Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 10

Nghee Ohamba ya koshola pamhepo ovashikuli vayo

Nghee Ohamba ya koshola pamhepo ovashikuli vayo

ENENEDILADILO LETUKULWA

Etomheno molwaashi Jesus a koshola pamhepo ovashikuli vaye nonghee e shi ninga

1-3. Jesus okwa li a ninga po shike eshi a hanga ovanhu tava ningi oinima oyo ihe na okuningwa motembeli?

JESUS okwa li a fimaneka neenghono otembeli yomuJerusalem molwaashi okwa li e shii elalakano layo. Otembeli oyo oyo ya li ondingandinga yelongelokalunga lashili kombada yedu, novalongelikalunga vashili ova li ve na okukala tava longele Jehova monghedi ya koshoka, molwaashi oku li Kalunga omuyapuki. Ndele eshi Jesus e uyile motembeli mo 10 Nisan 33 O.P., okwa li a handuka neenghono molwaashi ovanhu ova li tava ningi oinima yonhumba oyo ihe na okuningwa motembeli. Oinima ilipi va li tava ningi? — Lesha Mateus 21:12, 13.

2 Opa li ovalandifi novakumaani voimaliwa ovanalwisho, ovo va li hava ngeshefele moshihale shaavo vehe fi Ovajuda, nova li hava nyokoma ovanhu ovo ve uya okuyambela Jehova omayambo. * Nomolwaasho, Jesus okwa li a ‘ta mo aveshe ovo va li tava landifile motembeli novalandi, ndele okwa undulila poshi oitaafula yovakumaani voimaliwa,’ nokwa tokola ovanalwisho ovo va li tava ningi ongulu yaXe “oshikololo shovanyeki.” (Yelekanifa naNehemia 13:7-9.) Kungaho, Jesus okwa ulika kutya okwa li a lenga otembeli noku udite ko elalakano layo nokwa ulika yo kutya Xe okwa wana okulongelwa monghedi ya koshoka.

3 Eshi Jesus a nangekwa po mo 1914 e li Ohamba yopaMessias, okwa hovela okukoshola vali otembeli oyo ya kwatela mo aveshe kunena ovo va hala okulongela Jehova monghedi oyo ta hokwa. Otembeli oyo oilipi?

Nghee “ovamati vaLevi” va kosholwa

4, 5. (a) Ovashikuli vaJesus ovavaekwa ova li va yelifwa nokukosholwa ngahelipi mo 1914 fiyo olwopehovelo lo 1919? (b) Mbela okuyelifwa nokukosholwa kwoshiwana shaKalunga opo ashike kwa xulila opo? Shi yelifa.

4 Ngaashi twe shi mona mEtukulwa 2 lembo eli, konima eshi Jesus a nangekwa po e li Ohamba mo 1914, okwe uyile pamwe naXe va konakone otembeli yopamhepo, oyo i li elongekido li na sha nelongelokalunga la koshoka. * Konima eshi va konakona otembeli oyo, Ohamba Jesus oya li ya mona kutya “ovamati vaLevi,” Ovakriste ovavaekwa, ova li va pumbwa okuyelifwa nokukosholwa. (Mal. 3:1-3) Onghee hano, okudja mo 1914 fiyo olwopehovelo lo 1919, Omukosholi, Jehova, okwa li a efa oshiwana shaye shi pite momayeleko nomomaudjuu onhumba opo shi yelifwe nokukosholwa. Kashi hafifa tuu eshi ovavaekwa ovo va pita momayeleko oo a fa omudilo, va kosholwa, nova twikila okuyambidida Ohamba yopaMessias nehalo liwa!

