Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 22

Ouhamba otau ka wanifa ehalo laKalunga kombada yedu

Ouhamba otau ka wanifa ehalo laKalunga kombada yedu

ENENEDILADILO LETUKULWA

Ouhamba otau ka wanifa po omaudaneko aKalunga aeshe e na sha novanhu nosho yo edu

1, 2. (a) Omolwashike omafimbo amwe hashi kala shidjuu okutala ko Oparadisa i li oshinima sholela? (b) Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu pameke eitavelo letu momaudaneko aKalunga?

NATU tye nee omumwatate omudiinini okwe uya pokwoongala, a loloka omolwoinima ikenyeneka oyo a shakeneka mefiku olo. Omuhona waye okwa li te mu fininike a longe olutaima. Omumwatate oo ota kondjo yo nokufila oshisho oukwaneumbo waye note lipula kombinga youyahame womukulukadi waye. Eshi omusika yeimbilo olo tali twala mo okwoongala ya hovela, okwa fuda ombeu e udite a pepelelwa, nokwa hafa eshi e li pOlupale lOuhamba novamwaxe. Eimbilo olo otali popi kombinga yeteelelo lomwenyo waalushe mOparadisa, nomu na eendjovo tadi pula omunhu u kale ngeno wa fa u liwete u li mOparadisa. Omumwatate okwa kala e hole eimbilo olo, ndele eshi te li imbi pamwe noukwaneumbo waye mokwoongala, eteelelo olo ola ndjangumukifa omutima waye oo wa li wa alamekwa.

2 Mbela naave pomhito imwe osho wa li u udite ngaho? Vahapu otwa shakeneka onghalo ya tya ngaho. Ndele nande ongaho, eenghalo domounyuni ou wa kulupa otadi dulu oku shi ninga shidjuu neenghono kufye okukala twa tomhwa kutya Oparadisa otai uya shili. Otu li ‘momafimbo madjuu,’ nounyuni omu tu li itau dulu nandenande okuyelekanifwa noparadisa. (2 Tim. 3:1) Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu kale tu na eteelelo la twa? Otu shi shii ngahelipi kutya Ouhamba waKalunga mafiku otau ka pangela ovanhu aveshe? Natu ka kundafaneni omaxunganeko onhumba aJehova oo a li a wanifilwa oshiwana shaye shonale. Opo nee ohatu ka kundafana nghee omaxunganeko oo namakwao a yukila kwaao taa wanifwa paife. Noxuuninwa eshi eitavelo letu la pamekwa, ohatu ka taleni kutya omaxunganeko oo okwa kuma ngahelipi onakwiiwa yetu.

Nghee Jehova a li a wanifa po omaudaneko aye mefimbo lonale

3. Eudaneko lilipi la li la hekeleka Ovajuda ovo va li moukwatwa muBabilon?

3 Diladila kutya onghalamwenyo yOvajuda ovo va li moukwatwa waBabilon mefelemudo 6 K.O.P. (paife pa pita omido 2600 lwaapo) oya li ya tya ngahelipi. Vahapu vomuvo ova kulila moukwatwa ngaashi ashike ovadali vavo, nonghalamwenyo oya li idjuu. Ovababilon ova li have va kembaula omolweitavelo lavo muJehova. (Eps. 137:1-3) Oule womido omilongo, Ovajuda ovadiinini ova kala tava diladila keteelelo litunhula eli kutya:  Jehova okwa udaneka okushunifa oshiwana shaye keduumbo lasho. Okwa ti yo kutya eenghalo otadi ka kala ditunhula moshilongo shavo. Okwa li yo a xunganeka kutya ngeenge Juda sha tangululwa, otashi ka kala sha fa oshikunino shaEden, ile oparadisa. (Lesha Jesaja 51:3.) Osha yela kutya omaudaneko oo okwa li a nuninwa okushilipaleka oshiwana shaKalunga noku shi ku fa momalimbililo oo tashi dulika sha li shi na. Ngahelipi mbela? Natu ka kundafaneni omaudaneko amwe okondadalunde.

