Markus 9:1-50

  • Jesus ta shituluka (1-13)

  • Omumati e na ondemoni ta velulwa (14-29)

    • Kwaao e na eitavelo oinima aishe otai shiiva (23)

  • Efyo laJesus la xunganekwa vali (30-32)

  • Ovahongwa tava tu eemhata kutya olyelye munene mokati kavo (33-37)

  • Ou ehe li omhinge nafye oku li kombinga yetu (38-41)

  • Omahongaulo (42-48)

  • “Kaleni mu na omongwa munye vene” (49, 50)

9  Ndele Jesus okwa twikila ko ta ti: “Oshili ohandi mu lombwele kutya ope na vamwe vomwaava ve li ofika apa itava ka makela nandenande efyo fiyo osheshi tava mono tete Ouhamba waKalunga wa dikwa po.”  Konima yomafiku ahamano, Jesus okwa ya pamwe naPetrus, Jakob naJohannes ovo aveke komhunda ileile. Opo nee okwa shituluka moipafi yavo,  noshikutu shaye shokombada osha toka tootoo nosha li tashi vema, nokape na omunhu kombada yedu ta dulu oku shi tokeka ngaho.  Ohaluka ova holokelwa kuMoses naElia tava kundafana naJesus.  Opo nee Petrus okwa tya kuJesus: “Muhongi,* osha wapala kufye okukala apa. Natu dikeni omatwali atatu apa, limwe oloye, limwe olaMoses nalikwao olaElia.”  Petrus ka li e shii kutya na tye shike, molwaashi ova li va tila unene.  Opo nee opa holoka oshilemo, ndele tashi va tuvikile, nomwa dja ondaka tai ti: “Ou Omona wange omuholike. Mu udeni.”  Ndele diva eshi va keuka ova mona ashike Jesus oye aeke.  Ofimbo va li tava londoloka komhunda, okwe va kunghilila vaha hokololele nande omunhu osho va mona, fiyo osheshi Omona womunhu a nyumunwa koufi. 10  Ndele eendjovo odo ove di tuvikila momitima davo,* ashike ova li tave lipula kutya okwa hala kutya shike eshi a ti ota ka nyumunwa koufi. 11  Opo nee ove mu pula, tava ti: “Omolwashike ovanongo vomishangwa tava ti kutya Elia oku na okuuya tete kuKristus?” 12  Okwa tya kuvo: “Elia ote uya tete nota ka tula oinima aishe peenhele. Ndele ongahelipi shi na sha naasho sha popiwa mOmishangwa kombinga yOmona womunhu kutya ota ka hepekwa nonyanya nokudinwa? 13  Ashike ohandi mu lombwele kutya Elia okwe uyile, nova li ve mu ningila keshe osho va hala, ngaashi sha popiwa mOmishangwa kombinga yaye.” 14  Eshi ve uya kovahongwa vakwao, ove va hanga va ongalelwa kongudu inene yovanhu, nopa li ovanongo vomishangwa tave va twifa eemhata. 15  Ndele diva ongudu yovanhu aishe eshi ya mona Jesus, oya li ya kumwa, ndele tai tondokele kuye opo i mu popife. 16  Opo nee okwa pula ongudu oyo ta ti: “Otamu tu eemhata navo kombinga yashike?” 17  Ndele umwe womongudu oyo okwe mu nyamukula ta ti: “Omuhongi, onde ku etela omonamati wange molwaashi oku na omhepo ya nyata ye mu fitika ondaka. 18  Shimha ye mu kwata, ohai mu nate po ndele ta tutumike onhutu kokanya nokulikwesha komayoo, noha kanifa eenghono. Onda pula ovahongwa voye ve i te mo, ashike ova nyengwa.” 19  Ndele okwa tya kuvo: “Epupi eli lihe na eitavelo, fiyo onaini ndi na okukala nanye? Ondi na oku mu lididimikila fiyo onaini? Mu eteni kwaame.” 20  Opo nee ove mu etela omumati oo, ndele eshi omhepo ya nyata ya mona Jesus, oye mu denga poshi. Eshi a wila pedu, okwa kala ta alangata a tutumika onhutu kokanya. 21  Ndele Jesus okwa pula xe yomumati, ta ti: “Okwa kala ha ningi ngaho oule wefimbo li fike peni?” Xe okwa ti: “Okudja kounona waye. 22  Luhapu ohai mu undulile momundilo nosho yo momeva opo i mu dipae. Ndele ngeenge oto dulu okuninga po sha, tu kenukila nou tu kwafele.” 23  Jesus okwa tya kuye: “Omolwashike to ti kutya ‘Ngeenge oto dulu’? Osheshi oo e na eitavelo ota dulu okuninga keshe shimwe.” 