Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 4

Eshi Adam naEva va li va pwilikina kuSatana, osha etifa oilanduliko ilipi?

Eshi Adam naEva va li va pwilikina kuSatana, osha etifa oilanduliko ilipi?

Molwaashi Adam naEva kava li va dulika kuKalunga, ova fya. Genesis 3:6, 23

Eva okwa li a pwilikina keyoka ndele ta li komuti oo wa dilikwa. Opo nee okwa li a pa Adam, ndele naye ta li.

Osho va li va longa osha puka, sha hala okutya, ova li va longa oulunde. Opo nee Kalunga okwa li e va lekela mo mOparadisa oyo ya li eumbo lavo.

Onghalamwenyo oya ka kala idjuu kuvo nokoludalo lavo. Ova enda tava kulupa fiyo va fya. Eshi va fya, inava ya monhele omo hamu kala oishitwa yopamhepo, ndele ova xula po.

 Oonakufya kave na omwenyo, ngaashi ashike ondwi yedu ihe na omwenyo. Genesis 3:19

Atusheni ohatu fi molwaashi otu li oludalo laAdam naEva. Oonakufya ihava dulu okumona ko, okuuda ko noihava dulu okulonga sha. — Omuudifi 9:5, 10.

Jehova ka li a shita ovanhu va fye. Mafiku ota ka nyumuna oonakufya. Ngeenge ova pwilikine kuye, otava ka kala nomwenyo fiyo alushe.