4. Ongahelipi Jehova a li a shilipaleka Ovajuda kutya otava ka kala meameno meduumbo lavo?

4 Eameno. Ovaisrael ovo va li moukwatwa kava li tava ka alukila moparadisa yo venevene, ndele omedu lokokule olo la kala eputu oule womido 70, navahapu vomuvo inave li mona nande onale. Pefimbo lOmbibeli, eenghoshi, omambungu, eengwe nosho yo oilyani ikwao oya li ya sha. Omitwe domaukwaneumbo otashi dulika da li hadi lipula kutya, ‘Ongahelipi handi dulu okwaamena omukulukadi nounona vange? Ongahelipi handi dulu okwaamena eedi neengobe dange?’ Omalipulo a tya ngaho oku li paushitwe. Ndele diladila ashike keudaneko laKalunga olo li li muJesaja 11:6-9 nonghee la li tali va hekeleke. (Lesha.) Neendjovo odo dopahole, Jehova okwa li a shilipaleka ovo va li moukwatwa kutya vo nosho yo oimuna yavo otava ka kala meameno. Onghoshi okwa tiwa kutya otai ka lya omwiidi meityo olo kutya kaya li tai ka lya po eengobe dOvajuda. Ovadiinini kava li ve na okukala va tila oilyani oyo. Jehova okwa li a udaneka kutya oshiwana shaye otashi ka kala meameno medu laJuda la tungululwa, kutya nee omombuwa ile omofuka. — Hes. 34:25.

5. Omaxunganeko elipi a li a kwafela Ovajuda eshi va dja moukwatwa va kale ve na elineekelo kutya Jehova ote ke va pa oikulya ya henena?

5 Ehepuluko. Ovashamane Ovaisrael otashi dulika yo va li tave lipula kutya: ‘Ohandi ka dula ngoo okupalula oukwaneumbo wange ngeenge otwa shuna keduumbo letu? Ohatu ka kala peni? Ohandi ka mona ngoo oilonga notai ka kala ngoo iwa i dule ei nda kala handi longo moukwatwa koshi yepangelo lovatondi vetu?’ Jehova okwa li a nyamukula omapulo oo okupitila momaxunganeko a nwefwa mo. Okwa li a udanekela ovapiya vaye ovaduliki kutya odula otai ka loka nawa; noshidjemo, edu otali ke va menifila “oilya yomungome munyenye tau kutifa.” (Jes. 30:23) Shi na sha nomalukalwa noilonga tai ti sha, Jehova okwa li a udanekela oshiwana shaye a ti: “Otava ka dika omaumbo ndee tava kala mo, ndele tava twike oikokola yomiviinyu, ndee tava li oiimati yayo; itava ka tunga mu kale vamwe, ihava ka twika, vamwe ngeno va lye oiimati yavo.” (Jes. 65:21, 22) Onghalamwenyo oya li tai ka kala i li lela xwepo meenghedi dihapu oku i yelekanifa naashi va li moukwatwa moshilongo shovapaani, Babilon. Ndele ongahelipi shi na sha nomaupyakadi avo a kwata moiti, oo a li e va twalifa moukwatwa?

6. Oshiwana shaKalunga osha li shi na omaunghundi elipi, na Jehova okwa li e shi pa eshilipaleko lilipi eshi sha dja moukwatwa?

6 Oukolele wopamhepo. Ofimbo oshiwana shaKalunga inashi ya moukwatwa, osha li tashi vele pamhepo. Jehova okwa li a xunganeka shi na sha noshiwana shaye okupitila momuprofeti Jesaja, a ti: “Omutwe aushe otau vele, nomutima aushe ou na oudu.” (Jes. 1:5) Ova li eembolo nova pofipala pamhepo, molwaashi ova li hava fitike omatwi avo vaha ude omayele aJehova nohava  fifikinifa omesho avo vaha mone ouyelele oo te va pe. (Jes. 6:10; Jer. 5:21; Hes. 12:2) Ndele mbela ova li ngoo tava ka kala meameno ngeenge ova ka hangwa vali koupyakadi wa faafana konima eshi va dja moukwatwa? Osho ngeno oshe va ningifa natango va kale inava hokiwa kuJehova. Mepingafano naasho, kava li tuu va tuwa omukumo keudaneko laJehova olo tali ti: “Mefiku tuu olo ovafitamatwi otava ka uda ko eendjovo domishangwa, nomesho ovapofi otaa ka mona ko a manguluka komilaulu dilaula fokofoko”! (Jes. 29:18) Jehova okwa li ta ka velula pamhepo oshiwana shaye osho she livela ombedi, noku shi pa ewiliko nouyelele tau xupifa eemwenyo, shimha ashike kwa li tashi pwilikine nokudulika kuye.

