1 Petrus 3:1-22

  • Ovakulukadi novashamane (1-7)

  • Kaleni mu na oukwao wananghali; lalakaneneni ombili (8-12)

  • Okuhepekelwa ouyuki (13-22)

    • Lilongekideni okunyamukula keshe oo te mu pula shi na sha neteelelo leni (15)

    • Eninginifo neliudo liwa (21)

3  Ovakulukadi, dulikeni kovashamane veni, opo ovashamane ovo ihava dulika keendjovo daKalunga, va findwe kelihumbato leni nonande kape na eendjovo,  molwaashi ove wete elihumbato leni liwa naashi hamu va fimaneke neenghono.  Inamu kala ashike tamu yandje elitulemo kewapalo lokombada, ngaashi okupandwa, okudjala oulyenge voshingoli ile oikutu yondilo,  ndele yandjeni elitulemo kewapalo olo itali xulu po, ounhu womeni womomutima, sha hala okutya okukala nengungumano nomwenyo muwa, omaukwatya oo Kalunga a tala ko a fimanenena.  Osheshi novakainhu ovayapuki vonale, ovo va li ve lineekela Kalunga, navo ova li hava yandje elitulemo kewapalo olo itali xulu po, va li hava dulika kovashamane vavo,  ngaashi ashike Sara a li ha dulika kuAbraham nokwe mu ifana omwene. Ndele nye otamu ningi ovana vaSara, ngeenge omwa twikile okulonga ouwa muhe na oumbada.  Ovashamane, kaleni hamu ungaunga novakulukadi veni neendunge,* opo omailikano eni a udike kuKalunga. Ungaungeni navo nefimaneko ngaashi tamu ungaunga noiyuma inai pama molwaashi navo otava ka fyuulula omwenyo pamwe nanye omolwefilonghenda laKalunga.  Shimwe vali, amushe kaleni mu na ediladilo limwe,* oukwao wananghali, ohole youmwainafana, olukeno nelininipiko.  Inamu lishunifila owii ile omatukano. Ndele ponhele yaasho, nangekeni noupuna vakweni molwaashi Kalunga okwe mu hoolola mu ninge ngaho, opo nanye e ke mu nangeke noupuna. 10  “Keshe oo e hole omwenyo nokwa hala okukala a hafa na henuke okupopya owii, nomokanya kaye inamu dja eendjovo doukengeleledi. 11  Na efe po owii, ndele ta longo ouwa; na lalakanene ombili noku i kaleka po. 12  Osheshi omesho aJehova ohaa tale ovayuki, nomatwi aye ohaa pwilikine komaindilo avo, ndele Jehova oku tonde ovo hava longo owii.” 13  Olyelye te ke mu ningila owii ngeenge omu na ouladi wokulonga ouwa? 14  Ndele nonande otamu hepekelwa ouyuki, kaleni mwa hafa. Onghee hano, inamu tila osho ovanhu hava tila,* noinamu piyaanekwa kusha. 15  Yapuleni Kristus momitima deni e li Omwene, opo mu kale mu shii okunyamukula keshe oo te mu pula ekanghameno leteelelo olo mu na, tamu shi ningi nomwenyo muwa nonefimaneko linene. 16  Kaleni mu na eliudo liwa nonande otamu popilwa mowii, opo ovo tave mu popile mowii va fifwe ohoni molwaashi omu na elihumbato liwa mu li ovashikuli vaKristus. 17  Osheshi oshiwa okuhepekwa molwaashi tamu longo ouwa, ngeenge Kalunga okwe shi pitika, shi dulife okuhepekwa molwaashi tamu longo owii. 18  Omuyuki Kristus okwa fya palumwe, opo a mangulule moulunde ovo vehe fi ovayuki noku va ehenifa popepi naKalunga. Okwa dipawa e li omunhu wopambelela, ndele okwa nyumunwa e li omunhu wopamhepo. 19  E li omunhu wopamhepo, okwa ya a ka udifile ovaengeli ovo va li modolongo, 20  ovo va li inava dulika pefimbo laNoa. Kalunga okwa li e va tala onheni ofimbo onguluwato ya li tai tungwa, omo ovanhu vanini, sha hala okutya ovanhu* vahetatu va xupifilwa omolwomeva. 21  Osho otashi faneke eninginifo olo tali mu xupififa kunena okupitila menyumuko laJesus Kristus, (eninginifo itali kufa po onyata yombelela, ndele otali mu kwafele mu kale mu na eliudo liwa koshipala shaKalunga). 22  Kristus okwa ya meulu, noku li omutumba kolulyo laKalunga, onghee ovaengeli, ovapangeli novanaenghono otava dulika kuye.

Eshangelo lopedu

Ile “neyavelelo.”
Ile “hamu diladila mu li omuko umwe.”
Ile tashi dulika, “inamu tila omatilifo avo.”
Ile “eemwenyo.”