Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Kolumosho: Oikwafa oyo ya li ya tuminwa ovamwatate vokuNdowishi mo 1946 okudja koSwitzerland; Kolulyo: Olupale lOuhamba moJapani tali tungululwa konima eshi la hanaunwa po koshikungulu shomeva mo 2011

 OSHITUKULWA 6

Okuyambidida Ouhamba—Okutunga omatungo elongelokalunga nokuyandja oikwafa

Okuyambidida Ouhamba—Okutunga omatungo elongelokalunga nokuyandja oikwafa

 NATU tye nee ngeno oshitukulwa sheni osha dengwa koshikungulu shodula osho sha hanauna po filufilu oinima. Eshi wa ya kOlupale leni lOuhamba, ito hale okwiitavela kutya olo ngoo. Owa kala u udite etumba omolwolupale olo, tashi dulika ho dimbuluka nehafo omido da pita eshi wa li to kwafele pefimbo lokutungwa kwalo. Ashike paife ou udite nokuli etumba shi dulife nale, molwaashi ola ninga onhele yopakafimbo yokuyandjela oikwafa. Konima yoshikungulu osho, Okomitiye yOshitaimbelewa oya ninga po diva omalongekido opo ovo va ninga oihakanwa va pewe oikulya, oikutu, omeva mayela nosho yo omakwafo amwe vali. Oikwafa oyo ya yandjwa omayambidido oya li ya pakelwa nawa molupule. Ovamwatate novamwameme ove uya molupale, nova pewa osho va pumbwa, navahapu ova li tava pololoka omahodi, tava lili kehafo.

Jesus okwa ti kutya ovashikuli vaye otava ka didilikwa mo unene tuu omolwohole yavo yokuholafana. (Joh. 13:34, 35) Moshitukulwa eshi, ohatu ka kundafana nghee hatu ulike ohole oyo yopaKriste tu li Eendombwedi daJehova okupitila moilonga yetu yokutunga nomeenghendabala detu dokuyandja oikwafa. Ohole oyo oi li oumbangi wa kola oo tau ulike kutya otu li koshi yOuhamba oo u li meke laJesus.

MOSHITUKULWA ESHI

ETUKULWA 18

Nghee oilonga yOuhamba hai yambididwa pashimaliwa

Oimaliwa ohai di peni? Ohai longifwa ngahelipi?

ETUKULWA 19

Oilonga yokutunga oyo tai fimanekifa Jehova

Eenhele delongelokalunga ohadi fimanekifa Kalunga, ashike okwa lenga unene oshinima shimwe vali.

ETUKULWA 20

Okuyandja oikwafa pefimbo loiponga

Otu shi shii ngahelipi kutya okuyandja oikwafa oku li oshitukulwa shelongelokalunga letu?