Johannes 10:1-42

 • Omufita nosho yo oshiunda sheedi (1-21)

  • Jesus omufita muwa (11-15)

  • “Ondi na eedi dimwe” (16)

 • Ovajuda va shakena naJesus poshivilo shokudimbuluka eyapulo lotembeli (22-39)

  • Ovajuda vahapu kava li va itavela (24-26)

  • “Eedi dange ohadi udu ondaka yange” (27)

  • Omona oku na ekwatafano naXe (30, 38)

 • Vahapu vokoushilo waJordan ova li va itavela (40-42)

10  “Oshili ohandi mu lombwele, ou te uya moshiunda sheedi ita pitile koshivelo, ombudi.  Ndele ou ta i mo ta pitile koshivelo oye omufita weedi.  Omukeleli woposhivelo shoshiunda ote mu yeulula, needi otadi udu ondaka yomufita. Eedi daye ote di ifana komadina, ndele te di pitifa mo.  Ngeenge e di pitifa mo adishe, ohe di kala komesho nohadi mu shikula, molwaashi odi shii ondaka yaye.  Itadi ka shikula nandenande umwe e lili, ndele otadi ke mu faduka po molwaashi kadi shii eendaka davamwe ve lili.”  Jesus okwe va lombwela efaneko olo, ashike kava li ve udite osho a hala okutya.  Jesus okwa tya vali: “Oshili ohandi mu lombwele, aame oshivelo omo eedi di na okupitila.  Aveshe ovo ve uya tave liti kutya aame, ovo eembudi; ndele eedi inadi pwilikina kuvo.  Aame oshivelo; keshe ou ta pitile mwaame ota ka xupifwa, note ke uya mo nokupita mo ndele ta mono oulifilo muwa. 10  Ombudi ihai endele shimwe, ndele okuvaka, okudipaa nokuhanauna. Ame onde uya opo eedi di kale nomwenyo fiyo alushe. 11  Aame omufita muwa; omufita muwa oha yandjele eedi daye omwenyo waye. 12  Ndele omunailonga oo ehe fi mwene weedi ngeenge okwa mono embungu tali uya ohe di fiye po ndele ta faduka po. Opo nee embungu ohali di ponokele nohadi lihane. 13  Ohe di fiye po molwaashi ye omunailonga ashike noke na ko nasha needi. 14  Aame omufita muwa. Eedi dange ondi di shii nado odi shii nge, 15  ngaashi Tate e shii nge naame ondi mu shii; needi dange ohandi di yandjele omwenyo wange. 16  “Ondi na eedi dimwe dihe fi domoshiunda eshi; nado ondi na oku di eta mo ndele tadi ka uda ondaka yange, notadi ka kala moshiunda shimwe, di na omufita umwe. 17  Tate oku hole nge, molwaashi ohandi ka yandja omwenyo wange opo ndi ke u pewe vali. 18  Kape na ou ta dulu okukufa nge omwenyo wange, ndele ohandi u yandje ame mwene. Ondi na oufemba woku u yandja nondi na oufemba woku u pewa vali. Oshipango eshi onde shi pewa kuTate.” 19  Ndele mokati kOvajuda omwa li vali mwa holoka omashilafano omolweendjovo odo. 20  Opo nee vahapu vomuvo ova tya: “Oku na ondemoni nota i eenghwengu. Omolwashike tamu pwilikine kuye?” 21  Vamwe vali ova ti: “Eendjovo odo kadi fi domunhu e na ondemoni. Mbela ondemoni otai dulu ngoo okutwikulula omesho ovapofi?” 22  Ndele pefimbo opo opa li oshivilo shokudimbuluka eyapulo lotembeli muJerusalem. Osha li okufu, 23  na Jesus okwa li ta ende motembeli momukala waSalomo. 24  Opo nee Ovajuda ove mu dingilila, ndele tava ti kuye: “Omolwashike ito tu kufa* momalimbililo? Ngeenge oove Kristus, tu lombwela.” 25  Jesus okwa tya kuvo: “Onde mu lombwela, ndele inamu itavela. Oilonga oyo handi longo medina laTate oyo tai hepaulula nge. 26  Ndele nye itamu itavele, molwaashi kamu fi eedi dange. 27  Eedi dange ohadi udu ondaka yange, naame ondi di shii nohadi shikula nge. 28  Ohandi di pe omwenyo waalushe, noitadi ka kana nandenande, nokape na ou te ke di vakula mo meke lange. 29  Eedi odo Tate a pa nge oda fimanenena di dule oinima aishe, nokape na ou ta dulu oku di vakula mo meke laTate. 30  Ame naTate otwa hangana.”* 31  Ndele Ovajuda ova kufa vali omamanya ve mu denge. 32  Jesus okwa tya kuvo: “Onde mu ulikila oilonga ihapu iwa ya dja kuTate. Omolwashike mwa hala okudenga nge nomamanya eshi nda longa oilonga oyo?” 33  Opo nee Ovajuda ove mu nyamukula tava ti: “Itatu ku denge nomamanya molwaashi wa longa oilonga iwa, ndele omolwaashi to sheke; osheshi nonande ove omunhu, oto liningi kalunga.” 34  Jesus okwa tya kuvo: “MOmhango yeni hano inamu shangwa taku ti, ‘Ame onda ti: “Onye ookalunga”’?* 35  Ngeenge Kalunga okwa ifana ovo va tokolwa keendjovo daye ‘ookalunga,’ nomishangwa oda popya oshili, 36  omolwashike ame ou nda yapulwa kuTate nonde uya mounyuni tamu ti, ‘Ohandi sheke’ eshi handi ti, ‘Ame Omona waKalunga’? 37  Ngeenge itandi longo oilonga yaTate, inamu itavela nge. 38  Ndele ngeenge ohandi i longo, nonande itamu itavele nge, itaveleni oilonga opo mu shiive nomu kale mu shii kutya Tate oku na ekwatafano naame, nonokutya naame ondi na ekwatafano naTate.” 39  Onghee ova kendabala vali oku mu kwata po, ndele okwe va henuka. 40  Ndele Jesus okwa ya a taulula omulonga waJordan nokwa ka kala konhele oko Johannes a li ha ninginifile ovanhu tete. 41  Opo nee ovanhu vahapu ove uya kuye, ndele tava ti: “Johannes ina longa nande oshikumwifilonga shimwe, ashike ashishe osho a popya shi na sha nomulumenhu ou oshoshili.” 42  Onghee ovanhu vahapu ova li va itavela Jesus.

Eshangelo lopedu

Ile “ito kufa eemwenyo detu.”
Ile “umwe.”
Ile “Omwa fa ookalunga.”