Mateus 9:1-38

  • Jesus ta velula oshingudu (1-8)

  • Jesus ta ifana Mateus (9-13)

  • Epulo li na sha nokulidilika oikulya (14-17)

  • Okamonakadona kaJairus; omukainhu a kwata koshikutu shaJesus (18-26)

  • Jesus ta velula ovapofi nosho yo omufitandaka (27-34)

  • Oilonga yokuteya oihapu, ndele ovateyi ovanini (35-38)

9  Okudja opo Jesus okwa londa mowato, ta taulula efuta, nokwa ya koshilando shavo.  Ndele tala, ovanhu ova eta kuye oshingudu sha nangala kolutala.* Eshi Jesus a mona kutya ove na eitavelo, okwa lombwela oshingudu ta ti: “Ino tila omumwange! Omatimba oye okwa dimwa po.”  Okudja opo ovanongo vomishangwa vamwe ove lipopila tava ti: “Omulumenhu ou ota sheke.”  Molwaashi Jesus okwa li e shii osho tava diladila, okwa ti: “Omolwashike tamu diladila oinima ii momitima deni?  Shilipi po shipu; okutya, ‘Omatimba oye okwa dimwa po,’ ile okutya, ‘Fikama ndele to ende’?  Ndele opo mu shiive kutya Omona womunhu oku na eenghono dokudima po omatimba kombada yedu . . . ” okwa tya koshingudu: “Fikama, kufa olutala loye, ndele to i keumbo leni.”  Opo nee okwa fikama, ndele ta i keumbo lavo.  Eshi eengudu dovanhu de shi mona, oda li da tila unene, ndele tadi hambelele Kalunga, oo ha yandje eenghono da tya ngaho kovanhu.  Konima eshi Jesus a dja po opo a li, okwa mona omulumenhu wedina Mateus, e li omutumba pombelewa yomafutilo oifendela, ndele ta ti kuye: “Ninga omushikuli wange.” Mateus okwa fikama diva ndele te mu shikula. 10  Lwanima, fimbo Jesus novahongwa vaye va li tava li* meumbo laMateus, tala, ovafendelifi novalunde vahapu ova li ve uya mo, ndele tava li* pamwe navo. 11  Ndele Ovafarisai eshi ve shi mona, ova tya kovahongwa vaye: “Omolwashike omuhongi weni ta li pamwe novafendelifi nosho yo ovalunde?” 12  Eshi e va uda, okwa ti: “Ovanhu ovo ve na oukolele inava pumbwa omuhakuli, ndele ovovo ashike tava vele. 13  Indeni mu ke lihonge kutya eshi osha hala okutya shike: ‘Onda hala efilonghenda ndele hayambo.’ Osheshi ame inandi endela ovayuki, ndele ovalunde.” 14  Opo nee ovahongwa vaJohannes ove uya kuye ndele tave mu pula tava ti: “Omolwashike fye nOvafarisai hatu lidilike oikulya ndele ovahongwa voye ihave lidilike?” 15  Jesus okwa tya kuvo: “Ookaume komuhomboli mbela ova pumbwa ngoo okunyika oluhodi fimbo omuhomboli e li navo? Ndele omafiku otae uya eshi omuhomboli te ke va kufwa, opo nee otave ke lidilika. 16  Kape na omunhu ta vandeke oshikutu shikulu noshivando shipe, osheshi oshivando shipe otashi pombola oshikutu, nombululu otai ningi inene. 17  Natango, ovanhu ihava tula omaviinyu mape momakutu makulu. Ngeenge ova ningi ngaho, omakutu otaa pomboka ndele omaviinyu taa tika mo, nomakutu otaa nyonauka. Ndele ovanhu ohava tula omaviinyu mape momakutu mape, naaishe otai amenwa.” 18  Fimbo a li te va lombwele oinima oyo, tala, omupangeli umwe okwe uya kuye nokwe mu linyongamena,* ndele ta ti: “Osho omumwangekadona okwa fya, ashike ila u ke mu tenheke eke loye opo a kale nomwenyo.” 19  Opo nee Jesus okwa fikama, novahongwa vaye ove mu shikula. 20  Ndele tala, omukainhu umwe a kala ta vele etiko lohonde oule womido 12 okwa ya konima yaye, ndele ta kwata keenyemba doshikutu shaye shokombada, 21  osheshi okwa kala te lipopile ta ti: “Ngeenge onda kwata ashike koshikutu shaye shokombada, ohandi veluka.” 22  Jesus okwa piluka nokwe mu mona, ndele ta ti: “Ino tila omumwangekadona! Eitavelo loye ole ku velula.” Nomukainhu okwa veluka pefimbo opo tuu opo. 23  Okudja opo eshi Jesus e uya meumbo lomupangeli, okwa hanga ovanhu tava imbi omaimbilo eefya* nongudu yovanhu tai lilaana mokule, 24  ndele ta ti: “Djei mo monhele ei, osheshi okakadona inaka fya, ndele oka kofa.” Opo nee ova hovela oku mu yola ve mu yemba. 25  Diva eshi ongudu yovanhu ya ya pondje, okwa ya monhele omo mwa li okakadona ndele ta kwata eke lako, nokakadona oka penduka. 26  Nehokololo olo ola tandavela moshitukulwa ashishe. 27  Eshi Jesus a dja po opo, ovalumenhu vavali ovapofi ove mu shikula, tava ingida tava ti: “Omona waDavid, tu fila onghenda.” 28  Konima eshi Jesus a ya meumbo limwe, ovalumenhu ovo ovapofi ova ya kuye, ndele te va pula: “Omu na ngoo eitavelo kutya ohandi dulu oku mu twikulula?” Ove mu nyamukula: “Heeno, Omwene.” 29  Opo nee okwa kuma omesho avo, ndele ta ti: “Shi ningilweni paitavelo leni.” 30  Nomesho avo okwa pashuka. Ndele Jesus okwe va kunghilila, ta ti: “Taleni, inamu shi lombwela nande omunhu.” 31  Ndele eshi va ya pondje, ova hepaulula kombinga yaye moshitukulwa osho ashishe. 32  Fimbo ovalumenhu ovo tava i, tala, ovanhu ova eta kuye omulumenhu omufitandaka e na ondemoni; 33  ndele eshi ondemoni ya tewa mo, okwa hovela okupopya. Ongudu yovanhu oya li ya kumwa, ndele tai ti: “Oshinima sha tya ngaha inashi monika mo nale muIsrael.” 34  Ndele Ovafarisai ova ti: “Eendemoni ote di te mo kekwafo lomupangeli weendemoni.” 35  Jesus okwa li ta talele po oilando nomikunda adishe, ta hongo meeshinagoga davo, ta udifa onghundana iwa yOuhamba nokuvelula omikifi nomaunghundi aeshe. 36  Eshi a mona eengudu dovanhu, okwe di kenukila molwaashi oda li da hepekwa noda ekelwashi da fa eedi dihe na omufita. 37  Opo nee okwa tya kovahongwa vaye: “Oilonga yokuteya oihapu, ndele ovateyi ovanini. 38  Onghee hano, indileni Mwene weteyo a tume ovateyi keteyo laye.”

Eshangelo lopedu

Ile “kokambete.”
Ile “ve li omutumba poshitaafula.”
Ile “tava kala omutumba poshitaafula.”
Ile “twila eengolo.”
Ile “tava shiki eenyalilo.”