Ehololo 16:1-21

  • Oiyaxa iheyali yehandu laKalunga (1-21)

    • Oiyaxa ya tilwa kedu (2), mefuta (3), momilonga nomeefifiya (4-7), ketango (8, 9), kolukalwapangelo loshilyani (10, 11), momulonga waEufrat (12-16) nomomhepo (17-21)

    • Oita yaKalunga puArmagedon (14, 16)

16  Onda uda ondaka ya ingida pombada ya dja motembeli tai lombwele ovaengeli vaheyali tai ti: “Indeni mu ka tile oiyaxa iheyali yehandu laKalunga kombada yedu.”  Omweengeli wotete okwa ya, ndele ta tile oshiyaxa shaye kombada yedu. Opo nee ovanhu ovo ve na edidiliko loshilyani nohave linyongamene oshihongwafano shasho ova hepekwa neenghono koipute inyanyalifi.  Omweengeli omutivali okwa tila oshiyaxa shaye mefuta. Opo nee omeva okwa li a shituka ohonde ya fa yomunhu a fya, noinamwenyo* aishe yomefuta oya fya.  Omweengeli omutitatu okwa tila oshiyaxa shaye momilonga nomeefifiya domeva, ndele omeva taa shituka ohonde.  Opo nee onda uda omweengeli ou e na eenghono dokupangela omeva ta ti: “Kalunga, ove ou u li ko nowa kala ko, ou li omudiinini nomuyuki eshi wa ninga etokolo eli,  molwaashi ovanhu ovo va tilashi ohonde yovayapuki noyovaprofeti owe va nwefa ohonde, naasho ove shi lilongela.”  Onda uda ondaka tai popi koaltari tai ti: “Jehova Kalunga, Omunaenghono adishe, omatokolo oye oku shii okulineekelwa noku li pauyuki.”  Omweengeli omutine okwa tila oshiyaxa shaye ketango, netango ola li la pewa eenghono dokuxwika ovanhu nomundilo.  Ovanhu ova li tava pi koupyu wa hanya, ndele ponhele yokulidilulula nokufimaneka Kalunga oo a etifa omahandukilo oo, ova sheka edina laye. 10  Omweengeli omutitano okwa tila oshiyaxa shaye kolukalwapangelo loshilyani. Opo nee ouhamba washo owa hangwa komilaulu, novanhu ova hovela okulikwesha komayoo omolwouyahame, 11  ndele ponhele yokulidilulula koilonga yavo, ova sheka Kalunga komeulu omolwouyahame nomolwoipute yavo. 12  Omweengeli omutihamano okwa tila oshiyaxa shaye momulonga munene waEufrat, ndele omeva taa pwiinine, opo eehamba dokoushilo* di dule okweenda mo. 13  Onda mona eemhepo nhatu da nyata* da fa omafuma tadi di mokanya kongadu, mokanya koshilyani nomokanya komuprofeti omunaipupulu. 14  Eemhepo odo oda nwefwa mo keendemoni nohadi longo oikumwifilonga,* notadi ka ya keehamba adishe dokombada yedu noku di ongaleka opo di ka lwe oita mefiku linene laKalunga Omunaenghono adishe. 15  “Tala, ohandi uya ngaashi ombudi. Ou ta kala oupafi nokwa djala oikutu yaye aha ende hamunghele, opo ovanhu vehe mu mone, ndele ta fi ohoni, ota kala a hafa.” 16  Eemhepo da nyata oda ongaleka eehamba ponhele hai ifanwa mOshiheberi Armagedon.* 17  Omweengeli omutiheyali okwa tila oshiyaxa shaye momhepo. Opo nee kolukalwapangelo lomotembeli okwa udika ondaka ya ingida pombada tai ti: “Sha longwa sha pwa!” 18  Opa li pa holoka omaluvadi, pa udika eendaka nomingungumo nopa ningwa ekakamo ledu linenenene olo inali monika nande onale kombada yedu. 19  Oshilando shinene osha li sha tukulwa moitukulwa itatu, noilando yoiwana oya li ya teka po, na Kalunga okwa li a dimbuluka Babilon Shinene e shi pe eholo lomaviinyu ehandu laye linene. 20  Eenhunhu neemhunda adishe oda li da halakana po. 21  Opo nee meulu omwa dja eemhawe dinene di na ondjudo yeekilograma 20, 4* noda wila ovanhu, ndele tava sheke Kalunga omolwehandukilo leemhawe odo, molwaashi oda longa oushada neenghono.

Eshangelo lopedu

Ile “neemwenyo.”
Eln., “daako haku piti etango.”
Ile “eendjovo da nwefwa mo.”
Eln., “omadidiliko.”
MOshigreka, Harmagedon, sha dja koshitya shOshiheberi tashi ti “Omhunda yaMegiddo.”
Eln., “yoshitalenti.”