1 Ovakorinto 13:1-13

  • Ohole oya denga mbada (1-13)

13  Nonande ondi popye omalaka ovanhu nosho yo ovaengeli, ndele nghi na ohole, onda fa ashike oshivela tashi kwelengedja.  Nonande ondi kale ndi na oshali yokuxunganeka noyokuuda ko oiholekwa aishe iyapuki, ndi na eshiivo alishe nondi na eitavelo la kola tali dulu okulundulula eemhunda, ndele nghi na ohole, ame omunhu wongaho elela.  Nonande ngeno ondi yandje po oinima yange aishe ndi palule vamwe, nokuyamba po olutu lange opo ndi kale ndi udite etumba, ndele nghi na ohole, itashi kwafa sha.  Ohole oi na onheni nolune, kai na ondubo, ihai litange, ihai linenepeke,  ihai lihumbata nai,* ihai lalakanene ouwa wayo vene, ihai kenyanana noihai dimbuluka owii ye u ningilwa.  Ohole ihai hafele okuhenouyuki, ndele ohai hafele oshili.  Ohai tuvikile aishe, hai itavele aishe, hai teelele aishe nohai lididimikile aishe.  Ohole ihai xulu po. Ndele oshali yokuxunganeka otai xulu po; noshali yokupopya omalaka* otai xulu po; noshali yeshiivo otai xulu po.  Osheshi eshiivo nokuxunganeka kwetu inaku lixwa po. 10  Ndele ngeenge osho she lixwa po oshe uya, eshi inashi lixwa po otashi ka xula po. 11  Eshi nda li okaana, onda li handi popi ngaashi okaana, handi diladila nokutomhafana ngaashi okaana, ndele paife eshi nda ninga omukulunhu, onda efa po oikala younona. 12  Paife otwa fa hatu litalele mesipili la fiilila, ndele konima yefimbo ohatu ka kala tu liwetele mo nawa. Paife nghi na eshiivo le lixwa po kombinga yaKalunga, ndele ohandi ke mu shiiva filufilu ngaashi ashike ye e shii nge nawanawa. 13  Ndele oinima ei itatu otai kala po: eitavelo, eteelelo nohole; ashike ohole oyo ya fimanenena i dule ikwao.

Eshangelo lopedu

Ile “inai dina ovanhu.”
Sha hala okutya, okupopya omalaka amwe e lili pashikumwifilonga.