Oilonga 10:1-48

  • Emoniko laKornelius (1-8)

  • Emoniko laPetrus li na sha noinamwenyo ya koshoka (9-16)

  • Petrus ta i kuKornelius (17-33)

  • Petrus ta udifile ovanhu vomoiwana imwe onghundana iwa (34-43)

    • “Kalunga ke na okatongo” (34, 35)

  • Ovanhu vomoiwana imwe va tililwa omhepo iyapuki nokuninginifwa (44-48)

10  MuKesarea omwa li omulumenhu wedina Kornelius, omukulunhu wetangakwaita* olo la li hali ifanwa etangakwaita laItali.*  Okwa li ha tila Kalunga pamwe novaneumbo vaye aveshe, a li ha yandje oikwafa ihapu kovanhu nokwa kala ha ilikana kuKalunga.  Efiku limwe ponhatu yomutenya lwaapo,* okwa mona memoniko omweengeli waKalunga te uya kuye, ndele te mu ifana ta ti: “Kornelius!”  Kornelius okwe mu tala a tila, ndele te mu pula ta ti: “Omwene, oshike?” Omweengeli okwa tya kuye: “Kalunga okwe ku dimbuluka omolwoikwafa yoye nomailikano oye.  Tuma paife ovalumenhu kuJoppa va ka tale omulumenhu wedina Simon oo ha ifanwa Petrus.  Omulumenhu oo ota talele po meumbo laSimon, omushiki woipa, oo e na eumbo li li popepi nefuta.”  Diva eshi omweengeli oo a li ta popi naye a dja po, Kornelius okwa ifana ovapiya vaye vavali nomukwaita umwe omutilikalunga,  ndele te va hokololele oinima aishe nokwe va tuma kuJoppa.  Mefiku la landula ko, fimbo va li natango molweendo nova li pokufika moshilando, Petrus okwa ya konduda yopombada po 12 womutenya lwaapo* a ka ilikane. 10  Ndele okwa li a fya ondjala unene nokwa li a hala okulya. Ofimbo kwa li taku longekidwa oikulya, okwa mona memoniko 11  eulu la yeuluka noshinima* tashi kulukifwa sha fa elapi la kula loliina li kwetiwe keembinga nhee. 12  Moshinima osho omwa li oinamwenyo aishe yomaulu ane, oilipwedi* yokombada yedu needila dokeulu. 13  Opo nee okwa uda ondaka tai ti: “Petrus, fikama, dipaa ndele to li!” 14  Petrus okwa ti: “Ahowe Omwene, inandi lya nande onale oinima ya nyata noinai koshoka.” 15  Okwa uda vali ondaka oyo oshikando oshitivali tai ti: “Oinima oyo Kalunga a koshola ino tya kutya oya nyata.” 16  Okwa uda vali ondaka oyo oshikando oshititatu, ndele diva oshinima* osho osha shunifwa meulu. 17  Fimbo Petrus a li natango te lipula kutya emoniko olo a mona otali ti ngahelipi, ovalumenhu ovo va li va tumwa kuKornelius ova li ofika poshivelo tava pula kutya eumbo laSimon oli li peni. 18  Ova ingida tava pula ngeenge meumbo olo omu na omweenda Simon oo ha ifanwa Petrus. 19  Fimbo Petrus a li natango ta dilonga kemoniko olo, Kalunga okwa popya naye okupitila momhepo yaye ta ti: “Tala, ope na ovalumenhu vatatu tave ku pula. 20  Fikama, ndele to i pedu u ye pamwe navo; ino kala wa limbililwa nandenande molwaashi aame nde va tuma.” 21  Opo nee Petrus okwa ya pedu kovalumenhu ovo, ndele ta ti: “Aame ou tamu kongo. Otamu kwafelwa shike?” 22  Ova ti: “Kornelius, omukulunhu wetangakwaita, omulumenhu omuyuki nomutilikalunga oo e lineekelwa koshiwana ashishe shOvajuda, okwa pewa omalombwelo kuKalunga okupitila momweengeli omuyapuki e ku tume uye keumbo laye opo a ka ude osho to mu lombwele.” 23  Opo nee Petrus okwe va ifana meumbo, ndele te va tambula ko ve li ovaenda vaye. Mefiku la landula ko, okwa fikama, ndele ta i pamwe novalumenhu ovo nosho yo ovamwatate vamwe va dja kuJoppa. 24  Ova fika muKesarea mefiku la landula ko. Kornelius okwa hangwa e va teelela nokwa li a ifana ovapambele vaye nookaume kopofingo. 