Oilonga 14:1-28

  • Ehapupalo nomapataneko muIkonium (1-7)

  • Va lukwa ookalunga muListra (8-18)

  • Paulus a dengwa nomamanya, ashike ina fya (19, 20)

  • Omaongalo a pamekwa (21-23)

  • Tava shuna kuAntiokia shomuSiria (24-28)

14  Eshi Paulus naBarnabas va li muIkonium, ova ya moshinagoga shOvajuda nova popya monghedi oyo ye linyengifa Ovajuda nOvagreka vahapu va ninge ovaitaveli.  Opo nee Ovajuda ovo va li inava itavela ova xwaxwameka ovanhu* vomoiwana imwe va tonde Paulus naBarnabas.  Ndele ova kala mo oivike yonhumba, na Jehova okwa li e va pa eenghono va udife nouladi etumwalaka laye lefilonghenda nova longe oikumwifilonga nomadidiliko.  Ovanhu vahapu moshilando ova li va tukauka; vamwe ova li va ama kombinga yOvajuda ofimbo vamwe okombinga yovayapostoli.  Eshi ovanhu vomoiwana imwe nOvajuda pamwe novapangeli vavo va li va diladila oku va hepeka noku va denga nomamanya,  ove shi uda, ndele tava i kuLikaonia, kuListra, kuDerbe nokomikunda odo di li popepi noilando oyo.  Opo nee ova ya oko va ka udife onghundana iwa.  Ndele muListra omwa li omulumenhu a li omutumba, a dalwa oshingudu noka li ha dulu okweenda.  Omulumenhu oo okwa li ta pwilikine keendjovo daPaulus. Paulus okwe mu tala nawa, naashi a mona kutya oku na eitavelo kutya ota veluka, 10  okwa ingida ta ti: “Fikama!” Opo nee omulumenhu oo okwa fikama nokwa hovela okweenda. 11  Eshi eengudu dovanhu da mona osho Paulus a ninga, oda ingida mOshilikaonia tadi ti: “Ookalunga ove lifefa ovanhu nove uya kufye!” 12  Eengudu dovanhu oda luka Barnabas Zeus, ndele molwaashi Paulus oye a li ta popi unene, ode mu luka Hermes. 13  Omupristeri woshikalunga Zeus, osho sha li shi na otembeli i li popepi nomuvelo woshilando, ye neengudu dovanhu ova eta eengobe neengala opo va yambele Paulus naBarnabas. 14  Ndele omuyapostoli Barnabas naPaulus eshi ve shi uda, ova pombaula oikutu yavo nova tondokela mongudu yovanhu tava ingida tava ti: 15  “Ookaume, omolwashike tamu ningi ngaho? Nafye ovanhu ashike ngaashi nye. Ohatu mu udifile onghundana iwa opo mu efe po oilonga ii nomu alukile kuKalunga omunamwenyo ou a shita eulu, edu nefuta noinima aishe oyo i li mo. 16  Mefimbo lonale okwa li a efa oiwana aishe i landule eendjila dayo. 17  Ndele okwa li e mu ulikila kutya okwa tya ngahelipi eshi e mu longela ouwa. Okwe mu lokifila odula okudja meulu nokwe mu pa eloolo, e mu kutifa noikulya nokwa yadifa omitima deni nehafo.” 18  Nonande ova li va popya oinima oyo, ova li va kelela noudjuu eengudu dovanhu dihe va yambele. 19  Ndele Ovajuda ovo va dja kuAntiokia nokuIkonium ova xwaxwameka eengudu dovanhu, noda denga Paulus nomamanya noku mu kokololela kondje yoshilando, tadi diladila kutya okwa fya. 20  Fimbo ovahongwa ve mu ongalela, okwa fikama po nokwa ya moshilando. Mefiku la landula ko, okwa ya pamwe naBarnabas kuDerbe. 21  Konima eshi va udifa onghundana iwa moshilando osho nova kwafela ovanhu vonhumba va ninge ovahongwa, ova shuna kuListra, kuIkonium nokuAntiokia. 22  Ndele ova pameka ovahongwa,* nove va ladipika va kale neitavelo la pama, tava ti: “Otu na okupita momaudjuu mahapu opo tu ye mOuhamba waKalunga.” 23  Ova nangeka po ovalumenhu vamwe va ninge ovakulunhuongalo meongalo keshe, nova ilikana nokulidilika, ndele tave va yandje momake aJehova ou va itavela. 24  Ndele ove uya kuPamfilia va pitila muPisidia, 25  nokonima eshi va udifa eendjovo daKalunga muPerge, ova ya kuAtalia. 26  Okudja opo ova ya noshikepa kuAntiokia, oko Kalunga a li e va ulikila efilonghenda omolwoilonga oyo va longa. 27  Eshi va fika ova ongaleka eongalo, ndele tava hokolola oinima aishe oyo va longa kekwafo laKalunga nanghee a yeululila oiwana ondjila opo i dule okwiitavela. 28  Opo nee ova kala novahongwa oule wefimbo.

Eshangelo lopedu

Ile “eemwenyo.”
Ile “eemwenyo dovahongwa.”