Ehololo 10:1-11

  • Omweengeli omunaenghono e na omushangwatonywa munini (1-7)

    • “Kape na vali efimbo lokwoongaonga” (6)

    • Oshiholekwa shiyapuki sha wanifwa (7)

  • Johannes ta li omushangwatonywa munini (8-11)

10  Ndele onda mona omweengeli e na eenghono ta di meulu a dingilwa koshilemo, komutwe waye okwa li ku na outa wodula, oshipala shaye osha li sha fa etango, nomaulu* aye okwa li taa monika a fa eengudi da tema omundilo.  Okwa li e na meke laye omushangwatonywa munini inau tonywa. Omhadi yaye yokolulyo oya li ya lyata mefuta, ofimbo yokolumosho ya lyata kedu.  Opo nee okwa ingida mokule ngaashi onghoshi tai kumbu. Konima yaasho, onda uda eendaka domingungumo heyali.  Eshi omingungumo heyali da popya, hanga onda shanga osho da ti, ndele onda uda ondaka ya popya okudja meulu tai ti: “Oinima oyo ya popiwa komingungumo heyali, ino i shanga, i kaleka oshiholekwa.”  Omweengeli oo nda mona e li ofika a lyata mefuta nokedu okwa ulika keulu neke laye lokolulyo,  nokwa ana kwaau ta kala ko fiyo alushe, ou a shita eulu noinima oyo i li mo, edu noinima oyo i li ko, nefuta noinima oyo i li mo, ta ti: “Kape na vali efimbo lokwoongaonga.  Eshi omweengeli omutiheyali a li pokushika enghuma laye, oshiholekwa shiyapuki osho Kalunga a hepaulula shi li onghundana iwa kovapiya vaye ovaprofeti osha wanifwa.”  Opo nee onda uda ondaka ya dja meulu tai lombwele nge tai ti: “Inda u ka kufe ko omushangwatonywa inau tonywa u li meke lomweengeli oo e li ofika a lyata mefuta nokedu.”  Onda ya komweengeli oo, ndele handi mu lombwele a pe nge omushangwatonywa oo munini. Opo nee okwa tya kwaame: “U tambula, ndele to u li po, otau ke ku yahameka medimo, ashike mokanya koye otau ka kala u nyenye ngaashi omaadi eenyiki.” 10  Onda kufa ko omushangwatonywa oo munini komweengeli, ndele handi u li po, nowa li munyenye mokanya kange ngaashi omaadi eenyiki, ashike owa yahameka nge medimo. 11  Opo nee onda lombwelwa taku ti: “Twikila okuxunganekela ovanhu, oiwana, omalaka neehamba dihapu.”

Eshangelo lopedu

Eln., “neemhadi.”