Inda koshikalimo

Owa tala ko ngahelipi Ombibeli?

Owa tala ko ngahelipi Ombibeli?

Mbela oho ti . . .

  • embo lounongo wopanhu?

  • embo leengano nomahokololo onale?

  • embo la dja kuKalunga?

 OSHO OMBIBELI TAI TI

‘Omishangwa adishe oda yandjwa keenghono domhepo yaKalunga.’ — 2 Timoteus 3:16.

OUWA OO TO DULU OKU KA MONA NGEENGE OWA ITAVELA MOMBIBELI

Ombibeli otai yandje omanyamukulo taa mbilipaleke komapulo afimana monghalamwenyo. — Omayeletumbulo 2:1-5.

Otai tu pe ewiliko li shii okulineekelwa monghalamwenyo yetu yakeshe efiku. — Epsalme 119:105.

Otai tu pe eteelelo lashili li na sha nonakwiiwa. — Ovaroma 15:4.

 OHATU DULU NGOO OKWIITAVELA OSHO OMBIBELI TAI TI?

Heeno, ohatu dulu omolwomatomheno atatu lwaapo:

  • Okutwa kumwe kukumwifi. Ombibeli oya shangwa moule ­womido di dulife 1 600 da pita kovanhu 40 va yoolokafana. Vahapu vomuvo kava li ve shaafane. Ndele nande ongaho, embo alishe otali tu kumwe noli na enenediladilo limwe.

  • Ondjokonona i shii okulineekelwa. Luhapu ovanandjokonona ihava shange kombinga yokufindwa kwovanhu vavo. Ndele mepingafano naasho, ovashangi ­vOmbibeli ova shanga kombinga yomapuko avo vene nosho yo oshiwana shavo. — 2 Omafimbo 36:15, 16; Epsalme 51:3-6.

  • Omaxunganeko e shii okulineekelwa. Ombibeli oya li ya xunganeka kombinga yehanauno loshilando shonale Babilon, omido 200 lwaapo komesho yefimbo. (Jesaja 13:17-22) Inai holola ­ashike nghee oshilando osho sha li tashi ka hanaunwa po, ndele oya popya nokuli nedina laau a li te ke shi hanauna po. — Jesaja 45:1-3.

    Omaxunganeko makwao mahapu Ombibeli nao okwa li a wanifwa pauyadi. Mbela osho hasho twa teelela shi na sha nEendjovo daKalunga? — 2 Petrus 1:21.

 DILADILA KOMBINGA YA ASHI:

Ongahelipi Eendjovo daKalunga tadi dulu okulundulula onghalamwenyo yoye?

Ombibeli otai nyamukula epulo olo MUJESAJA 48:17, 18 nosho yo mu 2 TIMOTEUS 3:16, 17.