Filemon 1:1-25

  • Epopifo (1-3)

  • Ohole neitavelo laFilemon (4-7)

  • Paulus ta indile Filemon omolwaOnesimus (8-22)

  • Omakundo (23-25)

 Ame Paulus, onghwatwe omolwaKristus Jesus, nomumwatate Timoteus, ohatu shangele omulongi pamwe nafye omuholike Filemon,  omumwameme Appia, omukwaita mukwetu Arkippus nosho yo eongalo olo hali ongala meumbo lavo:  Efilonghenda nombili yaKalunga Tate yetu noyOmwene Jesus Kristus nai kale nanye.  Ohandi pandula alushe Kalunga kange ngeenge handi ku tumbula momailikano ange,  eshi handi udu kombinga yeitavelo nohole yoye yokuhola Omwene Jesus novayapuki aveshe.  Ohandi indile opo eitavelo olo tu neni atusheni li ku linyengife u tambule ko oinima aishe iwa oyo tu na omolwaKristus.  Omumwatate, onda hafa unene nonda hekelekwa okuuda shi na sha nohole yoye, molwaashi owa tulumukifa omitima dovayapuki.  Nonande ondi na oufemba woku ku lombwela medina laKristus u longe osho sha yuka,  ohandi ku indile pahole, ame Paulus omunamido, nondi li paife omukwatwa omolwaKristus Jesus. 10  Ohandi ku indile omolwomona wange, Onesimus, oo nda kala ngaashi xe fimbo ndi li modolongo.* 11  Okwa li ehe na oshilonga kwoove, ashike paife oku na oshilonga kufye atushe. 12  Onghee ohandi ku shunifile Onesimus, ou ndi mu hole. 13  Onda li nda hala a kale pwaame opo a yakule nge ponhele yoye eshi ndi li modolongo omolwonghundana iwa. 14  Ashike inandi hala okuninga sha nopehe na epitikilo loye, opo oilonga yoye iwa uhe i longe kefininiko, ndele onehalo liwa. 15  Otashi dulika mwa li mu na okukala mwa tukauka oule wokafimbo,* opo u mu alulilwe fiyo alushe, 16  hangaashi vali omupika, ndele ongaashi omumwatate omuholike kwaame, naunene tuu kwoove ou u na ekwatafano naye pambelela nomOmwene. 17  Ngeenge owa tala nge ko ndi li kaume koye, mu tambula ko nombili ngaashi ngeno to tambula nge ko. 18  Ndele ngeenge okwa nyona sha kwoove ile okwe ku lila oikolo, ohandi i futu. 19  Ame Paulus, ohandi shange neke lange mwene kutya ohandi futu oikolo yaOnesimus. Naave mwene ou shi shii kutya ou na oshikolo shomwenyo woye kwaame. 20  Omumwatate, kwafele nge medina lOmwene; tulumukifa omutima wange omolwaKristus. 21  Ondi na elineekelo kutya oto ka ninga ngaashi nda popya, nondi shii kutya oto ka ninga shi dulife pwaasho nde ku lombwela. 22  Kakele kaasho, longekidile nge onhele yokukala, molwaashi onde lineekela kutya omailikano eni otaa nyamukulwa, opo ndi alulilwe kunye.* 23  Oto kundilwa po kuEpafras, omukwatwa mukwetu omolwaKristus Jesus, 24  nokovalongi pamwe naame Markus, Aristarkus, Demas naLukas. 25  Efilonghenda lOmwene Jesus Kristus nali kale nanye omolwomhepo oyo mwa ulika.

Eshangelo lopedu

Eln., “momalyenge.”
Eln., “wovili.”
Ile “ndi mu mangululilwe.”