7. Omaudaneko oo Kalunga a li a udanekela oshiwana shaye osho sha li moukwatwa okwa li a wanifwa ngahelipi, nomolwashike okuwanifwa kwao taku pameke eitavelo letu?

7 Jehova okwa li ngoo a wanifa po osho a udaneka? Ondjokonona otai shi koleke kutya Jehova okwa li a wanifa po omaudaneko aye. Ovajuda ovo va li va alukila keduumbo lavo ova li meameno, ova li va hepuluka nova li ve na oukolele wopamhepo. Pashihopaenenwa, Jehova okwa li e va amena koiwana yopoushiinda oyo ya li inaenghono noihapu i va dule. Oimuna yOvajuda kaya li ya lika po koilyani. Oshoshili kutya Ovajuda ovo ova li ashike va mona ewanifo linini lomaxunganeko oo e na sha noparadisa, oo a li a shangwa kovalumenhu ngaashi Jesaja, Jeremia nosho yo Hesekiel, ndele ewanifo olo va mona ola li litunhula, naasho osho ashike va li va pumbwa pefimbo opo. Eshi hatu dilonga kwaasho Jehova a li a ningila oshiwana shaye monakudiwa, otashi pameke eitavelo letu. Ngeenge ewanifo lotete lomaxunganeko oo, olo la li linini, ola li litunhula, mbela ewanifo linene otali ka kala la tya ngahelipi? Diladila ashike kwaasho Jehova e tu ningila kunena.

Nghee Jehova a hovela okuwanifa omaudaneko aye pefimbo letu

8. Oshiwana shaKalunga kunena oshi li ‘moshilongo’ ile medu loludi lilipi?

8 Ovapiya vaJehova kunena inava dja moshiwana shimwe, nokave li moshilongo shimwe ashike. Ndele ponhele yaasho, Ovakriste ovavaekwa ove li oshiwana shopamhepo, ‘Israel yaKalunga.’ (Gal. 6:16) Oovakwao ‘veedi dimwe’ ove li pamwe navo ‘moshilongo’ ile medu lopafaneko, ehangano omo tava longele Jehova Kalunga moukumwe. Okulongela Kalunga okwa fimanenena monghalamwenyo yavo. (Joh. 10:16, yelekanifa no-NW; Jes. 66:8) Ndele mbela Jehova okwe tu pa “oshilongo” ile edu la tya ngahelipi? Okwe tu pa oparadisa yopamhepo, omo omaudaneko aye e na sha neenghalo da fa domuEden taa wanifwa monghedi ikumwifi pamhepo. Natu ka taleni koihopaenenwa yonhumba.

9, 10. (a) Ongahelipi exunganeko olo li li muJesaja 11:6-9 tali wanifwa pefimbo letu? (b) Oumbangi ulipi tau ulike kutya mokati koshiwana shaKalunga omu na ombili?

9 Eameno. Exunganeko olo li li muJesaja 11:6-9 ola popya shi na sha noukumwe nombili oyo tai ka kala pokati koilyani novanhu nosho yo pokati kayo noimuna. Ndele mbela exunganeko olo otali wanifwa ngoo kunena meityo lopamhepo? Heeno! Movelishe 9, ohatu lihongo mo kutya omolwashike kwa tiwa kutya oishitwa oyo itai ka ninga owii noitai ka nyona sha. Ovelishe oyo oya ti: “Osheshi edu alishe otali ka kala li yadi eshiivo lokushiiva Omwene, ngaashi omeva a tuvikila efuta.” “Eshiivo  lokushiiva” Jehova otali dulu ngoo okulundulula omikalo doinamwenyo? Ahowe, ovelishe oyo otai popi shi na sha novanhu ovo va ninga omalunduluko eshi va shiiva Kalunga Omukombadambada nove lihonga okukala ovanambili ngaashi ye. Kunena, otu wete nghee exunganeko olo tali wanifwa monghedi ikumwifi moparadisa yetu yopamhepo. Ovashikuli vaKristus, ovo ve li koshi yepangelo lOuhamba, otave lihongo okweefa po omaukwatya mai a fa oinamwenyo nokukalafana nombili nosho yo moukumwe novamwaxe vopamhepo.

