Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Mbela Kalunga oku na ngoo edina?

Mbela Kalunga oku na ngoo edina?

Kalunga oku na omadinafimaneko mahapu, ngaashi Omunaenghono adishe, Omushiti nosho yo Omwene. (Job 34:12; Omuudifi 12:1; Daniel 2:47) Ndele mbela okwe liluka mwene edina?