Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 6

Oshike hatu lihongo kombinga yEyelu laNoa?

Oshike hatu lihongo kombinga yEyelu laNoa?

Eshi Kalunga a li a hanauna po ovakolokoshi, okwa li a xupifa Noa noukwaneumbo waye. Genesis 7:11, 12, 23

Opa li pa loka odula oule womafiku 40, nedu alishe ola li la pwipwikilwa komeva. Opo nee ovakolokoshi aveshe ova fya.

Ovaengeli ovanashibofa ova li va lundulukila momalutu avo opamhepo ndele tava ningi eendemoni.

Noa noukwaneumbo waye, ovo va li mongulu yomomeva, ova li va xupa. Nonande Noa noukwaneumbo waye lwanima ova ka fya, Kalunga ote ke va nyumuna ve na etimaumbwile loku ka kala nomwenyo fiyo alushe.

 Kalunga ota ka hanauna po natango ovakolokoshi nota ka xupifa ovanhu ovo hava longo ouwa. Mateus 24:37-39

Satana neendemoni otava twikile okupukifa ovanhu.

Ngaashi pefimbo laNoa, ovanhu vahapu kunena inava hala okushikula ewiliko laJehova lopahole. Mafiku Jehova ota ka hanauna po ovakolokoshi aveshe. — 2 Petrus 2:5, 6.

Ngaashi Noa, ovanhu vamwe navo ohava pwilikine kuKalunga nohava ningi ngaashi ta ti; ovanhu va tya ngaho ovo Eendombwedi daJehova..