Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 3

Nghee mu na okupongolola po omaupyakadi

Nghee mu na okupongolola po omaupyakadi

“Ohole yeni yokuholafana nai kale ya xwama, osheshi ohole ohai fufile onduba yomatimba.” — 1 Petrus 4:8

Eshi tamu hovele okukalamwenyo kweni mu li ovalihomboli, otapa ka holoka omaupyakadi e lili noku lili. Otashi dulika a holoke po molwaashi ohamu diladila monghedi ya yoolokafana, mu na omaliudo netaleko la yoolokafana li na sha nonghalamwenyo. Ile omaupyakadi otashi dulika e mu dilile kondje yohombo ile a etifwe koiningwanima oyo ya holoka po ombadilila.

Ohatu kwatwa keamo lokuhenuka oushili woinima, ashike Ombibeli otai tu ladipike tu pongolole po omaupyakadi. (Mateus 5:23, 24) Okutula moilonga omafinamhango Ombibeli otaku mu kwafele mu shiive onghedi ya denga mbada omo tamu dulu oku a pongolola po.

 1 KUNDAFANENI OUPYAKADI

OSHO OMBIBELI TAI TI: ‘Ope na efimbo lokupopya.’ (Omuudifi 3:1, 7) Kongeni efimbo la wana mu popye kombinga youpyakadi oo wa holoka po. Hololela kaume koye kopahombo nghee u uditile oshinima osho, naasho to diladila kombinga yasho, to popi oshili. Alushe “popyeni oshili” nakaume koye kopahombo. (Ovaefeso 4:25) Kendabaleni muha tangune, nokuli nonande oshinima oshe mu andukifa neenghono. Enyamukulo litalala otali dulu okukelela eenghundafana diha ye fiyo oposhitwa shokutanguna. — Omayeletumbulo 15:4; 26:20.

Nokuli nonande itamu tu kumwe, kala omunanghenda, ino dimbwa okuulikila kaume koye kopahombo kutya ou mu hole nowe mu fimaneka. (Ovakolossi 4:6) Kendabaleni okupongolola po oupyakadi meendelelo noinamu kala keshe umwe e limwenena. — Ovaefeso 4:26.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Kongeni efimbo tali wapalele mu kundafane oupyakadi

  • Ngeenge mukweni ta popi, henuka oku mu kwata melaka. Teelela a mane okupopya opo u popye nawa

 2 PWILIKINA NOKUUDA KO

OSHO OMBIBELI TAI TI: “Filafaneni olukeno, mokufimanekafana pafaneni oshihopaelelwa.” (Ovaroma 12:10) Onghedi omo ho pwilikine oya fimanenena. Kendabala okuuda ko etaleko lakaume koye kopahombo ‘nokufilafana onghenda, u nelininipiko.’ (1 Petrus 3:8; Jakob 1:19) Ino liningifa wa fa to pwilikine. Ngeenge otashi shiiva, efa po manga osho wa li to ningi ndele to yandje filufilu elitulemo kukaume koye kopahombo ile u mu pule ngeenge itamu dulu okukundafana oshinima osho konima yefimbo. Ngeenge kaume koye kopahombo owe mu tala ko kutya okwaama kombinga yoye, ndele kefi omutondi woye, ‘ito ka endelela okuhanduka.’ — Omuudifi 7:9.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Pwilikina nelitulemo nokuli nonande osho mukweni ta popi ino shi panda

  • Yandja elitulemo kwaasho a hala okutya ndele hakoitya oyo ta longifa. Tala omalinyengo olutu nomutono wewi laye

3 TULENI MOILONGA

OSHO OMBIBELI TAI TI: “Oilonga aishe idjuu otai likolifa, nokupopyaana ashike otaku eta oluhepo.” (Omayeletumbulo 14:23) Inashi wana ashike okumona ekandulepo lomukundu. Omwa pumbwa okutula moilonga etokolo leni. Osho otashi dulika shi pule okulonga noudiinini nokuninga eenghendabala da mana mo, ashike oshi na ouwa. (Omayeletumbulo 10:4) Ngeenge omwa longele kumwe, otamu ka ‘mona ondjabi iwa’ yoshilonga sheni shidjuu. — Omuudifi 4:9.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Tokoleni kutya eenghatu tadi longo dilipi mu na okukatuka opo mu pongolole po oupyakadi

  • Efimbo nefimbo, kaleni hamu tale kutya omwa ninga exumokomesho li fike peni