10 Pashihopaenenwa, moshishangomwa eshi otwa kundafana kombinga yokuhenombinga kwOvakriste oko kwa kanghamena keudeko letu lopamishangwa nosho yo kombinga yanghee oshiwana shaKalunga sha kala nokuhepekwa omolwokuhenombinga kwasho. Mbela kashi fi oshinima shididilikwedi okukala tu shii kutya mounyuni ou u yadi elongifo leenghono omu na oshiwana, osho sha fikama po movanhu vahapu, osho hashi anye okukufa ombinga melongifo leenghono loludi keshe, kutya nee otashi pula efyo? Oo kau fi tuu oumbangi udidilikwedi oo tau ulike kutya ovapangelwa vOhamba yopaMessias otava hafele shili ombili ngaashi oyo ya hokololwa muJesaja! Jesus okwa ti kutya ohole yokuholafana oyo tai ka didilikifa mo ovashikuli vaye. (Joh. 13:34, 35) Meongalo, Kristus ota longifa nelididimiko “omupiya omudiinini nomunaendunge” a honge Ovakriste aveshe vashili  okukala ovanambili, ve holafane nove na eenghedi diwa. — Mat. 24:45-47.

11, 12. Ounyuni otau dengwa kondjala yoludi lilipi, ndele ongahelipi Jehova ha pe oshiwana shaye eendja da henena?

11 Ehepuluko. Ovanhu mounyuni otava fi ondjala yopamhepo. Ombibeli oya londwela tai ti: “Tala, omafiku tae uya, Omwene Kalunga osho ta ti, Ame ohandi tumine oshilongo ondjala, handjala yomungome, hanota lomeva, ndelenee ondjala yokuuda eendjovo daKalunga.” (Amos 8:11) Mbela ovapangelwa vOuhamba waKalunga navo otava fi ondjala? Jehova okwa li a xunganeka eyooloko olo li li pokati kovapiya vaye novatondi vaye a ti: “Ovapiya vange otava ka lya, ndelenee nye otamu ka fya ondjala, tala, ovapiya vange otava ka nwa, ndelenee nye otamu ka fya enota, tala, ovapiya vange otava ka hafa, ndelenee nye otamu ka fifwa ohoni.” (Jes. 65:13) Owa mona ngoo nghee eendjovo odo tadi wanifwa?

12 Omafiloshisho opamhepo otaa kungulukile kufye a fa omulonga oo tau ende alushe tau tamunuka mo notau lelepala. Oishangomwa yetu oyo ya kanghamena kOmbibeli, oinima oyo ya kwatwa moungalo, ouvidio, okwoongala, oyoongalele nosho yo ouyelele oo u li konhele yetu yokointaneta, aishe kumwe oya fa omeva taa kunguluka omafiloshisho opamhepo mounyuni ou tau fi ondjala yopamhepo. (Hes. 47:1-12; Joel 3:18) Mbela ino tunhukwa okumona nghee omaudaneko aJehova e na sha neendja da henena taa wanifwa mokukalamwenyo kwoye kwakeshe efiku? Oho kendabala ngoo okulya koshililo shaJehova efiku keshe?

Omaongalo etu ohae tu kwafele tu kale twa paluka nawa pamhepo, twa amenwa notu na oukolele wopamhepo

13. Exunganeko laJehova li na sha nokutwikulula omesho ovapofi nokufitulula omatwi ovafitamatwi otali wanifwa ngahelipi kunena?

13 Oukolele wopamhepo. Kunena ovanhu vahapu ova pofipala nove li eembolo dopamhepo. (2 Kor. 4:4) Ndele nande ngaho, Kristus ota velula omaunghundi nomikifi dopamhepo mounyuni aushe. Mbela owa monene ngoo nale omesho omupofi a twikuluka nomatwi ombolo a fituluka? Ngeenge owa mona ovanhu ve lihonga oshili yEendjovo daKalunga ndele tava efa po oipupulu yomalongelokalunga oyo ya li ye va pofipaleka noye va imba va shiive oshili, osha yela kutya owa mona exunganeko eli tali wanifwa, olo tali ti: “Mefiku tuu olo ovafitamatwi otava ka uda ko eendjovo domishangwa, nomesho ovapofi otaa ka mona ko a manguluka komilaulu dilaula fokofoko.” (Jes. 29:18) Mounyuni aushe, ovanhu omayovi omafele omudo keshe ohava velulwa pamhepo. Efimbo keshe omunhu ta fiye po Babilon Shinene nokuuya a longele Jehova pamwe nafye moparadisa yopamhepo, otashi yandje oumbangi wa kola kutya omaudaneko aJehova otaa wanifwa.

