1 Ovakorinto 7:1-40

  • Omayele kwaavo va hombola naavo inava hombola (1-16)

  • Kala ngaashi wa hangika eshi wa ninga omwiitaveli (17-24)

  • Ovafiyekadi naavo inava hombola (25-40)

    • Ouwa wokukala ino hombola (32-35)

    • Homboleni ‘ashike mOmwene’ (39)

7  Ndele shi na sha naasho mwa shangela nge, oshixwepo omulumenhu aha kume* omukainhu,  ashike omolwoluhaelo* olo li li keshe pamwe, omushamane keshe na kale nomukulukadi waye, nomukulukadi keshe na kale nomushamane waye.  Omushamane na wanife po eemhumbwe dopamilele domukulukadi waye, nomukulukadi na ninge yo sha faafana.  Omukulukadi ke na okupangela olutu laye, ndele omushamane waye oye e na oku li pangela. Sha faafana, omushamane ke na okupangela olutu laye, ndele omukulukadi waye oye e na oku li pangela.  Inamu lingabeka omilele, okuninga mwa udafana muhe shi ninge oule wefimbo lonhumba, opo mu dule okuyandja elitulemo keilikano. Ndele konima yaasho, otamu dulu okuya vali pamwe opo muha yelekwe kuSatana omolwokuhelipangela kweni.  Onde mu pa ashike omayele, ndele kashi fi oshipango.  Onda hala ngeno ovanhu aveshe va kale ngaashi ame. Ashike keshe umwe okwa pewa kuKalunga oshali yaye i lili.  Ohandi lombwele ovo inava hombola nosho yo ovafiyekadi kutya oshixwepo va kale ngaashi ame.  Ndele ngeenge itava dulu okulipangela, nava hombole molwaashi oshixwepo okuninga ngaho ponhele yokuhepekwa komahalo omilele. 10  Ovalihomboli ohandi va lombwele, haame ndele Omwene, nokutya omukulukadi ina efa po* omushamane waye. 11  Ngeenge omukulukadi okwa fiye po omushamane waye, na kale ina hombolwa ile a alukile komushamane waye; nomushamane ina efa po omukulukadi waye. 12  Ndele vamwe ohandi va lombwele, haMwene, nokutya: Ngeenge ope na omumwatate e na omukulukadi ehe fi omwiitaveli, ndele omukulukadi okwa dimina a kale naye, ine mu efa po. 13  Ngeenge ope na omukulukadi e na omushamane ehe fi omwiitaveli, ndele omushamane okwa dimina okukala naye, ine mu efa po. 14  Osheshi omushamane ehe fi omwiitaveli okwa yapulwa omolwomukulukadi waye, nomukulukadi ehe fi omwiitaveli okwa yapulwa omolwomushamane waye oo e li omwiitaveli; ngeno okwa li hasho, ngeno ovana vavo inava koshoka, ndele paife ova yapulwa. 15  Ndele ngeenge oo ehe fi omwiitaveli okwa tokola okufiya po mukwao, ne mu pitike a ye. Monghalo ya tya ngaho, oo omwiitaveli ke na oku mu fininika a kale naye, osheshi Kalunga okwa hala mu kale nombili. 16  Ovakulukadi, omu shi shii ngoo kutya oshi na oupu mu ka xupife ovashamane veni? Ile, ovashamane, omu shi shii ngoo kutya oshi na oupu mu ka xupife ovakulukadi veni? 17  Keshe umwe na kale ngaashi a hangika eshi Jehova e mu ifana a ninge omwiitaveli. Naasho ohandi shi lombwele omaongalo aeshe. 18  Mbela ope na omulumenhu a hangika a pita etanda eshi a ninga omwiitaveli? Oshiwa a twikile okukala ngaho. Mbela ope na omulumenhu a hangika ina pita etanda eshi a ninga omwiitaveli? Ine lipitifa etanda. 19  Okudiinina oipango yaKalunga osho sha fimana, ndele hakupita etanda ile okuhapita etanda. 20  Keshe umwe na kale ngaashi a hangika eshi a ninga omwiitaveli. 