5 Mbela okuyelifwa nokukosholwa kwoshiwana shaKalunga opo  ashike kwa xulila opo? Hasho. Jehova okwa kala ta longifa Ohamba yopaMessias momukokomoko womafiku axuuninwa i twikile okukwafela ovashikuli vayo opo va dule okutwikila okulongela Jehova motembeli yopamhepo monghedi ya koshoka. Momatukulwa avali taa landula, ohatu ka tala nghee Ohamba oyo ya kwafela ovashikuli vayo va kale va koshoka paenghedi nova ninge omalunduluko opahangano. Ndele metukulwa eli, ohatu ka tala kunghee va kosholwa pamhepo. Otashi pameke eitavelo letu okutala koumbangi wa yela, oo tau ulike kutya Jesus okwa kala ta longo noudiinini opo a kwafele ovashikuli vaye va kale va koshoka pamhepo.

“Lifeteni”

6. Osho Jehova a li a lombwela Ovajuda ovo va li moukwatwa otashi tu kwafele ngahelipi tu ude ko osho sha kwatelwa mo mokukala twa koshoka pamhepo?

6 Okukala twa koshoka pamhepo osha hala okutya shike? Opo tu mone enyamukulo lepulo olo, natu ka konakoneni osho Jehova a li a lombwela Ovajuda ovo va li moukwatwa waBabilon, fimbo inava shuna keduumbo lavo mefelemudo eti-6 K.O.P. (paife pa pita omido 2 500 nasha). (Lesha Jesaja 52:11.) Ovajuda ovo ova li va efiwa va shune kuJerusalem, opo va ka tungulule otembeli nokuxumifa komesho elongelokalunga lashili. (Esra 1:2-4) Nomolwaasho, Jehova okwa li a hala oshiwana shaye shi manguluke ko filufilu koinima aishe oyo i na ekwatafano nelongelokalunga laBabilon. Didilika kutya okwe va lombwela a ti: “Inamu kuma oshipo,” “djeni mo mokati kavo,” nonokutya, “lifeteni.” Onghee hano, elongelokalunga laJehova la koshoka kali na nande okunyatekwa kelongelokalunga loipupulu. Naasho osha hala okutya, okukala twa koshoka pamhepo otashi ti okukala twa manguluka ko komahongo neenghedindjikilile domalongelokalunga oipupulu.

7. Oupitilo ulipi Jesus ta longifa okukwafela ovashikuli vaye va kale va koshoka pamhepo?

7 Konima eshi Jesus a ninga Ohamba, okwa li a nangeka po omupiya omudiinini nomunaendunge mo 1919 e li oupitilo u liwetikile oo ta longifa okukwafela ovashikuli vaye opo va kale va koshoka pamhepo. (Mat. 24:45) Momudo oo, Ovakonakoni vOmbibeli ova hangwa nale va manguluka ko komahongo mahapu omalongelokalunga oipupulu. Ashike natango ova li va pumbwa okukosholwa pamhepo. Kristus okwa kala ta yandje ouyelele kanini nakanini kovashikuli vaye okupitila momupiya omudiinini shi na sha nomadano oivilo neenghedindjikilile odo va pumbwa okuhenuka. (Omayel. 4:18) Natu ka taleni koihopaenenwa imwe.

Ovakriste ova pumbwa ngoo okukala hava dana Okrismesa?

8. Oshike osho Ovakonakoni vOmbibeli va li ve shii kombinga yOkrismesa, ndele oshike osho va li vehe udite ko nawanawa?

8 Ovakonakoni vOmbibeli ova kala ve shii kutya Jesus ina dalwa mo 25 aDesemba nonokutya oshivilo shOkrismesa osha hovela momalongelokalunga oshipaani. Oshungonangelo yOshiingilisha yaDesemba 1881 oya ti: “Ovanhu omamiliyona ovo va ninga oilyo yeengeleka ova li ovapaani. Ndelenee ovanhu va tya ngaho kava li lela va lundulula oikala yavo; ova ninga ashike Ovakriste kedina, kokutya ovapristeri vomalongelokalunga oshipaani ova ninga ovapristeri ovakriste, noivilo yoshipaani oya lukululwa, ndele tai pewa omadina oshikriste, ngaashi pashihopaenenwa Okrismesa.” MOshungonangelo imwe yomo 1883 omwa li oshitukulwa shi na oshipalanyole, “Jesus okwa dalwa naini?” osho sha popya kutya okwa  dalwa lwopehovelo laOktoba. * Ndele nande ongaho, pefimbo opo Ovakonakoni vOmbibeli kava li ve wete lela ngeenge osha puka okudana Okrismesa. Oshitukulwa osho osha tonga nokuli kutya oilyo youkwaneumbo waBetel wokoBrooklyn nayo oya li hai dana Okrismesa pefimbo olo. Ashike oye ke shi xulifa po mo 1926. Omolwashike mbela?