14. Eitavelo letu otali ka kala la kola ngeenge otwa dilonga koumbangi ulipi?

14 Metukulwa keshe lembo eli omu na oumbangi wa kola oo tau ulike kutya Kristus okwa eta ovashikuli vaye moparadisa yashili yopamhepo pefimbo eli lexulilo. Natu twikileni okudilonga keenghedi dihapu omo twa nangekwa noupuna moparadisa oyo yokunena. Ngeenge otwa ningi ngaho, eitavelo letu momaudaneko aJehova e na sha nonakwiiwa otali ka enda tali kolo.

“Ouhamba woye nau uye”

15. Otu shi shii ngahelipi kutya edu otali ka ninga oparadisa?

15 Jehova okwa kala a lalakanena okuninga edu alishe oparadisa. Okwa li a tula Adam naEva moshikunino shaEden, nokwe  va lombwela va yadife edu noludalo lavo nokufila oshisho oinamwenyo aishe oyo i li mo. (Gen. 1:28) Ndele ponhele yokudulika, Adam naEva ova ninga ovanashibofa ngaashi Satana nova etela oludalo lavo alishe okuhawanenena, oulunde nefyo. Ashike elalakano laKalunga inali lunduluka. Ondjovo keshe oyo a popya ihai kala inai wanifwa. (Lesha Jesaja 55:10, 11.) Onghee hano, ohatu dulu okukala noushili kutya oludalo laAdam naEva otali ka yadifa edu eli noku li pangela, nokufila oshisho pahole eshito laJehova moparadisa. Pefimbo opo, omaxunganeko oo kwa li a pewa Ovajuda ovo va li moukwatwa e na sha nokukala meenghalo da fa domoparadisa otaa ka wanifwa pauyadi. Tala koihopaenenwa tai landula.

16. Ombibeli oya hokolola ngahelipi eameno olo hatu ka hafela mOparadisa?

16 Eameno. Xuuninwa, eendjovo tadi kumu omutima odo di li muJesaja 11:6-9 otadi ka wanifwa pauyadi meityo lolelalela. Ovalumenhu, ovakainhu nounona otava ka kala meameno, kashi na nee mbudi kutya ove li peni. Kape na oshishitwa, kutya nee omunhu ile oshinamwenyo, tashi ka kala sha nyika oshiponga. Diladila kefimbo olo to ka kala wa tala ko opulaneta aishe ei i li eumbo leni, to dulu okuyowa momilonga, momatale nomefuta; to dulu okutavakana mokati keemhunda nokweenda moluxwa nopehe na outile washa. Ito kala yo wa tila ngeenge taku toko. Eendjovo daHesekiel 34:25 otadi ka wanifwa opo ovapiya vaKalunga va dule nokuli okukala “mofuka [vehe] nambudi nokunangala momufitu.”

17. Otu shi shii ngahelipi kutya Jehova ota ka wanifa po pauyadi eemhumbwe detu eshi Ouhamba tau ka pangela edu alishe?

17 Ehepuluko. Diladila ashike efimbo eshi itapa ka kala vali oluhepo, omanyutu, ondjala ile oikondo yokukwafela ovo ve li momhumbwe. Eendja dopamhepo da henena odo oshiwana shaKalunga tashi hafele kunena odi li oumbangi oo tau ulike kutya Ohamba yopaMessias otai ka palula ovapangelwa vayo monghedi keshe. Eshi Jesus a li kombada yedu, okwa li a ulika kanini kutya ota dulu okuwanifa po omaudaneko oo, molwaashi okwa li a palula ovanhu omayovi ovo va li va fya ondjala nomingome ashike dinini neeshi. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mark. 8:19, 20) Eshi Ouhamba waKalunga tau ka pangela edu alishe, omaxunganeko ngaashi eli otaa ka wanifwa meityo lolelalela: “Eembuto doye we di kuna mepya loye ote ke di lokifila odula, ndele edu tali ku menifile oilya yomungome munyenye tau kutifa. Mefiku tuu olo oimuna yoye otai ka wandjela moulifilo wa mbwalangadja.” — Jes. 30:23.