21  Mbela owa hangwa u li omupika eshi wa ninga omwiitaveli? Ino lipula nasho, ndele ngeenge owa mono omhito yokumanguluka mo, ino i xutwifa. 22  Keshe oo a li omupika eshi a ifanwa kOmwene, okwa mangululwa nokwa ninga wOmwene; sha faafana, keshe oo a li omudalwa eshi a ifanwa okwa ninga omupika waKristus. 23  Omwa landwa ondilo; inamu ninga vali ovapika vovanhu. 24  Ovamwatate, keshe umwe na kale ngaashi a hangika eshi Kalunga e mu ifana a ninge omwiitaveli. 25  Omwene ina pa nge oshipango, ndele ohandi popi omadiladilo ange shi na sha naavo inava hombola nande onale. Ndele otamu dulu okulineekela osho handi popi molwaashi Omwene okwa fila nge onghenda. 26  Onghee hano, molwaashi otu li momafimbo madjuu, ondi wete kutya oshiwa omunhu a kale ngaashi e li. 27  Mbela ou na omukulukadi? Ino mu efa po. Ngeenge ku na omukulukadi, ino konga. 28  Ngeenge oto hombola, ito nyono. Nongeenge oo ina hombolwa nande onale ta hombolwa, ita nyono. Ashike ovo tava hombola ile tava hombolwa otava ka hangwa komaupyakadi opalutu. Ndele ohandi kendabala oku mu amena komaupyakadi oo. 29  Ovamwatate, ohandi mu lombwele kutya efimbo olo la xupa ko olixupi. Onghee hano, ovo ve na ovakulukadi nava kale va fa vehe va na, 30  naavo tava lili nava kale va fa itava lili, naavo va hafa nava kale va fa inava hafa, naavo hava lande nava kale va fa ihava lande, 31  naavo tava longifa ounyuni nava kale va fa itave u longifa pauyadi, osheshi onghalo younyuni ou otai ende tai lunduluka. 32  Onda hala mu kale muhe na oshisho. Omulumenhu oo ina hombola oku na oshisho noinima yOmwene, nghee ta dulu okukala a hokiwa kuye. 33  Omulumenhu oo a hombola oku na oshisho noinima younyuni, nghee ta dulu okuwapalela omukulukadi waye, 34  nomadiladilo aye okwa tukauka. Ndele okakadona ile omukainhu oo ina hombolwa oku na oshisho noinima yOmwene opo a kale a koshoka koshipala shaKalunga. Omukainhu oo a hombolwa oku na oshisho noinima younyuni, nghee ta dulu okuwapalela omushamane waye. 35  Ohandi mu lombwele oinima oyo omolwouwa weni, haku mu ngabeka,* ndele oku mu ladipika mu longe osho shiwa nokulongela Omwene nopehe na omapiyaaneko. 36  Ndele ngeenge ope na ou e wete kutya ita dulu okukala ina hombola, nokwa pita monhemo younyasha, na ninge ngaha: Na hombole ngeenge okwa hala okuhombola, kungaho ita nyono. 37  Ngeenge ope na ou a tokola momutima waye noku wete kutya ina pumbwa okuhombola, ndele ota dulu okupangela omahalo aye opo a kale ina hombola, na ninge ngaho. 38  Onghee hano, ou ta hombola ota ningi nawa, naau ita hombola ota ningi nawa unene. 39  Omukulukadi okwa mangelwa kumwe nomushamane waye fimbo e li momwenyo. Ndele ngeenge omushamane okwa fi, okwa manguluka okuhombolwa po kukeshe oo a hala, shimha ashike tava hombola mOmwene. 40  Ndele ondi wete kutya ota kala a hafa neenghono ngeenge okwa kala ina hombolwa vali. Onde lineekela kutya naame ondi na omhepo yaKalunga.

Eshangelo lopedu

Ile “aha ye momilele.”
MOshigreka, porneia. Tala omafatululo oitya.
Ile “ina topoka.”
Eln., “haku mu manga.”