Oilonga 11:1-30

  • Petrus ta yelifile ovayapostoli (1-18)

  • Barnabas naSaul muAntiokia shomuSiria (19-26)

    • Ovahongwa va ifanwa tete edina Ovakriste (26)

  • Agabus ta xunganeke ondjala (27-30)

11  Ndele ovayapostoli nosho yo ovamwatate ovo va li muJudea ova uda kutya ovanhu vomoiwana imwe navo ova tambula ko eendjovo daKalunga.  Eshi Petrus e uya kuJerusalem, ovanhu ovo va li hava diinine omhango i na sha nepitotanda ova hovela oku mu kembaula,*  tava ti: “Owa ile meumbo lovanhu ovo inava pita etanda, ndele to li pamwe navo.”  Opo nee Petrus okwe va yelifila moule kombinga yoshinima osho, ta ti:  “Fimbo nda li handi ilikana muJoppa, onda mona memoniko oshinima* tashi kulukifwa okudja meulu sha fa elapi la kula loliina shi kwetiwe keembinga nhee nosha li sha yukifwa kwaame.  Eshi nde shi tala nawa, onda mona mo oinamwenyo yomaulu ane yokombada yedu, oilyani, oilipwedi* needila dokeulu.  Onda uda yo ondaka tai ti: ‘Petrus, fikama, dipaa ndele to li!’  Opo nee onda ti: ‘Ahowe Omwene, inandi lya nande onale oinima ya nyata noinai koshoka.’  Ondaka oyo oya tya vali oshikando oshitivali: ‘Oinima oyo Kalunga a koshola ino tya kutya oya nyata.’ 10  Ondaka oyo oya popya vali oshikando oshititatu, opo nee oinima aishe oya shunifwa meulu. 11  Pefimbo opo tuu opo, ovalumenhu vatatu va dja kuKesarea ova li ofika peumbo omo twa li hatu di, va tumwa nge. 12  Opo nee Kalunga okwa popya naame okupitila momhepo iyapuki ndi ye pamwe navo, nondiha limbililwe nandenande. Ndele onda ya yo pamwe novamwatate vahamano, notwa ya meumbo laKornelius. 13  “Okwe tu hokololela nghee a mona omweengeli meumbo laye oo e mu lombwela ta ti: ‘Tuma ovalumenhu kuJoppa va ka ifane Simon oo ha ifanwa Petrus, 14  note ke ku lombwela osho mu na okuninga novaneumbo loye aveshe opo mu xupifwe.’ 15  Eshi nda hovela okupopya, ova tililwa omhepo iyapuki ngaashi ashike nafye twa li twe i tililwa pehovelo. 16  Opo nee onda dimbuluka eendjovo dOmwene, eshi a li ha ti: ‘Johannes okwa li ha ninginifa momeva, ndele nye otamu ka ninginifwa nomhepo iyapuki.’ 17  Ngeenge Kalunga okwe va pa oshali ya faafana naayo e tu pa ovo twa itavela mOmwene Jesus Kristus, aame lyelye ndi kelele Kalunga aha longe ehalo laye?”* 18  Eshi va uda oinima oyo, ova efa oku mu pataneka,* ndele tava tange Kalunga tava ti: “Kalunga okwa pa ovanhu vomoiwana imwe omhito ve lidilulule opo va ka mone omwenyo.” 19  Ndele ovahongwa ovo va li ve lihanifwa komahepeko oo a ningwa pefimbo laStefanus ova ya kuFoinikia, kuKipro nokuAntiokia, nova li va udifila Ovajuda aveke. 20  Ovahongwa vamwe vomuvo va dja kuKipro nokuKireni ove uya kuAntiokia nova hovela okupopya novanhu ovo hava popi Oshigreka, tava udifa onghundana iwa yOmwene Jesus. 21  Onghee eke laJehova ola li pamwe navo, novanhu vahapu ova li va ninga ovaitaveli nova shikula Omwene. 22  Ndele ehokololo li na sha navo ola udika meongalo lomuJerusalem, nova tuma Barnabas kuAntiokia. 23  Eshi a fika ko, okwa mona nghee Kalunga e va fila onghenda, nokwa li a hafa, ndele te va tu omukumo aveshe va kale hava dulika kOmwene nomutima aushe. 24  Barnabas okwa li e na onghedi iwa, e yadi omhepo iyapuki nokwa li e na eitavelo la kola. Osho osha li sha ningifa ovanhu vahapu va itavele Omwene. 25  Ndele okwa ya kuTarsus a ka konge Saul. 26  Eshi e mu mona, ove uya naye kuAntiokia. Omudo aushe ova kala hava ongala pamwe meongalo lomuAntiokia nokuhonga ovanhu vahapu, naamo omo ovahongwa va ifanwa tete edina Ovakriste pawiliko laKalunga. 27  Ndele pefimbo opo muJerusalem omwa dja ovaprofeti va ya kuAntiokia. 28  Opo nee umwe womuvo wedina Agabus okwa xunganeka okupitila momhepo iyapuki kutya kombada yedu alishe otaku ke uya ondjala inene, oyo ye ke uya pefimbo lepangelo laKlaudius. 29  Ovahongwa ova pangela omhangela va yandje oikwafa* keshe umwe shi fike pwaasho ta dulu, opo ve i tumine ovamwatate vokuJudea. 30  Onghee ova tuma Barnabas naSaul va twale oikwafa oyo kovakulunhuongalo.

Eshangelo lopedu

Ile “vela eembedi. ”
Eln., “oshikwatelwa.”
Ile “oilikoki.”
Ile “ndi ye Kalunga moshipala?”
Eln., “ova mwena.”
Ile “va unganeke oikwafa.”