24  Xe yomumati okwa ingida diva mokule ta ti: “Ondi na eitavelo! Kwafele nge u pameke eitavelo lange.” 25  Eshi Jesus a mona ongudu yovanhu tai endelele ya finda kuvo, okwa hanyena omhepo ya nyata, ta ti: “Omhepo ove ho ningifa omunhu aha popye nokuha ude ko, ohandi ku lombwele, dja mo muye ndele ino alukila mo vali nandenande!” 26  Eshi ya ingida noya kama neenghono omumati, oya dja mo muye, nomumati okwa li ta monika a fa a fya, novanhu vahapu ova li tava ti: “Okwa fya.” 27  Opo nee Jesus okwe mu kwata meke, nokwe mu yambidida ndele ta fikama. 28  Konima eshi e uya meumbo limwe, ovahongwa vaye ove mu pula ve li po ovo aveke tava ti: “Omolwashike inatu dula oku i ta mo?” 29  Okwa tya kuvo: “Eendemoni doludi olo ohadi tewa mo ashike keilikano.” 30  Okudja opo ova ya va pitila muGalilea, ashike ka li a hala nande oumwe e shi shiive. 31  Osheshi okwa li ta hongo ovahongwa vaye noku va lombwela, ta ti: “Omona womunhu ota ka yandjwa momake ovanhu,* notave ke mu dipaa, ndele nande ongaho, ota ka nyumunwa mefiku etitatu.” 32  Ashike kava li ve udite ko eendjovo daye, nova li va tila oku mu pula. 33  Okudja opo ove uya muKapernaum. Ndele fimbo a li meumbo limwe, okwe va pula ta ti: “Omwa li tamu tu eemhata kombinga yashike mondjila?” 34  Ashike inava nyamukula sha, osheshi ova li tava tu eemhata kutya olyelye munene mokati kavo. 35  Opo nee okwa kala omutumba nokwa ifana ovayapostoli vaye 12, ndele ta ti kuvo: “Ngeenge ope na ou a hala okukala wotete mokati keni, oye na ninge waxuuninwa nomuyakuli weni amushe.” 36  Ndele okwa kufa okaana, teka kaleke ofika mokati kavo, nokwe ka kwata komapepe, ndele ta ti kuvo: 37  “Keshe ou ta tambula okaana ngaashi aka medina lange, okwa tambula nge yo; nakeshe ou ta tambula nge, okwa tambula yo Ou a tuma nge.” 38  Johannes okwa tya kuye: “Omuhongi, otwa mona umwe ta te mo eendemoni ta longifa edina loye, ndele otwa kendabala oku mu kelela molwaashi iha ende nafye.” 39  Jesus okwa ti: “Inamu mu kelela, osheshi kape na ou ta dulu okulonga oikumwifilonga medina lange ndele ta popile nge vali mowii. 40  Osheshi keshe ou ehe li omhinge nafye oku li kombinga yetu. 41  Ndele keshe ou te mu pe omeva okunwa molwaashi mu li ovahongwa vaKristus, oshili ohandi mu lombwele, ita kala nande ina pewa ondjabi yaye. 42  Ashike ou ta hongaula umwe womwaava vanini, ovo ve na eitavelo mwaame, oshixwepo a mangelwe emanya loshini* mofingo yaye ndele ta ekelwa mokati kefuta. 43  “Ngeenge eke loye otali ku hongaula, li teta ko. Oshixwepo kwoove okumona omwenyo nonande oushingudu, shi dulife okukala nomake avali ndele to ekelwa muGehenna,* omo mu na omundilo ihau dimi. 44  —— 45  Ngeenge omhadi yoye otai ku hongaula, i teta ko. Oshixwepo kwoove okumona omwenyo nonande oushilema, shi dulife okukala neemhadi mbali ndele to ekelwa muGehenna.* 46  —— 47  Neisho loye ngeenge otali ku hongaula, li ekelashi. Oshixwepo kwoove okuya mOuhamba waKalunga u na eisho limwe, shi dulife okukala nomesho avali ndele to ekelwa muGehenna,* 48  omo mu na omainyo ihaa fi nomundilo ihau dimi. 49  “Ovanhu va tya ngaho otava ka lokifilwa omundilo ngaashi ashike omunhu ta undu omongwa moikulya. 50  Omongwa ouwa, ndele ngeenge owa tutuka, otau shunwa eenghono kushike? Kaleni mu na omongwa munye vene nokukala mu na ombili mokati keni.”

Eshangelo lopedu

Ile “Rabbi.”
Ile tashi dulika, “inave di lombwela nande oumwe.”
Ile “ota ka kengelelwa.”
Ile “emanya olo hali tanaunwa kondongi.”
Tala omafatululo oitya.
Tala omafatululo oitya.
Tala omafatululo oitya.