewe omhepo iyapuki.” 20  Opo nee Petrus okwa tya kuye: “Oimaliwa yoye nai ye pamwe naave mekano, osheshi oto diladila kutya oshali yaKalunga otai landwa. 21  Moshinima eshi ku na mo ombinga noito pewa sha shaashi omutima woye inau yuka koshipala shaKalunga. 22  Lialuluka kowii woye nokwiindila Jehova e ku dimine po omolwomadiladilo mai omutima woye; 23  ondi wete kutya ou na oudiyo* nowa pikwa koulunde.” 24  Simon okwa tya kuvo: “Indililei nge kuJehova opo ndiha ningilwe nande oshimwe shomoinima oyo mwa popya.” 25  Eshi va popya eendjovo daJehova nova yandja oundombwedi nawanawa, ova shuna kuJerusalem nova enda tava udifa onghundana iwa momikunda dihapu domuSamaria. 26  Ndele omweengeli waJehova okwa lombwela Filippus ta ti: “Fikama u ye kolukadi kondjila oyo ya dja muJerusalem ya finda kuGasa.” (Ondjila oyo oya enda mombuwa.) 27  Opo nee okwa fikama nokwa ya. Ndele tala, elenga* lokuEtiopia, omulumenhu oo a li e na ondodo ya kula mepangelo laKandake, ohambakainhu yaEtiopia, nokwa li ha pashukile emona layo alishe, okwa li a ya kuJerusalem a ka longela Kalunga. 28  Ndele eshi a li ta shuna e li omutumba metemba laye, okwa li ta lesha mokule membo lomuprofeti Jesaja. 29  Kalunga okwa lombwela Filippus okupitila momhepo yaye, ta ti: “Inda popepi netemba olo.” 30  Opo nee Filippus okwa tondokela ko nokwa uda elenga tali lesha mokule embo lomuprofeti Jesaja, ndele ta ti kulo: “Ou udite ko ngoo osho to lesha?” 31  Elenga ola ti: “Ohandi udu ko ngahelipi ngeenge kape na ou ta yelifile nge?” Opo nee ola lombwela Filippus a londe, ndele ta kala omutumba pulo. 32  Okwa li tali lesha oshitukulwa shOmushangwa ou tau ti: “Okwa twalwa koshidipaelo ngaashi odi, ndele ina makula okanya kaye ngaashi odi hai kala ya mwena ngeenge tai kululwa. 33  Kava li va ungaunga naye pauyuki eshi a li ta shekwa. Ndele molwaashi okwa li ta ka dipawa, olyelye a li ta ka popya kombinga yonakudiwa yaye?” 34  Ndele elenga ola pula Filippus la ti: “Lombwele nge, omuprofeti ou ota popi kombinga yalyelye? Okombinga yaye mwene ile oyaumwe e lili?” 35  Filippus okwa hovela nomushangwa oo, nokwe mu udifila onghundana iwa kombinga yaJesus. 36  Fimbo ve li mondjila, ove uya ponhele i na omeva, nelenga ola ti: “Tala, omeva oo aa, oshike tashi imbi nge ndi ninginifwe?” 37  —⁠— 38  Elenga ola yandja elombwelo etemba li kanghame, ndele aveshe naFilippus tava di mo nova ya momeva, na Filippus okwa li a ninginifa elenga olo. 39  Eshi va dja mo momeva, omhepo yaJehova oya kufa po diva Filippus, nelenga inali mu mona vali, ndele ola twikila nondjila yalo la hafa. 40  Ndele Filippus okwa ya kuAsdod, nokwa twikila okuudifa onghundana iwa moilando aishe fiyo okuKesarea.

Eshangelo lopedu

Eln., “onyango ilula.”
Ile “omulutulwa.”