Lukas 8:1-56

  • Ovakainhu tava ende pamwe naJesus (1-3)

  • Efaneko li na sha nomukuni (4-8)

  • Etomheno molwaashi Jesus a longifa omafaneko (9, 10)

  • Efaneko lomukuni tali yelifwa (11-15)

  • Olamba ihai tuvikwa (16-18)

  • Ina yaJesus novamwainamati (19-21)

  • Jesus ta loteke oshikungulu (22-25)

  • Jesus ta tumine eendemoni moingulu (26-39)

  • Okamonakadona kaJairus; omukainhu ta kwata koshikutu shaJesus shokombada (40-56)

8  Diva konima yaasho, Jesus okwa ya moilando noilando nosho yo momikunda nomikunda, ta udifa onghundana iwa yOuhamba waKalunga. Okwa li pamwe novayapostoli 12  nosho yo ovakainhu ovo a velula nokwa ta mo eemhepo da nyata muvo, ngaashi: Maria oo ha ifanwa Magdalena, oo muye mwa dja eendemoni heyali;  Johanna, omukulukadi waKuusa elenga laHerodes; Susanna nosho yo ovakainhu vakwao vahapu ovo va li have va yakula tava longifa oiniwe yavo.  Ndele eshi ongudu inene yovanhu ya li ya ongala pamwe naavo va li ve uya kuye va dja moilando noilando, okwa popya navo ta longifa efaneko ta ti:  “Omukuni okwa ya a ka kune eembuto daye. Eshi a li ta kunu, dimwe oda wila mondjila, ndele tadi lyatwa noda lika po keedila dokeulu.  Dimwe oda wila kemanya noda mena, ndele tadi lembe molwaashi kapa li omeva.  Dimwe oda wila meeshosholo, neeshosholo eshi da kula ode di fininika.  Dikwao vali oda wila medu liwa noda mena, ndele tadi dala 100.” Eshi a mana okupopya oinima oyo, okwa popya mokule ta ti: “Ou e na omatwi, na ude ko.”  Ovahongwa vaye ove mu pula kutya efaneko olo otali ti shike. 10  Okwa tya kuvo: “Nye omwa pitikilwa okushiiva oiholekwa iyapuki yOuhamba waKalunga, ndele kuvo oinima aishe oi li momafaneko, opo nonande ova kale va fa tava tale, kave wete ko, nonande ova kale va fa tava pwilikine, kave udite ko eityo. 11  Efaneko otali ti ngaha: Eembuto odo eendjovo daKalunga. 12  Odo da wila mondjila ovovo va uda eendjovo ndele Ondiaboli tai uya noku di kufa mo momitima davo opo vaha itavele novaha ka xupifwe. 13  Odo da kunwa kemanya ovovo tava udu eendjovo ndele tave di tambula ko nehafo, ashike kave na omidi. Ohava itavele oule wokafimbo, ndele ngeenge va hangika komayeleko ohava efa po eitavelo. 14  Odo da wila meeshosholo otadi ulike kwaavo va uda eendjovo, ndele oshisho, oupuna nomalihafifo ounyuni ou tai di fininike, ndele itava imike oiimati iwa. 15  Odo da kunwa medu liwa ovanamitimadiwa ovo va tambula ko eendjovo nove di diinina, ndele tava imike oiimati nelididimiko. 16  “Kape na ou ha tema olamba, ndele te i tuvikile noshitoo ile te i tula koshi yombete, ashike ohe i tula koshikwatelwalamba, opo i minikile ovo tave uya meumbo. 17  Osheshi kaku na osho sha holekwa itashi ka hololwa, nokaku na osho sha tuvikilwa itashi ka shiivika noitashi ke uya pouyelele. 18  Onghee hano, pwilikineni nawa osho handi mu lombwele, osheshi keshe oo e na ota ka pewa shihapu, ndele ou ehe na sha ota ka kufwa nokuli naasho ta diladila kutya oku shi kwete.” 19  Ndele ina novamwainamati vaJesus ove uya kuye, ashike kava li va dula okweehena popepi naye omolwongudu yovanhu. 20  Opo nee okwa lombwelwa taku ti: “Nyoko novamwanyoko ove li pondje va hala okupopya naave.” 21  Okwa tya kuvo: “Meme novamwamememati ovava tava pwilikine eendjovo daKalunga noku di wanifa.” 22  Efiku limwe Jesus novahongwa vaye ova londa mowato, ndele ta ti kuvo: “Natu taululeni efuta tu yeni kombinga ikwao.” Onghee osho va ninga. 23  Jesus okwa li a kofa fimbo va li tava taulula efuta. Opo nee mefuta omwa tukuluka oshikungulu shomhepo shinene, nova li moudjuu eshi owato yavo ya li ya hovela okuyada omeva. 24  Onghee ova ya kuye ndele tave mu pendula, tava ti: “Muhongi, Muhongi, otu li pokufya!” Opo nee okwa fikama nokwa hanyena omhepo nomakufikufi efuta, ndele oya lota filufilu. 25  Okwa tya kuvo: “Omu na ngoo eitavelo?” Ndele ova li va tila neenghono nova kumwa, nova pulafana tava ti: “Omunhu ou okwa tya naanaa ngahelipi? Osheshi okwa hanyena omhepo nomeva, ndele tai dulika kuye.” 26  Ndele ova tula komunghulofuta moshitukulwa shOvagerasa, osho sha li kombinga ikwao yaGalilea. 27  Eshi Jesus a ya komutunda, okwa shakenekwa komulumenhu e na ondemoni ta di moshilando. Omulumenhu oo okwa kala oule wefimbo e li hamunghele, noka li ha kala meumbo, ndele omomaendo. 