Elandulafano loshoongalele shoshikandjo shomo 2019-2020 — Tapa ka kala omupashukilishikandjo

Shikula melandulafano loye poshoongalele shoshikandjo. Oshipalanyole shoshoongalele osho “Ohole ohai tungu.”

“Ohole ohai tungu”

Oshoongalele otashi ka yelifa nghee ohole i dule eshiivo nanghee keshe shimwe osho hatu ningi tashi dulu okuningwa pahole.

Pwilikina komanyamukulo omapulo aa

Omapulo oo otaa ka nyamukulwa poshoongalele.