Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 2

Kalunga kashili oye lyelye?

Kalunga kashili oye lyelye?

Oku na ashike Kalunga kashili umwe, nedina laye oJehova. (Exodus 15:3, OB-1954) Kalunga omunhu wopamhepo, nomolwaasho itatu dulu oku mu mona nomesho etu okomutwe. Oku tu hole nokwa hala nafye tu kale tu mu hole. Okwa hala yo tu kale tu hole ovanhu vakwetu. (Mateus 22:35-40) Jehova oye Omukombadambada, Omushiti woinima aishe.

Omunhu wopamhepo oo a shitwa tete kuKalunga okwa li omunaenghono nokwa ka shiivika lwanima nedina Jesus Kristus. Jehova okwa shita yo ovaengeli.

Jehova oye a shita oinima aishe oyo i li meulu  . . nokombada yedu. Ehololo 4:11

 Okwa shita eenyofi nosho yo edu noinima aishe oyo i li ko. — Genesis 1:1.

Kalunga okwa shita omunhu wotete, Adam, mondwi yedu. — Genesis 2:7.