Oilonga 27:1-44

  • Paulus ta i noshikepa kuRoma (1-12)

  • Oshikepa ya hangika koshikungulu shomhepo (13-38)

  • Oshikepa ya teka (39-44)

27  Eshi kwa tokolwa kutya ohatu i noshikepa kuItali, Paulus novanadolongo vakwao vamwe ova li va yandjwa momake aJulius, omunambelewa wetangakwaita hali ifanwa Augustus.  Opo nee otwa ya noshikepa ya dja muAdramiti oyo ya ka tula petuliloshikepa laAsia. Otwa li pamwe naAristarkus Omumakedonia a dja kuTessalonika.  Mefiku la landula ko, otwa tula muSidon, na Julius okwa ungaunga nawa* naPaulus nokwe mu pitika a ye nookaume kaye va kale tave mu kwafele.  Eshi twa dja oko noshikepa, otwa kunghula naKipro molwaashi omhepo oya li tai tu di komesho.  Opo nee otwa taulula pokati kefuta laKilikia naPamfilia ndele hatu ka tula petuliloshikepa laMira muLikia.  Ndele omunambelewa wetangakwaita okwa hanga po oshikepa ya dja kuAleksandria ya finda kuItali, nokwe tu lombwela tu londe mo.  Okudja opo otwa enda hatu lififida noudjuu oule womafiku onhumba, nolwanima otwa ka fika muKnidus. Ndele molwaashi omhepo inai tu pitika tu ye komesho, otwa kunghula naKreta muSalmone.  Eshi twa kala hatu ende noudjuu hatu kunghula nomunghulofuta, otwe uya ponhele hai ifanwa Omatuliloshikepa Mawa, oyo ya li popepi noshilando shaLasea.  Eshi pa pita omafiku mahapu, nonghalo yomhepo oya li ya naipala, nefimbo lokulidilika oikulya mEfiku lEkwatakanifo ola li la pita, Paulus okwe va londwela 10  ta ti: “Ookaume, ondi wete kutya inashi wapala tu yeni, molwaashi ngeenge otwa yeni, otashi dulika oshikepa i ka ningine, ndele hatu kanifa oinima yetu neemwenyo detu.” 11  Omunambelewa wetangakwaita ka li a pwilikina kuPaulus, ashike ponhele yaasho okwa pwilikina kwaasho omushingi namwene woshikepa tava ti. 12  Ndele molwaashi petuliloshikepa olo kapa li pawa okukala pefimbo lokufu, vahapu ova li va hala okudja po opo ngeenge otashi shiiva pokufu va ka kale kuFoiniks, etuliloshikepa laKreta olo la taalela koushilo. 13  Eshi okamhepo ka hovela okupepa okudja kolukadi, ova li tava diladila kutya otava ka fika kuFoiniks, onghee ova shila mo omakanghamifo, ndele tava hovele okushinga oshikepa tava kunghula nomunghulofuta waKreta. 14  Konima yokafimbo, opa tukuluka omhepo idjuu ya dja koushilolundume.* 15  Ndele molwaashi omhepo oyo oya li idjuu neenghono, nokatwa li hatu dulu okuyukifa oshikepa, otwa li twa efa i twalwaatwalwe. 16  Opo nee otwa li twa yaama omhepo oyo konima yokanhunhu kedina Kauda, notwa li hatu kendabala okunanena moshikepa okambautu* oko ka li taka nanwa koshikepa. 17  Konima eshi twe ka nanena mo, ova li va kendabala okupameka oshikepa moku i manga neengodi da enda koshi molwaashi ova li va tila i ke lidenge komutunda waSirti.* Ova li va kulukifa eefaila dokushingifa, noshikepa oya twalwaatwalwa. 18  Mefiku la landula ko, ova li va ekelashi oinima imwe opo oshikepa i kale ya kaama molwaashi oshikungulu osha li shidjuu neenghono. 19  Ndele mefiku etitatu, ova li va ekelashi oilongifo imwe yoshikepa. 20  Eshi twa kala omafiku mahapu tuhe wete etango neenyofi, noshikungulu osha li shidjuu neenghono, katwa li vali tu na elineekelo ngeenge ohatu xupu. 21  Ndele eshi va ninga omafiku inava lya, Paulus okwa fikama mokati kavo ta ti: “Ookaume, ngeno omwa pwilikinine kwaasho nda li nde mu lombwela, ngeno inatu dja mo muKreta tu mone oixuna ngaha nokukanifa oinima yetu. 22  Paife ohandi mu ladipike mu kale mu na omukumo osheshi kape na umwe womufye* ta ka fya, oshikepa oyo ashike tai ka tekauka. 