9. Mokweendela ko kwefimbo, oshike osho Ovakonakoni vOmbibeli va li va didilika mo shi na sha nOkrismesa?

9 Mokweendela ko kwefimbo, eshi Ovakonakoni vOmbibeli va konakona moule oshinima osho, ove ke shi mona mo kutya oudilo wOkrismesa nosho yo eenghedindjikilile dayo itai fimanekifa Kalunga. Oshitukulwa “Oudilo wOkrismesa,” shomo-Golden Age yo 14 Desemba 1927, osha li sha popya kutya Okrismesa oshivilo shovapaani osho tashi yukifa unene elitulemo kokuliwanifila po omahalo opaumwene nosha kwatela mo elongelo loikalunga. Oshitukulwa osho osha tile yo kutya Kristus haye a lombwela ovanhu va kale tava dana Okrismesa, nosha xulifa neendjovo edi dididilikwedi tadi ti: “Molwaashi ounyuni, okahalu kombelela nOndiaboli otai xwaxwameke edano loshivilo osho, osha yela kutya ovo ve liyapulila filufilu Jehova itava dulu okukufa ombinga moshivilo sha tya ngaho.” Onghee hano, itashi kumwifa eshi okuhovela momudo oo oukwaneumbo waBetel wa efa po filufilu okudana Okrismesa fiyo okeluwa eli.

10. (a) Ouyelele tau nyaneke pomutenya Okrismesa ulipi wa li wa yandjwa muDesemba 1928? (Tala yo oshimhungu, “ Oudilo nelalakano lOkrismesa.”) (b) Oshiwana shaKalunga osha li sha kwafelwa ngahelipi opo shi henuke okukufa ombinga moivilo nosho yo okudana omafiku omafudo amwe e lili? (Tala oshimhungu, “ Nghee oivilo nomafiku omafudo amwe e lili a nyanekwa pomutenya.”)

10 Momudo wa landula ko, Ovakonakoni vOmbibeli ova li va mona ouyelele muhapu shi dulife nale oo tau nyaneke pomutenya Okrismesa. Mo 12 Desemba 1928, omumwatate Richard H. Barber, oo a li ha longo keembelewa detu da kula, okwa li a yandja oshipopiwa koradio osho tashi nyaneke pomutenya filufilu oudilo wOkrismesa. Ovapiya vaKalunga ova li ve linyenga ngahelipi kouyelele  wa yela oo va mona okudja keembelewa da kula? Omumwatate Charles Brandlein, oo ta dimbuluka eshi oukwaneumbo wavo wa efa po okudana Okrismesa, okwa tile: “Katwa li nande twa nyemata eshi twa efa po oinima oyo yoshipaani. . . . Osha li ashike sha fa omunhu to lidula oshikutu sha kaka noku shi ekelashi.” Omumwatate Henry A. Cantwell, oo lwanima a ka longa e li omupashukili omweendi, okwa tile: “Otwa li twa hafa eshi twa li tu na okweefa po oshinima shonhumba opo tu ulike ohole yetu yokuhola Jehova.” Ovashikuli vaKristus ovadiinini ova li va ninga omalunduluko nehalo liwa opo vaha kufa ombinga moivilo yomalongelokalunga oipupulu. *Joh. 15:19; 17:14.

11. Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya ohatu yambidida Ohamba yopaMessias?

