Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 3

Onghalamwenyo mOparadisa oya li ya tya ngahelipi?

Onghalamwenyo mOparadisa oya li ya tya ngahelipi?

Jehova okwa li a pa Adam naEva oinima iwa ihapu. Genesis 1:28

Jehova okwa shita omukainhu wotete, Eva, ndele te mu yandje kuAdam a ninge omukulukadi waye. — Genesis 2:21, 22.

Jehova okwa li e va shita ve na omadiladilo nomalutu a wanenena, vehe na nande okapefili kasha.

Ova li hava di mOparadisa, moshikunino shaEden, onhele oyo ya li iwaiwa, mu na omilonga, omiti doiimati noinamwenyo.

Jehova okwa li ha popi navo noku va honga. Ngeno ova pwilikinine kuye, ngeno ova kala mOparadisa kombada yedu fiyo alushe.

 Kalunga okwa li e va lombwela kutya inava lya komuti umwe womoshikunino. Genesis 2:16, 17

Omweengeli umwe okwa li a tukululila Kalunga oshibofa. Omweengeli oo omukolokoshi oSatana Ondiaboli.

Jehova okwa li a ulikila Adam naEva omuti umwe moshikunino ndele te va lombwele kutya ngeenge ova li oiimati yao, otava ka fya.

Satana ka li a hala Adam naEva va dulike kuJehova. Onghee hano, okwa li a longifa eyoka li lombwele Eva kutya ngeenge okwa li komuti oo, ita ka fya shili, ndele ota ka kala a fa Kalunga. Satana okwa li a popya oipupulu. — Genesis 3:1-5.