1 Johannes 5:1-21

  • Ohatu dulu okufinda ounyuni ngeenge otu na eitavelo muJesus (1-12)

    • Osho sha kwatelwa mokukala tu hole Kalunga (3)

  • Elineekelo kutya Kalunga ota udu omailikano etu (13-17)

  • Kaleni mwa lungama mounyuni ou woukolokoshi (18-21)

    • Ounyuni aushe ou li mepangelo laSatana (19)

5  Keshe oo a itavela kutya Jesus oye Kristus oye omona waKalunga, nakeshe oo e hole Kalunga oku hole yo ovana vaKalunga.  Kungaho ohatu ka mona kutya otu hole ovana vaKalunga ngeenge otu hole Kalunga nohatu dulika koipango yaye.  Ohole yokuhola Kalunga oyo ei kutya, tu diinine oipango yaye, noipango yaye kai fi idjuu,  osheshi keshe ou* e li omona waKalunga ota findi ounyuni. Otwa dula okufinda ounyuni omolweitavelo letu.  Olyelye ta dulu okufinda ounyuni? Mbela haye ou a itavela kutya Jesus Omona waKalunga?  Jesus Kristus okwe uyile nomeva nosho yo nohonde, ke uyile nomeva aeke, ndele okwe uyile nomeva nosho yo nohonde. Omhepo otai yandje oumbangi kombinga yaasho, molwaashi omhepo ohai holola oshili.*  Ope na oinima itatu oyo tai hepaulula kombinga yaJesus:  omhepo, omeva nohonde; noinima oyo itatu otai hepaulula oshinima sha faafana.  Ngeenge ohatu tambula ko ehepaululo lovanhu, ongahelipi shi na sha nehepaululo laKalunga olo linene? Kalunga okwa hepaulula kombinga yOmona waye. 10  Omunhu oo a itavela mOmona waKalunga okwa tambula ko nomutima aushe osho a hongwa kuKalunga. Oo ina itavela muKalunga okwa fa ta ti kutya Kalunga omunaipupulu, molwaashi ina itavela ehepaululo olo Kalunga a yandja kombinga yOmona waye. 11  Ehepaululo olo oleli kutya Kalunga okwe tu pa omwenyo waalushe, nokwe u tu pa okupitila mOmona waye. 12  Ou a tambula ko Omona waKalunga oku na omwenyo waalushe, naau ine mu tambula ko ke na omwenyo waalushe. 13  Onde mu shangela oinima oyo, opo mu shiive kutya omu na omwenyo waalushe nye ovo mwa itavela medina lOmona waKalunga. 14  Onghee otu na elineekelo* muKalunga kutya keshe osho hatu mu indile pahalo laye ote tu udu. 15  Ngeenge otu shi shii kutya ohe tu udu ngeenge twe mu indila sha, otu na elineekelo kutya ote ke tu pa oinima oyo twe mu indila. 16  Ngeenge umwe okwa mono omumwaxe ta nyono enyono olo itali twala mefyo, ne mu indilile kuKalunga, opo e ke mu pe omwenyo; osho otashi ningilwa ovo va nyona enyono itali twala mefyo. Oku na omanyono oo taa twala mefyo, naavo va nyona omanyono oo havo handi popi va indililwe. 17  Okuhenouyuki akushe oko oulunde, ashike ope na omanyono oo itaa twala mefyo. 18  Otu shi shii kutya keshe oo e li omona waKalunga iha longo oulunde, ndele oha amenwa kOmona waKalunga,* nomunawii* ita dulu oku mu kuma. 19  Otu shi shii kutya fye otwaKalunga, ndele ounyuni aushe ou li mepangelo lomunawii. 20  Otu shi shii kutya Omona waKalunga okwe uya nokwe tu pa eendunge opo tu shiive Kalunga kashili. Otu na ekwatafano naKalunga okupitila mOmona waye Jesus Kristus. Kalunga oo oye Kalunga kashili nodjo yomwenyo waalushe. 21  Ovamwange ovaholike, kaleni kokule noikalunga.*

Eshangelo lopedu

Eln., “keshe shimwe.”
Eln., “oyo oshili.”
Ile “emanguluko lokupopya.”
Sha hala okutya, kuJesus Kristus.
Sha hala okutya, Satana.
Ile “noihongwafano.”