11 Ovakonakoni vOmbibeli ovo ovadiinini inave tu tulila po tuu oshihopaenenwa shiwa! Metwokumwe naasho, natu lipule kutya: ‘Ohandi tale ko ngahelipi ouyelele oo wa dja keembelewa detu da kula? Mbela ohandi u tambula ko ngoo nolupandu noku u tula moilonga?’ Ngeenge otwa kala hatu dulika nehalo liwa komupiya omudiinini, ohatu ulike kutya ohatu yambidida Ohamba yopaMessias oyo ya nangeka po omupiya oo a kale ta yandje eendja dopamhepo pefimbo lado. — Oil. 16:4, 5.

Mbela Ovakriste ove na okukala hava longifa omushiyakano?

Ombadi yomushiyakano noshikoroni (Tala okatendo 12 no 13)

12. Oule womido dihapu, Ovakonakoni vOmbibeli ova kala va tala ko ngahelipi omushiyakano?

12 Oule womido, Ovakonakoni vOmbibeli ova li va tala ko omushiyakano u li edidiliko lOukriste la tambulwa ko, ashike ova li ve wete kutya osha puka okwiilikana kuwo, molwaashi ova li ve shii kutya Ombibeli oya tokola okwiilikana oihongwafano. (1 Kor. 10:14; 1 Joh. 5:21) Lwopehovelo lo 1883, Oshungonangelo oya tile “oludi keshe lokulongela oikalunga olitondifa koshipala  shaKalunga.” Ndele pefimbo olo Ovakonakoni vOmbibeli kava li ve wete sha puka okulongifa omushiyakano momikalo dimwe di lili odo va li ve wete tadi wapalele. Pashihopaenenwa, ova li hava kala ve udite etumba ngeenge va djala eembadi odo da fanekwa omushiyakano noshikoroni (oshishani), odo da li edidiliko loku va didilikifa mo. Ova li ve di tala ko di li edidiliko kutya ngeenge ova kala ovadiinini fiyo okefyo, otava ka pewa oshishani shomwenyo. Nomolwaasho okuhovela mo 1891, Oshungonangelo oya li hai kala i na edidiliko lomushiyakano noshikoroni.

13. Ouyelele ulipi ovashikuli vaKristus va li va mona shi na sha nelongifo lomushiyakano? (Tala yo oshimhungu, “ Ouyelele u na sha nelongifo lomushiyakano owa enda tau yela.”)

13 Ovakonakoni vOmbibeli ova li va lenga neenghono edidiliko lomushiyakano noshikoroni. Ashike lwopexulilo lo 1920 nasha, ova enda tava mono ouyelele muhapu u na sha nelongifo lomushiyakano. Omumwatate Grant Suiter, oo lwanima a ka ninga oshilyo shOlutuwiliki, okwa li a popya shi na sha noshoongalele shimwe osho sha ningilwe mo 1928 muDetroit, shomuMichigan, mOilongo ya Hangana yaAmerika, a ti: “Poshoongalele osho, otwa li twa kwafelwa tu mone kutya inashi yuka noinashi pumbiwa okulongifa edidiliko lomushiyakano noshikoroni.” Momido da ka landula ko, opa li pa pita ouyelele muhapu u na sha naasho. Nokungaho, osha li sha yela mo nawa kutya ngeenge otwa hala okukala twa koshoka pamhepo, katu na okulongifa nandenande omushiyakano melongelokalunga la koshoka.

