Oilonga 15:1-41

  • Eenhamanana di na sha nepitotanda muAntiokia (1, 2)

  • Oshikumhungu sha twalwa kuJerusalem (3-5)

  • Ovakulunhu novayapostoli va ongala (6-21)

  • Onhumwafo ya dja kolutuwiliki (22-29)

    • Okulikaleka kokule nohonde (28, 29)

  • Onhumwafo ya pameka omaongalo (30-35)

  • Paulus naBarnabas va tukauka (36-41)

15  KuJudea okwa dja ovalumenhu vamwe, ndele tava hongo ovamwatate tava ti: “Kape na ou ta dulu oku ka xupifwa ngeenge ina pita etanda pamhango yaMoses.”  Ndele opa holoka eenhamanana pokati kavo nooPaulus naBarnabas, opo nee opa ningwa elongekido opo Paulus naBarnabas nosho yo ovamwatate vamwe va ye kovayapostoli nokovakulunhu kuJerusalem omolwoshinima osho.*  Ndele Paulus naBarnabas ova findikilwa ondjilakati keongalo, nova pita muFoinikia nomuSamaria tava hepaulula nghee ovanhu vomoiwana va hovela okulongela Kalunga, naasho osha li sha hafifa neenghono ovamwatate aveshe.  Eshi va fika muJerusalem, eongalo, ovayapostoli nosho yo ovakulunhu ova li ve va tambula ko nohamu. Opo nee Paulus naBarnabas ova hepaulula oilonga aishe oyo va longa kekwafo laKalunga.  Ndele vamwe vomongudu yelongelokalunga lOvafarisai ovo va ninga ovaitaveli ova fikama, ndele tava ti: “Ove na okupita etanda nomu na oku va kumaida va diinine Omhango yaMoses.”  Ovayapostoli novakulunhu ova ongala opo va konakone oshinima osho.  Konima eshi va kundafana oule wefimbo, Petrus okwa fikama ndele ta ti kuvo: “Ovamwatate, omu shi shii nawa kutya Kalunga okwa hoolola nge mokati keni mefimbo lonale opo ndi udifile ovanhu vomoiwana imwe onghundana iwa nova itavele.  Kalunga oo e shii osho shi li momutima okwa ulika kutya okwe va tambula ko eshi e va pa omhepo iyapuki ngaashi ashike e i tu pa.  Ina tongola pokati ketu navo, ndele okwa yelifa omitima davo omolweitavelo lavo. 10  Omolwashike tamu yeleke Kalunga eshi tamu twike ovahongwa ovo ondjoko idjuu oyo ootatekulululwa nafye inatu dula oku i humbata? 11  Otu na eitavelo kutya ngaashi ashike fye hatu ka xupifwa omolwefilonghenda lOmwene Jesus, navo yo otava ka xupifwa omolwalo.” 12  Ndele aveshe ovo va li va ongala ova li va mwena tava pwilikine kuBarnabas naPaulus eshi tava hepaulula kombinga yomadidiliko noikumwifilonga ihapu oyo va longa mokati koiwana kekwafo laKalunga. 13  Eshi va mana okupopya, Jakob okwa ti: “Ovamwatate, pwilikineni kwaame. 14  Simeon* okwa hepaulula nghee Kalunga a dimbuluka ovanhu vomoiwana imwe nanghee a hovela okuhoolola mokati kavo ovo tava ka ifanwa nedina laye. 15  Osho oshi li metwokumwe naasho sha shangwa kovaprofeti eshi va ti: 16  ‘Konima yoinima oyo, ohandi aluka ndi tungulule eumbo* laDavid olo la teka po; ohandi ka tungulula oikulukuma yalo, 17  opo ovo va xupa po nosho yo ovanhu vomoiwana aishe, ovo hava ifanwa nedina lange va konge Jehova va mana mo. Jehova osho ta ti ou ta ka wanifa po oinima oyo 18  a udaneka okudja nale.’ 19  Onghee inandi hala tu twike omutengi ovanhu vomoiwana imwe ovo va hala okulongela Kalunga, 20  ndele natu va shangele kutya nave likaleke kokule noinima oyo i na ekwatafano noikalunga, oluhaelo,* oinamwenyo ya fya oshuunguungu* nosho yo ohonde. 