18, 19. (a) Exunganeko olo li li muJesaja 65:20-22 otali ti shike kwoove? (b) Omeityo lilipi omafiku etu taa ka kala “ngaashi omafiku omiti”?

18 Kunena, oshidjuu kovanhu vahapu okukala ve na omaumbo mawa ile oilonga tai mbilipaleke. Mounyuni ou wa nyonauka, vahapu ohava longo noudiinini nosho yo eevili dihapu ndele ihashi va etele lela ouwa pauhandimwe nosho yo omaukwaneumbo avo, ofimbo ovakengeli novanalwisho tave likola oinima mokufininika vakwao. Diladila ashike kutya eenghalo otadi ka kala da tya ngahelipi ngeenge exunganeko eli ola wanifwa, olo tali ti: “Otava ka dika omaumbo ndee tava kala mo, ndele tava twike oikokola yomiviinyu, ndee tava li oiimati yavo; itava ka tunga mu kale vamwe, ihava ka twika vamwe ngeno va lye oiimati yavo, osheshi  ngaashi omafiku omiti e li, osho tashi ka kala yo omafiku [ovanhu] vange. Ovahoololwa vange ovo vene tava ka shambukilwa oilonga yomake avo.” — Jes. 65:20-22.

19 Outumbulilo oo kutya omafiku etu otaa ka kala “ngaashi omafiku omiti e li” owa hala okutya shike? Ngeenge u li pefina lomuti wa kula, mbela iho kala wa kumwa eshi to lipula kutya omuti oo owa kala po efimbo li fike peni, tashi dulika nokuli nooxokulululwa opo ve u hanga? Ngeno okwa li hatu kala ashike inatu wanenena fiyo ofiyo, ngeno naave oto fi ashike ndele omuti oo opo to u fiye, notau twikile ashike okukula uhe na mbudi fiyo oto dimbuwa. Jehova ke fi tuu omunalukeno eshi e tu shilipaleka kutya mOparadisa oyo tai uya, ohatu ka kala nomwenyo fiyo alushe nokuhafela ombili inene! (Eps. 37:11, 29) Efimbo otali ke uya eshi nokuli nomiti odo da kala po efimbo lile tadi ka kala ashike da fa omwiidi wongaho, tadi kulu ndele tadi fi po ofimbo fye hatu twikile ashike okukala nomwenyo fiyo alushe.

20. Ongahelipi ovapangelwa ovadiinini vOuhamba tava ka hafela oukolele wa wanenena?

20 Oukolele wa wanenena. Kunena, omikifi nefyo oya kuma keshe umwe womufye mounyuni ou. Kakele kaasho, atusheni ohatu vele, twa kwatwa komukifi mudipai oo hau ifanwa oulunde. Ndele ekuliloyambo laKristus olo ashike tali dulu okuvelula omukifi oo. (Rom. 3:23; 6:23) Pefimbo lEpangelo lOmido Eyovi, Jesus novapangeli pamwe naye otava ka kwafela ovanhu ovadiinini va mone ouwa pauyadi mekuliloyambo, tave ke va kwafela mokweendela ko kwefimbo va manguluke ko filufilu koulunde. Exunganeko laJesaja otali ka wanifwa pauyadi olo tali ti: “Onakukala mo nande umwe ta ti: Aame oshingone. Ovanhu ava tava [ka] kala mo, ova diminwa po omatimba avo.” (Jes. 33:24) Diladila kefimbo eshi itapa ka kala nande oumwe omupofi, ombolo ile oshingudu. (Lesha Jesaja 35:5, 6.) Kape na nande omukifi umwe tau ka nyenga Jesus okuvelula, kutya nee owopalutu, owopamadiladilo ile owopamaliudo. Ovapangelwa ovadiinini vOuhamba otava ka hafela oukokele muwa.