14. Oshiwana shaKalunga osha li she linyenga ngahelipi kouyelele oo wa enda tau yela u na sha nelongifo lomushiyakano?

14 Ovapiya vaKalunga ova li ve linyenga ngahelipi kouyelele oo wa enda tau yela u na sha nelongifo lomushiyakano? Mbela ova li ashike va twikila okulongifa edidiliko lomushiyakano noshikoroni olo va li va lenga neenghono? Omumwameme Lela Roberts, oo a kala ta longele Jehova efimbo lile, okwa ti: “Otwa li twa efa po noupu okulongifa edidiliko olo eshi twa mona kutya otali ti lela shike.” Omumwameme vali umwe omudiinini, Ursula Serenco, okwa popya kombinga yanghee vahapu va li ve udite pefimbo olo a ti: “Otwa li twe lihonga kutya oshinima osho twa li hatu diladila kutya oshi li edidiliko lefyo lOmwene wetu nonokutya oshi li edidiliko leliyandjo letu lopaKriste mboli oshi li edidiliko lelongelokalunga loshipaani. Onghee hano, metwokumwe nOmayeletumbulo 4:18, otwa li twa hafa eshi elila lovayuki la enda tali yela.” Ovashikuli vaKristus ovo ovadiinini kava li nande va hala okukufa ombinga meenghedindjikilile inadi koshoka delongelokalunga loipupulu.

15, 16. Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otwa tokola toko okukaleka oshihale shokombada yedu shotembeli yaJehova yopamhepo sha koshoka?

15 Nafye kunena otwa tokola toko okuhakufa ombinga moinima ya tya ngaho. Otwa dimina kutya Kristus okwa kala ta longifa omupiya omudiinini nomunaendunge, e li oupitilo u liwetikile, opo a kwafele ovashikuli vaye va kale va koshoka pamhepo. Nomolwaasho, ngeenge otwa mono ouyelele wopamhepo oo tau tu londwele shi na sha noivilo, neenghedindjikilile ile oinima ikwao oyo ya nyama kelongelokalunga loipupulu, inatu ongaonga okweefa po oinima ya tya ngaho. Ngaashi ashike ovamwatate novamwameme ovo va li ko pefimbo olo Kristus a li opo a hovele okupangela, nafye natu kale twa tokola toko okukaleka oshihale shokombada yedu shotembeli yaJehova yopamhepo sha koshoka.

16 Kristus okwa kala yo ta longo noudiinini momafiku aa axuuninwa opo a amene oshiwana shaJehova koohandimwe ovo tava  dulu ngeno okweetifa enyonauko lopamhepo mehangano laJehova. Osho okwa kala te shi ningi ngahelipi mbela? Natu ke shi kundafaneni.

Okutongola “ovanawii movayuki”

17, 18. Oitukulwa tai landula yefaneko li na sha noshiyulifo oya hala okutya ngahelipi, (a) okweendifa oshiyulifo mefuta, (b) ‘okwoongelwa kweeshi doludi keshe,’ (c) okutula moikwatelwa eeshi odo diwa, na (d) okweekelwashi kweeshi odo dii?

17 Ohamba Jesus Kristus ohai pashukile omaongalo aeshe oshiwana shaKalunga. Nonande katu shi wete nomesho etu okomutwe, Kristus novaengeli ova kala tava tongola ovanhu meengudu mbali metwokumwe nefaneko li na sha noshiyulifo sheeshi. (Lesha Mateus 13:47-50.) Efaneko olo ola hala okutya ngahelipi?

Oshiyulifo otashi faneke oilonga yokuudifila ovanhu mounyuni aushe ovo ve li efuta lopafaneko (Tala okatendo 18)

18 Okweendifa ‘oshiyulifo mefuta.’ Oshiyulifo otashi faneke oilonga yokuudifila ovanhu mounyuni aushe ovo ve li efuta lopafaneko. ‘Okwoongelwa kweeshi doludi keshe.’ Osho osha hala okutya onghundana iwa ohai hokwifa ovanhu vomaludi aeshe; vamwe ohave i tambula ko nokuninga Ovakriste vashili, ofimbo vamwe hava kala ve na ohokwe petameko, ndele ihava katuka lela eenghatu ve tu waimine melongelokalunga la koshoka. * Okutula ‘eeshi diwa moikwatelwa.’ Eeshi odo otadi faneke ovanamitimadiwa ovo hava ongelwa momaongalo oo taa faafanifwa noikwatelwa, omo hava longele Jehova monghedi ya koshoka. Okweekelwashi ‘kweeshi dii.’ Osho osha hala okutya momafiku aa axuuninwa, Kristus novaengeli ova kala tava tongola “ovanawii movayuki.” * Kungaho, Kristus okwa amena omaongalo opaKriste aha nwefwe mo kovanhu ovo ve na oikala yomitima inai yuka, ovo tashi dulika inava hala okweefa po omahongo ile eenghedindjikilile da puka. *

19. Ou udite ngahelipi eshi Kristus e tu kwafela tu kale twa koshoka pamhepo tu li oshiwana shaKalunga nota amene elongelokalunga lashili liha nyatekwe?

