Ehololo 4:1-11

  • Emoniko li na sha nokukala po kwaJehova meulu (1-11)

    • Jehova e li omutumba kolukalwapangelo laye (2)

    • Ovakulunhu 24 ve li komalukalwapangelo (4)

    • Oinamwenyo ine (6)

4  Tala, konima yaasho, onda mona omuvelo wa yeuluka meulu nonda uda ondaka yotete ya ingida ya fa enghuma tai ti kwaame: “Ila oku ndi ku ulikile oinima oyo tai ka ningwa.”  Diva konima yaasho, onda nwefwa mo keenghono domhepo yaKalunga, ndele tala, onda mona olukalwapangelo meulu nosho yo umwe e li ko omutumba.  Oo e li omutumba kolukalwapangelo okwa li ta monika a fa emanya londilo lishunga* nosho yo emanya londilo litilyana,* nolukalwapangelo ola dingililwa kouta wodula wa fa emanya londilo litwima omafo.*  Olukalwapangelo ola li la dingililwa komalukalwapangelo 24, nokomalukalwapangelo oo onda mona ko ovakulunhu 24 ve li omutumba va djala oikutu itoka noishani yoingoli komitwe davo.  Onda mona oluvadi nonda uda eendaka nomingungumo tadi di kolukalwapangelo, nokomesho yolukalwapangelo okwa li ku na eelamba heyali da tema omundilo, odo tadi faneke eemhepo heyali daKalunga.  Komesho yolukalwapangelo oku na oshinima sha fa efuta, shi liwetikile sha fa ekende nosha fa okawe.* Mokati nomomudingonoko wolukalwapangelo omu na oinamwenyo ine i na omesho mahapu komesho nokonima.  Oshinamwenyo shotete otashi monika sha fa onghoshi, oshitivali osha fa ongobe yomhedi, oshititatu oshi na oshipala sha fa shomunhu noshitine osha fa onhwa.  Keshe shimwe shomoinamwenyo oyo ine oshi na omavava ahamano, nomavava oo oku na omesho meni nokombada. Ohai kala tai popi oufiku nomutenya tai ti: “Jehova Kalunga omuyapuki, omuyapuki, omuyapuki nOmunaenghono adishe, oo a li ko, a kala ko note uya.”  Efimbo keshe oinamwenyo oyo tai fimaneke notai tumbaleke nokupandula oo e li omutumba kolukalwapangelo, oo ta kala ko fiyo alushe, 10  ovakulunhu 24 ohava tu eengolo komesho yaau e li kolukalwapangelo, oo ta kala ko fiyo alushe, noku mu fimaneka, nohava dula ko oishani yavo komesho yolukalwapangelo, tava ti: 11  “Jehova Kalunga ketu, oove wa wana okupewa efimano, etumbalo neenghono molwaashi oove wa shita oinima aishe, nomolwehalo loye, oya shitwa noi li po.”

Eshangelo lopedu

Ile “emanya loyaspis.”
Ile “emanya losardis.”
Ile “emanya losmaragidi.”
Ile “emanya lokristali.”