Oilonga 28:1-31

  • Komunghulofuta waMalta (1-6)

  • Xe yaPublius a velulwa (7-10)

  • Va finda kuRoma (11-16)

  • Paulus ta popi nOvajuda muRoma (17-29)

  • Paulus ta udifa nouladi oule womido mbali (30, 31)

28  Konima eshi twa fika komutunda tu li nawa, otwa ka mona kutya onhunhu oyo ohai ifanwa Malta.  Ndele ovanhu vomoshitukulwa osho* ove tu ulikila olune linene.* Ove tu tambula ko atushe nohamu, nova tema omundilo molwaashi odula oya li tai loko nokwa li ku na outalala.  Paulus okwa li a tyava oikuni ihapu nokwe i tula pediko, neyoka leuta ola dja mo omolwoupyu, ndele tali mu dame konyala.  Eshi ovanhu vomoshitukulwa osho va mona euta la endjelela konyala yaye, ova hovela okulombwelafana tava ti: “Oshili omulumenhu ou omudipai, nonande a xupa mefuta, osha yela kutya okwa tokolelwa efyo.”  Eyoka okwe li nipila mediko, nokala li le mu ninga sha.  Ova li va teelela ngeno a dinde ile a fye pefimbo opo. Konima eshi pa pita efimbo lile nova mona kutya kape na osho she mu ningilwa, ova lundulula etaleko lavo, ndele tava ti kutya Paulus okalunga.  Popepi naapo twa li opa li omapya omupangeli wonhunhu oyo wedina Publius, nokwa li e tu tambula ko noku tu yakula nawa oule womafiku atatu.  Ndele xe yaPublius okwa li a nangala e kwetwe koshidu nokoshimela shohonde, opo nee Paulus okwa ya mo monduda omo a li nokwa ilikana, te mu tenheke omake ndele ta veluka.  Konima yoshiningwanima osho, ovanhu aveshe vokonhunhu oyo ovo va li tava vele ove uya kuye, nokwe va velula. 10  Eshi twa li pokuya, ovanhu ovo ova li ve tu pa oinima aishe oyo twa li twa pumbwa nove i londeka moshikepa. 11  Konima yeemwedi nhatu otwa ya noshikepa oyo ya li ya fanekwa ovanamati vaZeus. Oshikepa oyo oya dja kuAleksandria noya kala monhunhu oyo efimbo lokufu. 12  Okudja opo otwa ka tula ketuliloshikepa laSirakusa notwa kala po oule womafiku atatu. 13  Opo nee otwa ya hatu kunghula nomunghulofuta oo, ndele hatu ka fika kuRegio. Ngomongula, opa tukuluka omhepo ya dja kolukadi, nomefiku la landula ko otwa fika muPuteoli. 14  Ndele kuPuteoli otwa hanga ko ovamwatate nove tu lombwela tu kale navo oule womafiku aheyali, opo nee otwa ya twa finda kuRoma. 15  Eshi ovamwatate va uda kombinga yetu, ove uya oku tu shakeneka komalandifilo aAppius nokonhele hai ifanwa Omaumbo Atatu Ovaenda.* Paulus eshi e va mona, okwa pandula Kalunga nosha li she mu twa omukumo. 16  Eshi twa fika muRoma, Paulus okwa li a pitikwa a kale ha di meumbo te li futile nota pashukilwa komukwaita. 17  Konima yomafiku atatu, Paulus okwa ifana ovakulunhu vOvajuda. Ndele eshi va ongala, okwa tya kuvo: “Ovalumenhu nye, ovamwatate, nonande kandi na eshi nda nyona kovanhu ile eenghulunghedi dootatekulululwa, onda yandjwa momake Ovaroma okudja kuJerusalem ndi li omunadolongo. 18  Konima eshi va pulapula nge, ova li va tokola okumangulula nge molwaashi kapa li etomheno lokudipaifa nge. 19  Eshi Ovajuda ve shi anya, onda pula oshinima osho shi talululwe kOmukesari, ndele hamolwaashi ngeno ndi li omhinge noshiwana shetu. 20  Osho osho sha ningifa nge ndi pule ndi popye nanye, molwaashi onda mangwa nomalyenge aa omolweteelelo olo Ovaisrael va kala ve na.” 21  Opo nee ova tya kuye: “Inatu yakula nande omukanda wa dja kuJudea tau popi kombinga yoye, noinaku dja nande omumwatate ta popi sha shii shi na sha naave. 22  Ndele otu wete shi li pandunge okuuda kutya ove oto ti ngahelipi, molwaashi otu shi shii lela kutya oshimhanga sheni otashi popiwa keshe pamwe.” 23  Ndele ova ninga elongekido va shakene naye efiku limwe. Opo nee vahapu ova ya konhele oko a li ha di nokwa kala te va yelifile okudja ongula fiyo okomatango kombinga yoshinima osho moku va pa oundombwedi nawanawa kombinga yOuhamba waKalunga, nokwa kendabala oku va tomha va itavele oinima oyo ya popiwa kombinga yaJesus mOmhango yaMoses nokOvaprofeti. 24  Vamwe ova li va itavela oinima oyo a li ta popi, ashike vamwe kava li va itavela. 25  Ndele molwaashi ova li tava kondjifafana, ova dja po puye, opo nee Paulus okwa popya ta ti: “Jesaja okwa li a lombwelwa sha yuka okupitila momhepo iyapuki a lombwele ooxokulululwa, 26  taku ti: ‘Inda koshiwana osho ndele to ti: “Otamu ka pwilikina, ndele itamu ka uda ko, notamu ka tala, ndele itamu ka mona ko. 27  Osheshi ovanhu ava ove na omitima dikukutu, nomatwi avo ove a fitika, nomesho avo ove a fifikinifa opo vaha mone ko nomesho avo novaha ude ko nomatwi avo, opo vaha koneke nomitima davo, ndele tave lidilulula opo ndi va velule.” ’ 28  Onghee shiiveni kutya exupifo laKalunga otali udifilwa oiwana notai ka pwilikina kulo.” 29  —— 30  Paulus okwa kala oule womido mbali meumbo olo a li ha futile, nokwa kala ha yakula nawa aveshe ovo have uya kuye, 31  he va udifile kombinga yOuhamba waKalunga noku va honga kombinga yOmwene Jesus Kristus, te shi ningi nexwamo* nopehe na omaimbo asha.

Eshangelo lopedu

Ile “ovo va li ihava popi Oshigreka.”
Ile “olune lopanhu.”
Ile “eenhele dokulila nokufuwila.”
Ile “nouladi.”