19 Kashi hafifa tuu okushiiva kutya Ohamba yetu, Jesus Kristus, ohai amene aveshe ovo ve li mepashukilo layo! Itashi hekeleke tuu okukala tu shii kutya Jesus oha kondjele nouladi elongelokalunga lashili nosho yo ovalongelikalunga vashili ngaashi ashike a li a ninga eshi a koshola otembeli fimbo a li kombada yedu! Inatu hafa tuu eshi Kristus te tu kwafele tu kale twa koshoka pamhepo tu li oshiwana shaKalunga nota amene elongelokalunga lashili liha nyatekwe! Onghee hano, natu ulikeni kutya ohatu yambidida Ohamba oyo nOuhamba wayo mokuhenuka oinima aishe oyo ya nyama kelongelokalunga loipupulu.

^ okat. 2 Ovajuda ovo va li have uya kotembeli ova li hava pulwa va yandje oifendela yokomudo yotembeli, tava yandje oimaliwa yoludi lonhumba kondadalunde, novakumaani ova li have va futifa, opo ve va pe oludi loimaliwa oyo hai fendelwa. Kakele kaasho, vamwe otashi dulika va li hava kala va pumbwa oinamwenyo yokuyamba omayambo. Jesus okwa li a ula ovalandifi ovo kutya ‘ovanyeki,’ molwaashi otashi dulika va li hava futifa ovanhu ondilo.

^ okat. 4 Ovapiya vaJehova vokombada yedu ohave mu longele ve li moshihale shotembeli yaye yopamhepo shokombada yedu.

^ okat. 8 Oshitukulwa osho osha ti kutya, okutya Jesus okwa dalwa pefimbo lokufu (kwokoilongo yaAsia) “itashi tu kumwe nehokololo li na sha novafita ovo va li va nangela oimuna yavo moixwa.” — Luk. 2:8.

^ okat. 10 Monhumwafo imwe yopaumwene, ya shangelwe mo 14 Novemba 1927, omumwatate Frederick W. Franz okwa ti: “Itatu ka dana Okrismesa neudo. Oukwaneumbo waBetel owa tokola uha dane vali Okrismesa.” Konima yeemwedi donhumba, okwa li a shanga onhumwafo imwe natango mo 6 Februali 1928, omo a ti: “Omwene ota ende te tu koshola kanini nakanini komahongo oipupulu aBabilon, osho shi li ehangano lOndiaboli.”

^ okat. 18 Diladila pashihopaenenwa komudo woilonga 2013; ovaudifi ova li ve fike po 7 965 954, ofimbo ovanhu ovo va li pEdimbuluko lefyo laKristus va li 19 241 252.

^ okat. 18 Okutongolwa kweeshi diwa naado dii inaku faafana nokuyoololwa kweedi moikombo. (Mat. 25:31-46) Okuyoololwa kweedi moikombo otaku ulike ketokolo laxuuninwa olo tali ka ningwa poudjuu munene oo twa teelela. Lwopokati opo, ovo va fa eeshi dii otava dulu okwaalukila kuJehova nokuuya momaongalo opaKriste oo taa faafanifwa noikwatelwa. — Mal. 3:7.

^ okat. 18 Hauxuuninwa, ovo va fa eeshi dii otava ka ekelwa mediko la hanya, oku shi popya pafaneko, sha hala okutya otava ka hanaunwa po monakwiiwa.