1 Ovakorinto 6:1-20

  • Ovakriste hava twalafana komhangu (1-8)

  • Ovo itava ka fyuulula Ouhamba (9-11)

  • Fimanekeni Kalunga nomalutu eni (12-20)

    • “Indeni onhapo oluhaelo!” (18)

6  Mbela ngeenge umwe womunye e na oupyakadi namukwao, ota ka ya komhangu va ka tokolwe kwaavo vehe fi ovayuki ponhele yokuya kovayapuki?  Ile kamu shi shii kutya nye ovayapuki otamu ka tokola ounyuni? Ndele ngeenge otamu ka tokola ounyuni, mbela itamu dulu okutokola oinima oyo inai kwata moiti?  Mbela kamu shi shii kutya ohatu ka tokola ovaengeli? Ngeenge osho, ongahelipi shi na sha noinima yakwalukeshe?  Ndele ngeenge pe na oinima yakwalukeshe ina okutokolwa, mbela omu na okuya mu ka tokolwe kwaavo vehe fi ovaitaveli?  Ohandi popi ngaho opo ndi mu fife ohoni. Mbela mokati keni kamu na ovalumenhu ovanaendunge ovo tava dulu okutokola ngeenge pa holoka oupyakadi?  Ndele ngeenge pa holoka oupyakadi ohamu i mu ka tokolwe kovanhu ovo vehe fi ovaitaveli.  Oshinima shi fifa ohoni lela eshi hamu twala ovamwaxo komhangu. Omolwashike ihamu lididimikile owii oo mwa ningilwa kovamwaxo? Oshixwepo mu efe mu kane.  Ndele nye ohamu ningi nai nokukengelela ovamwaxo.  Mbela kamu shi shii kutya ovo vehe fi ovayuki itava ka fyuulula Ouhamba waKalunga? Inamu lifufya. Ovahaeli, ovalongeli voikalunga, ovanyoni vohombo, omashenge, ovahaeli vomashenge,* 10  eembudi, ovanalwisho, eengholwe, ovasheki* novanyeki itava ka fyuulula Ouhamba waKalunga. 11  Vamwe vomunye osho mwa li ngaho. Ndele paife omwa kosholwa, mwa yelifwa nomwa talika ko ovayuki okupitila medina lOmwene Jesus Kristus nokekwafo lomhepo yaKalunga ketu. 12  Oinima aishe oya pitikwa pamhango, ndele haaishe ina ouwa. Kwaame oinima aishe oya pitikwa pamhango, ndele itandi efa ndi pangelwe nande okusha. 13  Oikulya oi li po omolwedimo, nedimo oli li po omolwoikulya, ndele Kalunga ote ke i xulifa po aishe. Olutu kali lile po oluhaelo,* ndele okulongifwa moilonga yOmwene, nOmwene oye ha file oshisho olutu. 14  Kalunga oo a nyumuna Omwene, ote ke tu nyumuna yo koufi ta longifa eenghono daye. 15  Mbela kamu shi shii kutya omalutu eni oku li oilyo yolutu laKristus? Mbela ohandi dulu ngoo okukufa oilyo yolutu laKristus, ndele handi i ningi oilyo yolutu lombwada? Hasho nandenande! 16  Mbela kamu shi shii kutya ou ta haele nombwada ota ningi ombelela imwe nayo? Osheshi Kalunga okwa ti, “vavali otava ka ninga onhumba imwe.” 17  Ndele ou e li moukumwe nOmwene, okwa hangana naye pamhepo. 18  Indeni onhapo oluhaelo!* Enyono keshe olo omunhu ta nyono ita nyono kolutu laye, ndele ou ta haele, ota nyono kolutu laye mwene. 19  Mbela kamu shi shii kutya omalutu eni oo otembeli yomhepo iyapuki oyo Kalunga e mu pa i kale munye? Nye kamu fi veni vene 20  molwaashi omwa landwa ondilo. Onghee hano, fimanekeni Kalunga nomalutu eni.

Eshangelo lopedu

Ile “ovalumenhu ovo hava nangala novalumenhu vakwao, ile tu tye, have va ende konima.”
Ile “ovo hava popi omalaka mai.”
MOshigreka, porneia. Tala omafatululo oitya.
MOshigreka, porneia. Tala omafatululo oitya.