21  Okudja pefimbo lonale, moilando noilando omwa kala ovanhu ovo hava udifa okudja momambo aMoses, eshi va li have a lesha mokule efiku keshe leshabata moinagoga.” 22  Ndele ovayapostoli, eongalo alishe novakulunhu ova tokola okutuma ovalumenhu ovo va hoololwa mokati kavo va ye kuAntiokia pamwe naPaulus nosho yo Barnabas. Ova tuma Silas naJudas oo ha ifanwa Barsabas, ovo va li hava kwatele komesho mokati kovamwatate. 23  Ove va tuma nonhumwafo oyo va shanga tava ti: “Fye ovamwaxo, ovayapostoli novakulunhu, ohatu mu shangele ovamwatate vokuAntiokia, vokuSiria nokuKilikia ovo mwa dja moiwana imwe. 24  Otwa uda kutya kunye okwe uya vamwe va dja kufye notave mu piyaaneke* noinima oyo tava popi va hala oku mu pukifa, ashike hafye twe va tuma. 25  Onghee otwa fika pexulifodiladilo tu hoolole ovalumenhu tu va tume kunye pamwe nomumwatate Barnabas naPaulus, 26  ovalumenhu ovo ve liyandja* omolwedina lOmwene wetu Jesus Kristus. 27  Ohatu tumu Judas naSilas, opo yo ve mu lombwele oshinima osho pakanya. 28  Ndele omhepo iyapuki oye tu kwafela tu mone kutya inatu pumbwa oku mu twika omutengi, kakele koku mu shiivifila oinima ei ya fimana: 29  henukeni oluhaelo,* likalekeni kokule nohonde, oinamwenyo ya fya oshuunguungu* nosho yo oinima oyo ya yambelwa oikalunga. Ngeenge omwe likaleke kokule noinima oyo, otamu ka kala nonghalamwenyo iwa. Kaleni po nawa.” 30  Eshi ovalumenhu ovo va lekelwa, ova ya kuAntiokia nova ongaleka ongudu aishe yovahongwa, ndele tave va pe onhumwafo oyo. 31  Konima eshi ve i lesha, ova li va hafa neenghono eshi va tuwa omukumo. 32  Ndele molwaashi Judas naSilas navo ova li ovaprofeti, ova li va twa omukumo ovamwatate neendjovo dihapu nove va pameka. 33  Eshi va kala ko oule wefimbo lonhumba, ovamwatate ove va lekela nombili va shune kwaavo va li ve va tuma. 34  —— 35  Ndele Paulus naBarnabas ova kala muAntiokia pamwe navakwao vahapu tava hongo nokuudifa onghundana iwa i na sha neendjovo daJehova. 36  Konima yomafiku onhumba, Paulus okwa lombwela Barnabas ta ti: “Natu shune paife* tu ka talele po ovamwatate koilando aishe oko twa udifila eendjovo daJehova, tu ka tale nghee tave shi endifa.” 37  Barnabas okwa li a tokola okuya pamwe naJohannes oo ha ifanwa Markus. 38  Ndele Paulus ka li e wete shi li pandunge okuya pamwe naJohannes molwaashi okwa li e va fiya muPamfilia noka li a ya pamwe navo moilonga yokuudifa. 39  Osho osha li sha etifa eenhamanana da kwata moiti pokati kavo, ndele tava tukauka; Barnabas okwa ya noshikepa kuKipro pamwe naMarkus. 40  Konima eshi ovamwatate va ilikana kuJehova opo a file oshisho Paulus, Paulus okwa hoolola Silas a ye pamwe naye. 41  Okwa enda ta pameke omaongalo muSiria nomuKilikia.

Eshangelo lopedu

Ile “omolweenhamanana odo.”
Sha hala okutya, Petrus.
Ile “etwali.”
MOshigreka, porneia. Tala omafatululo oitya.
Ile “ya dipawa inai dja ohonde.”
Ile “tava piyaaneke eemwenyo deni.”
Ile “va yandja eemwenyo davo.”
MOshigreka, porneia. Tala omafatululo oitya.
Ile “ya dipawa inai dja ohonde.”
Ile tashi dulika, “diva.”