1 Ovatessalonika 5:1-28

  • Okuuya kwefiku laJehova (1-5)

    • “Ope na ombili neameno” (3)

  • Kaleni oupafi novanaendunge (6-11)

  • Omakumaido (12-24)

  • Omakundo (25-28)

5  Ovamwatate, inamu pumbwa okushangelwa shi na sha nomaufwafimbo.*  Osheshi omu shi shii nawa kutya efiku laJehova otali uya naanaa ngaashi ombudi hai uya oufiku.  Fimbo tava ti: “Ope na ombili neameno,” ehanauno otali va hange ombadilila ngaashi omufimba ta hangwa kouyahame woshifeta shokudala, noitava ka dula okuya onhapo.  Ndele nye ovamwatate, kamu li momulaulu opo efiku olo li mu hange ngeno ombadilila ngaashi ombudi tai hangwa ombadilila kouyelele wetango,  osheshi nye amushe ovana vouyelele novomutenya. Fye katu fi ovana voufiku ile vomulaulu.  Onghee hano, inatu kaleni twa kofa ngaashi vamwe, ndele natu kaleni oupafi novanaendunge.  Osheshi ovo hava kofa, ohava kofa oufiku, naavo hava kolwa, ohave shi ningi oufiku.  Ovo hatu ende mouyelele,* natu kaleni ovanaendunge, tu na eitavelo nohole ngaashi omunhu a djala oshipapa shoshivela ponhulo notu na eteelelo lexupifo ngaashi embale.  Osheshi Kalunga ine tu hoolola e tu handukile, ndele okwe tu hoolola opo tu xupifwe okupitila mOmwene wetu Jesus Kristus. 10  Jesus okwa fya omolwetu, opo tu ka kale pamwe naye, kutya nee otwa hangwa tu li oupafi ile otwa kofa.* 11  Onghee hano, ngaashi hamu shi ningi, twikileni okutwaafana omukumo* nokutungafana. 12  Ovamwatate, ohatu mu indile mu fimaneke ovo hava longo noudiinini mokati keni, have mu kwatele komesho noku mu kumaida mOmwene. 13  Kaleni yo mu va hole nomwe va lenga omolwoilonga yavo. Kalafaneni nombili. 14  Kakele kaasho, ovamwatate, ohatu mu ladipike mu londwele* ovo vehe na elandulafano, mu hekeleke ovo va polimana,* mu yambidide ovo va nghundipala nokutala onheni aveshe. 15  Inamu alulilafana owii, ndele kaleni alushe hamu ningilafana ouwa nokuningila yo ouwa ovanhu aveshe. 16  Kaleni alushe mwa hafa. 17  Ilikaneni muhe na edimbuko. 18  Kaleni hamu pandula Kalunga moinima aishe. Eshi osho Kalunga a hala ovashikuli vaKristus Jesus va ninge. 19  Inamu kelela omhepo iyapuki i longe munye.* 20  Inamu kala mwa dina ovaprofeti. 21  Konakoneni oinima aishe nokutala eshi shiwa, ndele tamu shi diinine. 22  Kaleni kokule nowii aushe. 23  Kalunga kombili ne mu kwafele mu kale ovayapuki omolwoilonga yaye. Ovamwatate, omhepo, omwenyo nomalutu eni naa kale ehe na oshipo nokwa koshoka fiyo opokukala po kwOmwene wetu Jesus Kristus. 24  Oo e mu ifana ota ka ninga ngaho molwaashi omudiinini. 25  Ovamwatate, twikileni oku tu ilikanena. 26  Kundilei po ovamwatate aveshe nokuxupitafana pahole. 27  Ohandi mu indile nda mana mo medina lOmwene opo onhumwafo ei i leshelwe ovamwatate aveshe. 28  Efilonghenda lOmwene wetu Jesus Kristus nali kale pamwe nanye.

Eshangelo lopedu

Ile “nefimbo olo oshinima shonhumba tashi ka ningwa.”
Ile “omutenya.”
Ile “otwa fya.”
Ile “okuhekelekafana.”
Ile “mu kumaide.”
Ile “va teka omukumo.”
Eln., “Inamu dima omundilo womhepo.”