Oilonga 13:1-52

  • Barnabas naSaul va tumwa ve li ovatumwa (1-3)

  • Oilonga yokuudifa muKipro (4-12)

  • Paulus ta popi muAntiokia muPisidia (13-41)

  • Elombwelo lopaxunganeko li na sha nokuudifila oiwana (42-52)

13  Meongalo lomuAntiokia omwa li ovaprofeti novahongi ava: Barnabas, Simeon oo a li ha ifanwa Nigeri, Lukius Omukireni, Manahen oo a fikola pamwe naHerodes omupangeli woshitukulwalongo nosho yo Saul.  Jehova okwa li a popya navo okupitila momhepo iyapuki fimbo va li tave mu longele nokulidilika oikulya, ta ti: “Hoololeni Barnabas naSaul opo va ka longe oshilonga osho handi va pe.”  Eshi ve lidilika nokwiilikana, ove va tenheka omake nove va lekela.  Ovalumenhu ovo va tumwa kuKalunga okupitila momhepo iyapuki ova ya kuSeleukia, naashi va dja oko ova ya noshikepa kuKipro.  Eshi va fika muSalamis, ova li va hovela okuudifa eendjovo daKalunga moinagoga yOvajuda. Ova li yo va ya naJohannes oo a li te va yakula.*  Eshi va dja muSalamis ova ya kuPafo nova shakena nomulumenhu Omujuda wedina Barjesus, oo a li omhulile nomuprofeti omunaipupulu.  Omulumenhu oo okwa li ha longele ngoloneya* Sirgius Paulus, oo a li omulumenhu omunaendunge. Molwaashi Sirgius Paulus okwa li a halelela okuuda eendjovo daKalunga, okwa li a ifana Barnabas naSaul.  Ndele omhulile oyo hai ifanwa Elimas (edina olo tali ti omhulile) oya li tai kendabala okukelela ngoloneya aha itavele Omwene.  Opo nee Saul oo a li yo ha ifanwa Paulus okwa li a tililwa omhepo iyapuki, ndele te mu tale noku mu konenena 10  ta ti: “Omulumenhu ove u yadi oihelele nowii aushe, omona wOndiaboli nou tonde ouyuki, omolwashike to pengifa omahongo aJehova? 11  Tala, Jehova ote ku handukile ndele to ningi omupofi noito ka mona ouyelele wetango oule wefimbo.” Diva okwa mona oshinima sha fa omwifi nokwa hangwa komilaulu, nokwa li ta pungauka ta kongo ou te mu kwata mokwooko. 12  Eshi ngoloneya a mona osho sha ningwa po, okwa ninga omwiitaveli molwaashi okwa li a kuminwa ehongo laJehova. 13  Paulus novaendi pamwe naye ova dja muPafo noshikepa va ya kuPerge muPamfilia. Ndele Johannes okwe va fiya ko nokwa shuna kuJerusalem. 14  Eshi va dja kuPerge ova ya kuAntiokia muPisidia. Opo nee ova ya ndele tava kala omutumba moshinagoga mefiku lEshabata. 15  Konima eshi Omhango nomambo ovaprofeti a leshwa, ovakulunhu voshinagoga ova lombwela Paulus naBarnabas tava ti: “Ovamwatate, ngeenge omu na ondjovo yetwomukumo i lombweleni ovanhu.” 16  Paulus okwa fikama nokwe va udikila neke va mwene, ndele ta ti: “Ovaisrael nye, nanye yo ovo hamu tila Kalunga, pwilikineni. 17  Kalunga kOvaisrael okwa hoolola ootatekulululwa fimbo va li ovanailongo muEgipiti, nokwa longifa eenghono daye dinene e va mangulule mo. 18  Okwa kala te ve lididimikile mombuwa oule womido 40 lwaapo. 19  Konima eshi a hanauna po oiwana iheyali oyo ya li medu laKanaan, edu olo okwe li pa ootatekulululwa li li efyuululo. 20  Oinima aishe oyo oya ningwa moule womido 450 lwaapo. “Konima yaasho, okwa nangeka po ovatokolipangeli ve va wilike fiyo opefimbo lomuprofeti Samuel. 21  Ndele lwanima ova ka pula va pewe ohamba, na Kalunga okwe va pa Saul omona waKis, omulumenhu womepata laBenjamin, oo e va pangela oule womido 40. 22  Konima eshi Kalunga a kufa Saul koshipundi, okwa nangeka po David a ninge ohamba, nokwa li a popya kombinga yaye ta ti: ‘David omona waIsai, omulumenhu oo ha hafifa omutima wange; ota ka longa ashishe osho nda hala.’ 23  Kalunga okwa li a udaneka kutya moludalo* lomulumenhu oo omo mwa li tamu ka dja Jesus, oo a li ta ka xupifa Ovaisrael. 24  Ndele fimbo oo i ne uya, Johannes okwa kala ta udifile Ovaisrael aveshe va ninginifwe opo va ulike kutya ove lidilulula. 