23  Oufiku wonena, Kalunga ou handi longele oilonga iyapuki okwa tuma omweengeli waye oo a kala ofika pwaame, 24  ndele ta ti: ‘Paulus ino tila, ou na okuya koshipala shOmukesari, tala, Kalunga ote ke ku xupifa nosho yo aveshe ovo u li pamwe navo moshikepa.’ 25  Onghee hano, ookaume, kaleni mu na omukumo molwaashi onda itavela kutya Kalunga ota ka ninga naanaa ngaashi a lombwela nge. 26  Kakele kaasho, ohatu ka twalwaatwalwa fiyo okonhunhu yonhumba.” 27  Otwa kala mefuta oule womafiku 14, notwa kala hatu twalwaatwalwa mefuta laAdria, ndele mokati koufiku ovalongi vomoshikepa ova li tava diladila kutya ove li pokufika komutunda. 28  Ova yeleka oule wefuta, nova mona kutya ope na oule weemeta 36, opo nee ova ya komesho kanini, ndele tava yeleke vali oule wefuta nova mona kutya ope na oule weemeta 27. 29  Ndele molwaashi ova li va tila tu ke lidenge momamanya, ova kulukifila momeva omakanghamifo ane okonima, notwa li twa halelela ku she. 30  Molwaashi ovalongi vomoshikepa ova li tava kendabala okulivaka mo, nova kulukifila okambautu mefuta va fa va hala oku ka kulukifila momeva omakanghamifo okomesho, 31  Paulus okwa lombwela omunambelewa wetangakwaita novakwaita ta ti: “Otamu ka xupifwa ashike ngeenge ovalumenhu ava ova kala moshikepa.” 32  Opo nee ovakwaita ova teta eengodi odo da li da manga okambautu ndele taka wile mefuta. 33  Ndele eshi kwa li taku hale okusha, Paulus okwa ladipika ovanhu aveshe va lye, ta ti: “Omwa kala omafiku 14 inamu lya sha nomwa teelela nodjuulufi mu xupifwe. 34  Onghee ohandi mu ladipike mu lye omolwouwa weni osheshi kape na nande oumwe womunye ta ka fya.” 35  Konima eshi a popya ngaho, okwa kufa omungome ndele ta ilikana kuKalunga moipafi yaaveshe, te u pambula nokwa lya. 36  Opo nee aveshe ova li ve na omukumo, ndele tava kufa oikulya va lye. 37  Atushe kumwe ovo twa li moshikepa otwa li 276.* 38  Eshi ovalongi vomoshikepa va lya va kuta, ova ekela omitwalo doilya mefuta, opo va pupaleke oshikepa. 39  Eshi kwa sha, kava li ve shii kutya ove li peni, ndele ova mona omunghulofuta nova li va tokola okukanghameka po oshikepa ngeenge otashi shiiva. 40  Opo nee ova teta ko omakanghamifo nokwa wila mefuta, nova mangulula ko oipungululifo yoshikepa, nokonima eshi va yelula ofaila yokomesho i kwate omhepo, ova yukifa oshikepa komutunda. 41  Eshi va kendabala okuyukifa oshikepa komutunda, oya li ya dama komesho nokaya li tai dulu okulinyenga, opo nee oya hovela okutekauka konima omolwomakufikufi oo a li tae lidenge muyo. 42  Ovakwaita ova li va tokola okudipaa ovanadolongo opo vaha yowe va ye onhapo. 43  Ndele molwaashi omunambelewa wetangakwaita okwa li a hala okwaamena Paulus, okwa li e va kelela vaha ninge ngaho. Okwa lombwela ovo tava dulu okuyowa va nhukile mefuta opo va ka fike tete komutunda. 44  Opo nee vakwao ova landula ko, vamwe ova londa koipilangi ofimbo vamwe okoipambu yoshikepa. Onghee aveshe ova li va fika komutunda ve li nawa.

Eshangelo lopedu

Ile “okwa fila onghenda.”
Omhepo hai ifanwa euroaquilo.
Okambautu oko oka li haka longifwa okuxupifa ovanhu.
Tala omafatululo oitya.
Ile “kape na omwenyo.”
Ile “eemwenyo 276.”