Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo

Etwalemo

Kalunga oku li ngaashi xe omunahole. 1 Petrus 5:6, 7

Kalunga oye Omushiti wetu nohe tu file oshisho. Ngaashi ashike xe omunaendunge nomunahole ha hongo ovana vaye, Kalunga naye oha hongo ovanhu aveshe onghedi yokukalamwenyo ya denga mbada.

Kalunga okwe tu hololela eeshili di na ondilo odo tadi tu etele ehafo notadi tu kwafele tu kale tu na eteelelo.

Ngeenge owa kala ho pwilikine kuKalunga, ote ke ku wilika noku ku amena note ke ku kwafela u ungaunge nomaupyakadi.

Kakele kaasho, oto ka kala nomwenyo fiyo alushe.

 Kalunga okwe tu lombwela a ti: ‘Eheneni kwaame, pwilikineni opo mu kale nomwenyo.’ Jesaja 55:3