1 Timoteus 5:1-25

  • Nghee u na okuungaunga novanyasha nosho yo ovanamido (1, 2)

  • Okuyambidida ovafiyekadi (3-16)

    • Okufila oshisho ovaneumbo loye (8)

  • Okufimaneka ovakulunhuongalo ovo hava longo noudiinini (17-25)

    • “Omaviinyu manini omolwoupyakadi woye womedimo” (23)

5  Ino hanyena unene omulumenhu omukulunhu, ndele popya naye ngaashi to popi naxo, ovalumenhu ovanyasha ongaashi ovamwanyoko ovamati,  ovakainhu ovakulunhu ongaashi oonyoko, novakainhu ovanyasha ongaashi ovamwanyoko oukadona; kala we va fimaneka neenghono.  Kala wa fimaneka* ovafiyekadi ovo va pumbwa lela ekwafo.*  Ngeenge omufiyekadi oku na ovana ile ovatekulu, nava ulike kutya ove na etilokalunga mokufila oshisho tete ovaneumbo lavo, nokuyandja kovadali nosho yo kooxekulu nokooinakulu osho ve na okuyandja, osheshi osho otashi wapalele Kalunga.  Ndele omufiyekadi ou e na omhumbwe nokwa fiwa po hamakasha oha kala e lineekela muKalunga noha indile alushe nokwiilikana omutenya noufiku.  Omufiyekadi ou ta lalakanene okuwanifa po omahalo* aye okwa fya pamhepo nonande oku na omwenyo.  Twikila oku va pa omalombwelo aa,* opo paha kale nande oumwe te va sheke.  Ngeenge ope na ou iha file oshisho ovakwao, unene tuu ava vambulaye, ote lidimbike eitavelo, nomunhu a tya ngaho oku dulike kwaao ehe na eitavelo.  Omufiyekadi oo e na okutulwa momusholondodo wovafiyekadi ovo va pumbwa ekwafo oku na okukala e na omido di dulife 60, a li e na omushamane umwe, 10  e li oshihopaenenwa shoilonga iwa, a tekula nawa ovana vaye, a li ha yakula ovaenda, a li ha kosho eemhadi dovayapuki, a li ha kwafele ovafininikwa nokwa li ha longo noudiinini oilonga keshe iwa. 11  Kakele kaasho, inamu tula momusholondodo ovafiyekadi ovanyasha, osheshi ngeenge omahalo avo opamilele tae va imbi okulongela Kristus, otava ka kala va hala okuhombolwa. 12  Osho otashi ke va ningifa va kale ve na ondjo molwaashi inava wanifa po eudaneko lavo lotete. 13  Shimwe vali, otashi dulika va kale ve na ondede nokukala tava endaenda nomaumbo, handede ashike, ndele otashi dulika va kale tava ambe vakwao, tave lidopo moinima yavamwe nokupopya oinima oyo inai va pamba. 14  Onghee hano, onda hala ovafiyekadi ovanyasha va hombolwe, va dale ounona nova file oshisho ovaneumbo lavo, opo vaha yandje omhito kovapataneki ve tu sheke. 15  Ashike ovafiyekadi vamwe ova efa po nale oshili, ndele tava shikula Satana. 16  Ngeenge ope na omukainhu omwiitaveli e na ovapambele ovafiyekadi, ne va kwafele opo shiha kale omutengi keongalo. Opo nee eongalo otali dulu okukwafela ovafiyekadi ovo ve na lela omhumbwe.* 17  Ovakulunhuongalo ovo hava kwatele komesho ova wana okufimanekwa filufilu, unene tuu ovo hava longo noudiinini mokupopya nomokuhonga. 18  Osheshi omushangwa owa ti: “Ino manga ongobe komulungu ngeenge tai xu oilya.” Shimwe vali, “Omunailonga okwa wana okupewa ondjabi yaye.” 19  Ino tambula ko eendjovo daao ta hokololifa omulumenhu omunamido,* okuninga pe na eembangi mbali ile nhatu. 20  Pukulula moipafi ovo tava nyono, opo shi kale elondwelo kwaaveshe.* 21  Ohandi ku anifa koshipala shaKalunga, shaKristus Jesus noshovaengeli ovayapuki,* u diinine omalombwelo aa nouha tongole ile u ninge omatokolo ofimbo ino konakona oinima aishe. 22  Ino nangeka po diva omulumenhu.* Ino kufa ombinga momanyono avamwe, ndele kala wa koshoka. 23  Ino nwa vali omeva aeke, ndele kala yo ho nu omaviinyu manini omolwoupyakadi woye womedimo nomolwouvela oo hau ku hange efimbo nefimbo. 24  Omanyono ovanhu vamwe oku li poluhaela, novanhu va tya ngaho otava tokolwa diva, ndele avamwe otaa ka hololwa lwanima. 25  Sha faafana, oilonga iwa oi liwetikile kukeshe umwe, naayo ihe wetike otai ka hololwa.

Eshangelo lopedu

Ile “ho file oshisho.”
Sha hala okutya, vehe na ou te va yambidida.
Tashi dulika omahalo opamilele.
Ile “oipango ei.”
Sha hala okutya, vehe na ou te va yambidida.
Ile “omukulunhuongalo.”
Ile “opo aveshe va kale ve na oumbada.”
Eln., “ovaengeli ovahoololwa.”
Sha hala okutya, ino tenheka diva omulumenhu omake.