25  Eshi Petrus a fika peumbo, Kornelius okwe mu shakeneka, ndele ta tu eengolo peemhadi daye noku mu linyongamena. 26  Petrus okwa ti: “Fikama, ame naame omunhu ashike ngaashi ove.” 27  Ndele fimbo va li tava popi, okwa ya meumbo nokwa hanga mo ovanhu vahapu va ongala. 28  Petrus okwa tya kuvo: “Omu shi shii kutya kashi li pamhango kOmujuda okweendafana ile okupopya novanhu vomihoko dimwe di lili, ndele Kalunga okwa lombwela nge kutya inandi ula omunhu nande oumwe kutya ina koshoka. 29  Eshi wa tuma nge ndi uye kwoove, onde uya ndihe na omalimbililo. Onghee onda hala okuuda kutya owa ifanena nge shike.” 30  Kornelius okwa ti: “Omafiku ane a tetekela, pefimbo eli, ponhatu* yomutenya lwaapo, onda li meumbo lange handi ilikana. Opo nee omulumenhu umwe a djala oikutu tai vema okwa li ofika pwaame, 31  ndele ta ti: ‘Kornelius, Kalunga okwa uda omailikano oye noikwafa yoye okwe i didilika. 32  Onghee tuma kuJoppa u ka talelwe Simon oo ha ifanwa Petrus. Omulumenhu oo oku li omweenda meumbo laSimon, omushiki woipa, oo e na eumbo li li popepi nefuta.’ 33  Opo nee onda tuma u ka talwe, nowa ninga nawa e shi we uya. Ndele atushe otu li apa koshipala shaJehova tu ude oinima aishe oyo e ku lombwela u tu shiivifile.” 34  Petrus okwa popya ta ti: “Paife ondi shi shii kutya Kalunga ke na okatongo, 35  ndele oha tambula ko omunhu womoshiwana keshe oo he mu tila noha longo osho sha yuka. 36  Kalunga okwa tumina Ovaisrael eendjovo opo e va udifile onghundana iwa yombili okupitila muJesus Kristus, oo e li Omwene waaveshe. 37  Omu shii eendjovo odo da popiwa okudja muGalilea fiyo omuJudea ashishe konima yeninginifo olo la li tali udifwa kuJohannes 38  li na sha naJesus Omunasaret nanghee Kalunga e mu vaeka nomhepo iyapuki nokwe mu pa eenghono. Molwaashi Kalunga okwa li pamwe naye, okwa ya moshitukulwa ashishe ta longo ouwa nokuvelula aveshe ovo va hepekwa kOndiaboli. 39  Fye eembangi doinima aishe oyo a longa moitukulwa omo mwa li Ovajuda nomuJerusalem; ndele ove mu dipaa eshi ve mu valela komuti. 40  Kalunga okwe mu nyumuna mefiku etitatu nokwe mu hololela ovanhu, 41  havanhu aveshe, ndele ofye ava twa hoololwa kuKalunga komesho yefimbo, twa lya notwa nwa pamwe naye konima eshi a nyumunwa koufi. 42  Okwe tu lombwela yo tu udifile ovanhu nokuyandja oundombwedi nawanawa kutya ou oye a nangekwa po kuKalunga a ninge omutokoli wovanamwenyo novafi. 43  Ovaprofeti aveshe ova popya kombinga yaye. Ova ti kutya keshe ou te mu itavele ota diminwa po omatimba okupitila medina laye.” 44  Fimbo Petrus a li natango ta popi oinima oyo, aveshe ovo va li tava pwilikine eendjovo daKalunga ova tililwa omhepo iyapuki. 45  Ndele ovaitaveli ovadiinini* ovo va li ve uya naPetrus ova li va kumwa eshi ovanhu vomoiwana imwe navo va li va tililwa oshali yomhepo iyapuki. 46  Ove va uda tava popi omalaka oshinailongo notava tange Kalunga. Opo nee Petrus okwa ti: 47  “Ovanhu ava ova tililwa omhepo iyapuki ngaashi fye, olyelye ta dulu oku va kelela va ninginifwe momeva?” 48  Ndele okwa yandja elombwelo opo va ninginifwe medina laJesus Kristus. Opo nee ove mu pula a kale puvo omafiku manini.

Eshangelo lopedu

Ile “omunefele,” ha wilike ovakwaita efele.
Etangakwaita laRoma lovakwaita 600.
Eln., “potundi onhimuwoi lwaapo.”
Eln., “potundi onhinhano lwaapo.”
Eln., “noshikwatelwa.”
Ile “oilikoki.”
Eln., “oshikwatelwa.”
Eln., “potundi onhimuwoi.”
Ile “ovo va pita etanda.”