Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonakufya ove li monghalo ya tya ngahelipi?

Oonakufya ove li monghalo ya tya ngahelipi?

Oshike hashi tu ningila ngeenge twa fi? Ombiibeli oi na omanyamukulo taa mbilipaleke notaa hekeleke.