25  Eshi Johannes a li ta wanifa po oshilonga shaye, okwa li ha ti: ‘Ame haame ou tamu diladila. Ndele taleni, ou te uya konima yange inandi wana nokuli okumangulula eemwiya deenghaku daye.’ 26  “Ovamwatate nye, oludalo laAbraham nosho yo amushe ovo hamu tila Kalunga, otwa tuminweni ondjovo ei yexupifo. 27  Ovajerusalem novapangeli vavo inava didilika mo omuxupifi oo, ndele eshi ve mu tokola ova wanifa po osho sha popiwa kovaprofeti, osho sha li hashi leshwa moipafi alushe meshabata. 28  Nonande kava li va mona sha shoku mu dipaifa, ova li va pula Pilatus e mu valelife komuti. 29  Eshi va wanifa po oinima aishe oyo ya shangwa i na sha naye, ove mu kufa ko komuti* noku mu paka mombila.* 30  Ndele Kalunga okwe mu nyumuna koufi 31  nokwa monika omafiku mahapu kwaavo a li a ya pamwe navo kuGalilea nofiyo okuJerusalem. Naavo otava yandje oumbangi kovanhu u na sha naye. 32  “Onghee ohatu mu udifile onghundana iwa i na sha neudaneko olo la udanekelwa ootatekulululwa. 33  Kalunga okwe li tu wanifila filufilu tu li oludalo lavo eshi a nyumuna Jesus, ngaashi sha popiwa mepsalme etivali, la ti: ‘Ove omona wange, nonena onda ninga xo.’ 34  Ndele molwaashi okwe mu nyumuna koufi noita ka ola vali, okwa ti: ‘Nye ohandi ke mu ulikila ohole i na oudiinini oyo nda udanekela David.’ 35  Epsalme limwe vali ola ti: ‘Ito ka efa olutu lomudiinini li ole.’ 36  Kakele kaasho, David okwa longa ehalo laKalunga pefimbo laye, okwa fya ndele ta pakwa pooxekulululwa nokwa ola. 37  Ashike ou a nyumunwa kuKalunga ina ola. 38  “Ovamwatate, ohandi mu udifile opo mu shiive kutya Kalunga ote ke mu dimina po omatimba omolwefyo lomulumenhu ou. 39  Omhango yaMoses kaya li ye mu ningifa mu kale ovayuki, ndele omolwefyo lomulumenhu ou, Kalunga ota ka tala ko aveshe ovo tava itavele ve li ovayuki. 40  Onghee kaleni mwa lungama opo muha ningilwe osho sha popiwa momambo ovaprofeti, kwa tiwa: 41  ‘Ovasheki nye, taleni oilonga oyo handi longo pefimbo leni. Itamu ka itavela kutya aame nde i longa nande omu i yelifilwe moule, ndele otamu ke i kuminwa notamu ka kana po.’” 42  Eshi Paulus naBarnabas va li tava di moshinagoga, ovanhu ove va indila opo va popye vali kombinga yoinima oyo mEshabata tali landula. 43  Konima eshi va dimbuka moshinagoga, Ovajuda vahapu naavo va ninga veitavelo lOshijuda, ovo va li hava longele Kalunga, ova shikula Paulus naBarnabas ovo ve va ladipika va diinine efilonghenda laKalunga. 44  MEshabata la landula ko, ovanhu aveshe moshilando ova li va ongala opo va pwilikine eendjovo daJehova. 45  Eshi Ovajuda va mona eengudu dovanhu, ova li va handuka unene nova li va hovela okusheka nokupataneka osho Paulus a li ta popi. 46  Paulus naBarnabas ove va lombwela nouladi tava ti: “Onye mwa li mu na okulombwelwa tete eendjovo daKalunga. Ndele molwaashi inamu hala oku di tambula ko notamu ulike kutya inamu wana oku ka mona omwenyo waalushe, taleni, paife ohatu ka udifila oiwana imwe. 47  Jehova okwe tu lombwela ta ti: ‘Onde ku nangeka po u li ouyelele koiwana u udife kombada yedu alishe osho tashi ka etela ovanhu exupifo.’”* 48  Eshi ovanhu vomoiwana imwe va uda ngaho, ova li va hafa nova hovela okutanga Jehova omolweendjovo daye, naaveshe ovo va li va halelela shili omwenyo waalushe ova ninga ovaitaveli. 49  Ndele eendjovo daJehova oda li da tandavela moshilongo ashishe. 50  Opo nee Ovajuda ova xwaxwameka ovakainhu ovanamadina ovo va li hava tila Kalunga, novalumenhu ovanenenhu vomoshilando opo va hepeke Paulus naBarnabas noku va taataa mo moshilando shavo. 51  Paulus naBarnabas ove lipupula ondwi keemhadi nova ya kuIkonium. 52  Ndele ovahongwa ova li va twikila okutililwa omhepo iyapuki nova li va hafa unene.

Eshangelo lopedu

Ile “kwafele.”
Ngoloneya woshitukulwalongo shaRoma. Tala omafatululo oitya.
Eln., “mombuto.”
Ile “koshiti.”
Ile “mombiladimbuluko.”
Apa Paulus okwa li ta ulike kutya eendjovo odo oda yukifwa yo kovahongwa vaJesus.