Mateus 18:1-35

  • Ou munenenene mOuhamba (1-6)

  • Omahongaulo (7-11)

  • Efaneko li na sha nodi ya kana (12-14)

  • Okukwafela omumwaxo a longe osho sha yuka (15-20)

  • Efaneko li na sha nomupiya iha dimine po (21-35)

18  Pefimbo opo ovahongwa ove uya puJesus, ndele tava ti: “Olyelye hano munenenene mOuhamba womeulu?”  Opo nee okwa ifana okaana kuye, te ka kaleke ofika mokati kavo,  ndele ta ti: “Oshili ohandi mu lombwele, itamu ka ya mo nandenande mOuhamba womeulu, okuninga shapo tamu lidilulula,* ndele tamu kala ngaashi ounona.  Onghee hano, keshe ou te lininipike ngaashi okaana aka oye omunenenene mOuhamba womeulu,  ndele keshe ou ta tambula okaana ngaashi aka medina lange, okwa tambula nge yo.  Ashike ou ta hongaula umwe womwaava vanini, ovo ve na eitavelo mwaame, oshixwepo a mangelwe emanya loshini* mofingo yaye ndele ta ekelwa mokati kefuta.  “Woo ounyuni eshi tau hongaula ovanhu! Oshoshili kutya omahongaulo otae ke uya, ndele woo komunhu ou te a etifa!  Ngeenge eke loye ile omhadi yoye otai ku hongaula, i teta ko ndele to i ekeleshi. Oshixwepo kwoove okumona omwenyo nonande oushingudu ile oushilema, shi dulife okukala nomake avali neemhadi mbali ndele to ekelwa momundilo waalushe.  Natango, ngeenge eisho loye otali ku hongaula, li kolola mo ndele to li ekeleshi. Oshixwepo kwoove okumona omwenyo nonande ou na eisho limwe, shi dulife okukala nomesho avali ndele to ekelwa muGehenna.* 10  Inamu dina nande oumwe womwaava vanini, osheshi ohandi mu lombwele kutya ovaengeli vavo meulu ove li mo va tala alushe koshipala shaTate womeulu. 11  —— 12  “Otamu ti ngahelipi? Ngeenge omunhu oku na eedi 100, ndele imwe yomudo tai kana, mbela ita fiye odo 99 keemhunda, ndele ta i a ka konge oyo ya kana? 13  Oshili ohandi mu lombwele, ngeenge okwe i mono, ota ka kala e i hafela neenghono shi dulife 99 odo inadi kana. 14  Sha faafana, Tate womeulu ina hala pa kane nande oumwe womwaava vanini. 15  “Ndele ngeenge omumwaxo okwa nyona kwoove, inda u ke mu pukulule mu li po onye amuke. Ngeenge okwe ku pwilikine, owa kwafela omumwaxo a longe osho sha yuka. 16  Ashike ngeenge ina pwilikina, kufa ondombwedi imwe ile mbali. Opo ku kolekwe oushili woshinima shonhumba, ope na okukala eembangi* mbali ile nhatu. 17  Ngeenge ina pwilikina kudo, shi lombwela eongalo. Ngeenge ina pwilikina nokuli nokeongalo, mu tala ko ngaashi omunhu womoiwana imwe nongaashi omufendelifi. 18  “Oshili ohandi mu lombwele, keshe eshi tamu shi mange kombada yedu, otashi kala sha mangwa yo nomeulu, naashi tamu mangulula kombada yedu, otashi kala yo sha mangululwa nomeulu. 19  Natango ohandi mu lombwele, ngeenge vavali vomunye kombada yedu ova udafana va indile Tate womeulu oshinima keshe sha fimana, ote shi va pe. 20  Osheshi apa pa ongala vavali ile vatatu medina lange, ohandi kala mokati kavo.” 21  Opo nee Petrus okwe uya, ndele ta ti kuye: “Omwene, olungapi ndi na okudimina po omumwatate oo ta nyono kwaame? Mbela olwoikando ashike iheyali?” 22  Jesus okwa tya kuye: “Ohandi ku lombwele, halwoikando ashike iheyali ndele olwo-⁠77. 23  “Onghee hano, Ouhamba womeulu otau dulu okufaafanifwa nohamba oyo ya hala okuvalula oikolo novapiya vayo. 24  Eshi ya hovela oku i valula, omwa etwa omulumenhu oo a li e na oikolo yayo oitalenti 10 000.* 25  Ndele molwaashi ka li ta dulu oku i shunifa, omwene waye okwe mu lombwela opo ye, omukulukadi waye, ounona vaye noinima aishe oyo a li e na i landifwe po, opo a fute. 26  Onghee omupiya okwa wila poshi ndele te mu linyongamene* ta ti: ‘Lididimikile nge, ohandi ka futa oinima yoye aishe.’ 27  Omwene womupiya oo okwe mu kenukila nokwe mu kufila po oikolo yaye, ndele te mu efa a ye. 28  Ndele omupiya oo eshi a ya pondje, okwa mona omupiya mukwao umwe, oo e na oikolo yaye yeedenari 100, okwe mu kwata noku mu ponda, ta ti: ‘Futa oinima yange aishe oyo u na.’ 29  Onghee omupiya mukwao okwa wila poshi ndele ta hovele oku mu indila, ta ti: ‘Lididimikile nge, ohandi ka futa oinima yoye.’ 30  Ashike ka li a hala, ndele okwa ya nokwe mu tulifa modolongo fiyo osheshi a futa oikolo yaye. 31  Eshi ovapiya vakwao va mona osho sha ningwa po, ova uda nai neenghono, ndele tava i va ka lombwele omwene wavo ashishe osho sha ningwa po. 32  Opo nee omwene wavo okwe mu ifana ndele ta ti kuye: ‘Omupiya ove omukolokoshi, eshi wa lilila nge onde ku kufila po oikolo yoye aishe. 33  Mbela naave kwa li u na okufila onghenda omupiya mukweni ngaashi ame nde ku fila onghenda?’ 34  Opo nee omwene waye okwa handuka, ndele te mu yandje kovakeleli vodolongo fiyo osheshi a futa oikolo yaye aishe. 35  Tate womeulu naye ota ka ungaunga nanye monghedi ya faafana ngeenge keshe umwe womunye ita dimine po omumwaxe tashi di komutima.”

Eshangelo lopedu

Ile “lunduluka.”
Ile “emanya loshini olo hali tanaunwa kondongi.”
Onhele yokuxwikila oimbodi oyo ya li kondje yaJerusalem. Tala omafatululo oitya.
Eln., “omakanya.”
Oitalenti yoishiliveri 10 000 oi fike peedenari 60 000 000.
Ile “twile eengolo.”