Oilonga 17:1-34

  • Paulus naSilas muTessalonika (1-9)

  • Paulus naSilas muBerea (10-15)

  • Paulus muAtena (16-22a)

  • Paulus ta popi moAreopagi (22b-34)

17  Paulus, Silas naTimoteus ova ya kuTessalonika oko kwa li oshinagoga shOvajuda, va pitila muAmfipolis nosho yo muApollonia.  Opo nee Paulus okwa ya moshinagoga ngaashi ha ningi shito, nokwa kundafana* novanhu Omishangwa momashabata atatu.  Okwe va yelifila noku va ulikila mOmishangwa kutya Kristus okwa li e na okuhepekwa nokunyumunwa koufi, ta ti: “Jesus ou handi mu udifile oye Kristus.”  Osho osha li she linyengifa vamwe vomuvo va ninge ovaitaveli nova kala hava endafana naPaulus naSilas. Ova li yo va waiminwa kongudu inene yOvagreka ovo va li hava longele Kalunga nosho yo ovakainhu vamwe ovanamadina.  Ndele Ovajuda ova li va handuka unene,* nova ifana ovalumenhu ovakolokoshi ovo va li hava kala pomalandifilo tava elaela opo va dundakanife ovanhu moshilando. Opo nee ovalumenhu ovo ova ponokela meumbo laJason va hala Paulus naSilas, ve va ete kongudu yovanhu.  Eshi inave va hanga mo, ova kokolola mo Jason novamwatate vamwe ndele tave va twala kovakulunhu voshilando, nova popya mokule tava ti: “Ovalumenhu ava tava piyaaneke ounyuni aushe omo ve li yo omu,  na Jason okwe va yakula ve li ovaenda meumbo laye. Ovalumenhu aveshe ovo ove li omhinge nomhango yOmukesari eshi tava ti oku na vali ohamba imwe, Jesus.”  Eshi ongudu yovanhu novakulunhu voshilando ve shi uda, ova li va tila,  nokonima eshi Jason novamwatate ve lifutila mo, ove va efa va ye. 10  Ndele diva eshi kwa toka, ovamwatate ova tuma Paulus naSilas kuBerea. Eshi va fika, ova ya moshinagoga shOvajuda. 11  Ovaberea ova li ovanaendunge ve dule Ovatessalonika molwaashi ova tambula ko eendjovo daKalunga nomutima aushe, nove di konakona noukeka efiku keshe va tale ngeenge osho va lombwelwa oshoshili tuu. 12  Vahapu vomuvo ova ninga ovaitaveli, mwa kwatelwa ovakainhu novalumenhu Ovagreka ovalineekelwa. 13  Eshi Ovajuda vomuTessalonika va uda kutya Paulus okwa udifila yo nomuBerea eendjovo daKalunga, ova ya ko ndele tava piyaaneke eengudu dovanhu. 14  Opo nee ovamwatate ova tuma diva Paulus a ye komunghulofuta, ashike Silas naTimoteus ova li va fyaala po. 15  Vamwe ova findikila Paulus kuAtena, ndele eshi va lombwelwa kutya Silas naTimoteus ova pumbwa okuya diva kuPaulus, ova shuna. 16  Fimbo Paulus a li e va teelela muAtena, okwa li a handuka neenghono eshi a mona kutya moshilando osho omu yadi oikalunga. 17  Opo nee okwa hovela okukundafana* nOvajuda moshinagoga nosho yo navamwe ovo va li hava tila Kalunga, nokwa li ha udifile aveshe ovo va li hava kala pomalandifilo efiku keshe. 18  Ndele ovafilosofi* vamwe Ovaepikuri nOvastoa ova hovela oku mu pataneka, vamwe ova li tava ti: “Omupopyaani ou okwa hala oku tu lombwela shike?” Vamwe vali ova ti: “Ota udifa kombinga yookalunga vokoilongo.” Ova popya ngaho molwaashi Paulus okwa li te va udifile onghundana iwa kombinga yaJesus nenyumuko. 19  Onghee ove mu twala kOareopagi,* ndele tava ti: “Tu lombwela kombinga yehongo lipe olo to popi. 20  Osheshi oto popi oinima inatu i uda nale, notwa hala okushiiva kutya otai ti ngahelipi.” 21  Ovaatena aveshe novanailongo ovo va li* muAtena, ngeenge va li vehe na eshi tava ningi, ova li hava i va ka kundafane nokuuda oinima ipe. 22  Paulus okwa kala ofika pokati kOareopagi ndele ta ti: “Ovaatena nye, ondi wete kutya amushe otamu monika mu hole oinima yopakalunga, nomwa fimaneka ookalunga mu dule ovanhu vamwe. 23  Pashihopaenenwa, eshi nda enda moshilando nonda konenena eenhele deni diyapuki,* onda mona mo oaltari i na eshangelo tali ti, ‘OyaKalunga ehe shiivike.’ Onghee ohandi mu udifile kombinga yaKalunga ou hamu longele ndele kamu mu shii. 24  Kalunga ou a shita eulu nedu nakeshe eshi shi li mo iha kala meetembeli da tungwa nomake molwaashi oye mwene weulu nedu. 25  Iha kwafelwa kovanhu nomake a fa ngeno e na eshi a pumbwa, molwaashi ovanhu aveshe oye e va pa omwenyo nomufudo nakeshe shimwe. 26  Okwa shita oiwana aishe okudja momunhu umwe opo i lihanene kombada yedu alishe, nokwa tulila po ovanhu omaufwafimbo neengaba dokukala kwavo, 27  va dule okukonga Kalunga va mana mo fiyo otave mu mono, osheshi ke li kokule nakeshe umwe womufye. 28  Otu na omwenyo, hatu linyenge notu li po omolwaye, ngaashi ovashangi veni voitevo vamwe va tile, ‘Nafye yo oludalo* laye.’ 29  “Ndele molwaashi fye oludalo* laKalunga, inatu diladila kutya Kalunga okwa fa oshingoli, oshisilveri ile emanya ile oshinima keshe sha hongwa nosha etwa po kovanhu. 30  Kalunga okwa kala te lididimikile ovanhu eshi va li vehe mu shii, ndele paife ote va shiivifile keshe pamwe kutya nave lidilulule, 31  molwaashi okwa tula po efiku omo ta ka tokola ounyuni pauyuki, te u tokolifa omulumenhu ou a nangeka po nokwe mu nyumuna opo a ulikile ovanhu aveshe kutya efiku olo otali ke uya shili.” 32  Eshi va uda kombinga yenyumuko lovafi, vamwe ove mu sheka, ofimbo vamwe va ti: “Otwa hala vali okuuda kwoove kombinga yoshinima osho moshikando tashi uya.” 33  Opo nee Paulus okwa dja po puvo, 34  novalumenhu vamwe ove mu shikula nova ninga ovaitaveli. Mokati kavo omwa li Dionisius, oo a li oshilyo shomhangu yOareopagi, nosho yo omukainhu wedina Damaris, navamwe vali.

Eshangelo lopedu

Ile “tomhafana.”
Ile “va twa ondubo.”
Ile “okutomhafana.”
Ile “ovanhu ovo va itavela mounongo wopanhu.”
Tala omafatululo oitya.
Ile “tava talele po.”
Ile “delongelokalunga.”
Ile “oludi.”
Ile “oludi.”