28  Eshi a mona Jesus, okwe mu twila eengolo, nokwa ingida mokule, ta ti: “Jesus, Omona waKalunga Omukombadambada, oto kongo shike apa? Ohandi ku indile, ino hepeka nge.” 29  (Jesus okwa kala ta lombwele omhepo ya nyata i dje mo momulumenhu oo. Omhepo oyo oya kala hai hepeke omulumenhu oo lwoikando,* nokwa kala ha mangwa luhapu nomalyenge noha pashukilwa, ashike omalyenge ohe a tokaula. Ondemoni oya li yo hai mu twala keenhele de likalela.) 30  Jesus okwe mu pula ta ti: “Oove lyelye?” Okwa ti: “Ongudu ya kula,” osheshi muye omwa li mu na eendemoni dihapu. 31  Opo nee eendemoni oda kala tadi mu indile ehe di umbile mombwili. 32  Ndele opa li oufita munene woingulu tai li komhunda, neendemoni oda indila Jesus e di pitike di ye moingulu, nokwe di pitika. 33  Opo nee eendemoni oda dja mo momulumenhu oo ndele tadi i moingulu, noufita aushe owa lotokela komunghulo womhunda, ndele tau wile mefuta. 34  Eshi ovafita va mona osho sha ningwa po, ova ya onhapo ndele tave ke shi hepaulula moshilando nomomikunda. 35  Opo nee ovanhu ova ya va ka tale kutya oshike sha ningwa po. Eshi ve uya kuJesus, ova hanga omulumenhu oo a li e na eendemoni e li omutumba peemhadi daye, a djala nawa noku na omadiladilo e li ponhele, nova li va tila neenghono. 36  Ovo va mona osho sha ningwa po ove va hokololela nghee omulumenhu oo a li e na eendemoni a velulwa. 37  Ndele ovanhu vahapu ovo va dja moshitukulwa shOvagerasa ova lombwela Jesus a dje mo moshitukulwa shavo, molwaashi ova li va tila unene. Opo nee okwa londa owato ndele ta i. 38  Omulumenhu oo a li e na eendemoni okwa kala ta pula Jesus opo va ye naye, ashike Jesus okwe mu lekela, ta ti: 39  “Inda keumbo, ndele to ka hepaulula osho Kalunga e ku ningila.” Onghee okwa ya, nokwa hepaulula moshilando ashishe osho Jesus e mu ningila. 40  Eshi Jesus a shuna kuGalilea, ongudu yovanhu oya li ye mu tambula ko nohamu, osheshi aveshe ova li ve mu teelela. 41  Ndele tala, kuye okwe uya omulumenhu wedina Jairus, oo a li omupashukili woshinagoga. Opo nee Jairus okwa twa eengolo peemhadi daJesus, ndele te mu indile va ye naye keumbo laye, 42  osheshi okamonakadona kaye ewifa, oko ka li ke na omido 12 lwaapo, oka li ke li pokufya. Ofimbo Jesus a li ta i, eengudu dovanhu oda li tadi lifininike muye. 43  Ndele opa li omukainhu umwe oo a kala ta vele etiko lohonde oule womido 12, ashike kapa li nande oumwe a dula oku mu velula. 44  Okwe uya kuJesus ta dilile konima nokwa kwata keenyemba doshikutu shaye shokombada, ndele diva etiko lohonde ola oka. 45  Jesus okwa pula ta ti: “Olyelye a kuma nge?” Ndele aveshe eshi va anya, Petrus okwa ti: “Muhongi, owa dingililwa keengudu dovanhu notadi lifininike mwoove.” 46  Jesus okwa ti: “Ope na umwe a kuma nge, osheshi ondi udite mwaame mwa dja eenghono.” 47  Eshi omukainhu oo a didilika kutya okwa monika, okwe uya kuJesus ta kakama, ndele ta tu eengolo puye nokwa hepaululila ovanhu aveshe kutya omolwashike e mu kuma nanghee a veluka diva. 48  Opo nee Jesus okwa tya kuye: “Omumwangekadona, eitavelo loye ole ku velula. Inda nombili.” 49  Fimbo a li natango ta popi, ope uya omukalelipo womupashukili woshinagoga, ndele ta ti komupashukili: “Okamonakadona koye oka fya; ino piyaaneka vali Omuhongi.” 50  Eshi Jesus e shi uda, okwa tya kuye: “Ino tila, shimha ashike u na eitavelo, okamonakadona koye otaka kala vali nomwenyo.”* 51  Eshi va fika peumbo olo, Jesus okwa li ashike a pitika va ye mo naPetrus, Johannes, Jakob nosho yo xe naina yokakadona oko. 52  Ovanhu aveshe ova li tava lili unene* omolwefyo lako. Onghee okwa tya kuvo: “Inamu lila vali, osheshi okakadona inaka fya, ndele oka kofa.” 53  Opo nee ova hovela oku mu yola ve mu yemba, molwaashi ova li ve shi shii kutya okaana oka fya. 54  Ndele okwe ka kwata meke, nokwe ka ifana ta ti: “Kakadona, penduka!” 55  Opo nee oka nyumuka* noka penduka diva, ndele Jesus ta yandje elombwelo ka pewe oikulya. 56  Ovadali vako ova li va hafa unene, ashike okwe va kunghilila vaha lombwele nande omunhu kombinga yaasho sha ningwa po.

Eshangelo lopedu

Ile tashi dulika, “ya kala muye efimbo lile.”
Eln., “otaka xupifwa.”
Ile “tave lidenge meenhulo opo va ulike kutya ova nyika oluhodi.”
Eln., “omhepo oya alukila muko.” Tala omafatululo oitya, “Omhepo.”