Ehololo 7:1-17

  • Ovaengeli vane tava kelele eemhepo dihanauni (1-3)

  • Ovanhu 144 000 va didilikwa (4-8)

  • Ongudu inene ya djala oikutu itoka (9-17)

7  Konima yaasho, onda mona ovaengeli vane ve li ofika keembinga nhee dedu tava kelele eemhepo nhee dedu, opo diha pepe kombada yedu, mefuta ile komuti nande oumwe.  Opo nee onda mona omweengeli vali umwe ta di koushilo e kwete oshididilikifo osho a pewa kuKalunga omunamwenyo nokwa lombwela ovaengeli vane ovo va pitikwa va hanaune po edu nefuta ta ingida pombada,  ta ti: “Inamu hanauna po edu ile efuta ile omiti, fiyo osheshi twa didilika meembaba doipala ovapiya vaKalunga ketu.”  Onda uda omuvalu waavo va didilikwa 144 000 va dja momapata aeshe aIsrael:  Mepata laJuda omwa didilikwa 12 000;mepata laRuben 12 000;mepata laGad 12 000;  mepata laAsser 12 000;mepata laNaftali 12 000;mepata laManasse 12 000;  mepata laSimeon 12 000;mepata laLevi 12 000;mepata laIsaskar 12 000;  mepata laSebulon 12 000;mepata laJosef 12 000;nomepata laBenjamin 12 000.  Konima yaasho, onda mona ongudu inene ya nyengana okuvalwa ya dja moiwana, momihoko, movanhu nomomalaka aeshe i li ofika komesho yolukalwapangelo nokomesho yOdjona, ya djala oikutu itoka noi kwete oivale yomilunga momake ayo. 10  Oya kala tai ingida pombada tai ti: “Ohatu pandula Kalunga ketu, oo e li kolukalwapangelo, nosho yo Odjona eshi ve tu xupifa.” 11  Ovaengeli aveshe ovo va li va dingilila olukalwapangelo, novakulunhu nosho yo oinamwenyo ine, ova twa eengolo komesho yolukalwapangelo nova fimaneka Kalunga, 12  tava ti: “Amen! Kalunga ketu oo e na ounongo neenghono okwa wana okutangwa, okutumbalekwa, okufimanekwa nokupandulwa fiyo alushe. Amen.” 13  Opo nee umwe womovakulunhu okwa pula nge ta ti: “Ovo va djala oikutu itoka ovo oolyelye nova dja peni?” 14  Onde mu nyamukula nda ti: “Omwene wange, oove u shi shii.” Okwa tya kwaame: “Ovo ovovo va pita moudjuu munene, nova kosha oikutu yavo mohonde yOdjona i kale itoka. 15  Osho osho she va ningifa va kale komesho yolukalwapangelo laKalunga tave mu longele oilonga iyapuki motembeli yaye omutenya noufiku; naao e li kolukalwapangelo ote ke va amena.* 16  Itava ka fya vali ondjala ile enota, netango itali ke va xwika vali, 17  molwaashi Odjona oyo i li pokati kolukalwapangelo otai ke va lifa noku va twala keefifiya domeva omwenyo. Opo nee Kalunga ota ka feta po omahodi momesho avo.”

Eshangelo lopedu

Ile “ota ka dika etwali laye kombada yavo.”