21. Oshike tashi ka ningilwa efyo, nomolwashike u wete eudaneko olo tali hekeleke?

21 Ongahelipi shi na sha nefyo, olo li li oshidjemo shoulunde osho ihatu dulu okuhenuka, olo luhapu hali etwa kouvela? Mafiku ‘omutondi wetu oo waxuuninwa’ ita ka kala vali e na eenghono dasha. (1 Kor. 15:26) Ndele mbela Jehova okwa tala ko efyo li li omutondi mutilifa? Didilika osho Jesaja a li a xunganeka eshi a ti: “Ota ka hanauna po efyo fiyo alushe, ndele Omwene, Kalunga ta ka feta po omahodi momesho aaveshe.” (Jes. 25:8) Diladila nee ngeno u li momwenyo eshi exunganeko olo tali ka wanifwa! Itaku ka kala vali omapako, omaendo novanhu itava ka lila vali eefya. Mepingafano naasho, ovanhu otava ka lila kehafo eshi Jehova ta ka wanifa po eudaneko laye litunhula li na sha nokunyumuna oonakufya. (Lesha Jesaja 26:19.) Ouyahame keshe oo wa etifwa kefyo otau ka kana po filufilu.

22. Oshike tashi ka ningwa po ngeenge Ouhamba wopaMessias owa manifa okulonga ehalo laKalunga kombada yedu?

22 Eshi taku ka fikwa pexulilo lomido eyovi, Ouhamba otau hangwa nale wa wanifa po pauyadi ehalo laKalunga kombada yedu, na Kristus ota ka yandja Ouhamba kuXe. (1 Kor. 15:25-28) Ovanhu va wanenena otava ka kala ve lilongekida okutaalela  eyeleko laxuuninwa laSatana eshi ta ka mangululwa mo mombwili. Konima yaasho, Kristus ota ka hanauna po eyoka olo likolokoshi novayambididi valo. (Gen. 3:15; Eh. 20:3, 7-10) Ashike aveshe ovo ve hole Jehova novadiinini kuye otava ka kala ve na etimaumbwile likumwifi. Etimaumbwile olo ola hokololwa nawa meudaneko limwe lOmbibeli olo la ti kutya ovanhu ovadiinini otava ka ya “memanguluko loshinge shovana vaKalunga.” — Rom. 8:21.

Ouhamba otau ka wanifa po omaudaneko aeshe aJehova e na sha novanhu nosho yo edu

23, 24. (a) Omolwashike tu na oushili kutya omaudaneko aKalunga otaa ka wanifwa? (b) Owa tokola toko okuninga shike?

23 Omaudaneko oo inae likolelela keteelelo longaho, nokae fi ashike omahalo ile eendjodi dongaho. Omaudaneko aJehova otaa ka wanifwa shili. Omolwashike hatu tile ngaho? Dimbuluka eendjovo daJesus odo twa kundafana metukulwa lotete lembo eli. Okwa li a honga ovashikuli vaye va ilikane kuJehova ngaha: “Ouhamba woye nau uye; ehalo loye nali wanifwe kombada yedu yo ngaashi meulu.” (Mat. 6:9, 10) Ouhamba waKalunga kau fi oshinima osho omunhu wonhumba e litungila ashike ouumbo momadiladilo aye. Ou li oshinima sholela, wa hovela nale okupangela meulu. Otwa mona oumbangi wa yela u na sha nanghee omaudaneko aJehova a kala taa wanifwa meongalo lopaKriste omido efele da pita. Onghee hano, ohatu dulu okukala noushili kutya omaudaneko aeshe aJehova otaa ka wanifwa po eshi Ouhamba waye tau ka pangela edu alishe.

24 Otu shi shii kutya Ouhamba waKalunga otau uya. Otu shii yo kutya omaudaneko aeshe aKalunga otaa ka wanifwa po. Omolwashike tu na elineekelo olo? Omolwaashi, OUHAMBA WAKALUNGA OTAU PANGELE! Ndele keshe umwe oku na okulipula kutya, ‘Ondi li ngoo koshi yepangelo lOuhamba?’ Natu kendabaleni ngaashi hatu dulu tu kale tu li ovapangelwa vOuhamba ovadiinini paife, opo tu ka dule oku ka mona ouwa mepangelo lao la wanenena noli li pauyuki fiyo alushe.