Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHILESHWA 14

Omolwashike Kalunga e na ehangano laye?

Omolwashike Kalunga e na ehangano laye?

1. Omolwashike Kalunga a li a unganeka oshiwana shaIsrael shonale?

Kalunga okwa li a unganeka oludalo latatekulululwa Abraham e li ninga oshiwana shaye nokwa li e li tulila po eemhango. Okwa li he li ifana oshiwana ‘shaIsrael’ nola li melongelokalunga lashili novahumbati veendjovo daye. (Epsalme 147:19, 20) Kungaho, oiwana aishe oya li tai dulu okumona ouwa okupitila moshiwana shaIsrael. — Lesha Genesis 22:18.

Kalunga okwa li a hoolola Ovaisrael va ninge eendombwedi daye. Ondjokonona yavo otai ulike kutya ovanhu ohava mono ouwa ngeenge tava dulika keemhango daKalunga. (Deuteronomion 4:6) Onghee hano, oiwana imwe nayo oya li tai dulu okushiiva Kalunga kashili okupitila muvo. — Lesha Jesaja 43:10, 12.

2. Omolwashike Ovakriste vashili va unganekwa?

Molwaashi Ovaisrael kava li tava dulika, kava li vali va hokiwa kuKalunga nokwa li e va pingena po neongalo lopaKriste. ­(Mateus 21:43; 23:37, 38) Onghee hano, Ovakriste vashili ovo va ninga eendombwedi daJehova ponhele yoshiwana shaIsrael. — Lesha Oilonga 15:14, 17.

Jesus okwa li a unganeka ovashikuli vaye opo va udife nokuninga ovanhu vomoiwana aishe ovahongwa vaye. (Mateus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Paife oilonga oyo oya hanga oshitwa shayo shopombada pefimbo eli lexulilo lounyuni. Ondjokonona otai ulike kutya Jehova okwa hanganifa ovanhu omamiliyona vomoiwana aishe melongelokalunga lashili monghedi oyo inai monika nale. (Ehololo 7:9, 10) Ovakriste vashili ova hanganifwa opo va twaafane omukumo nova kwafelafane. Momaongalo aeshe Ovakriste vashili omounyuni aushe ohamu yandjwa ehongo lopaMbibeli la faafana. — Lesha Ovaheberi 10:24, 25.

 3. Ehangano lEendombwedi daJehova ola hovela naini pefimbo letu?

Mo 1870 nasha, okangudu kanini kovakonakoni vOmbibeli oka li ka hovela okukonakona oshili yOmbibeli oyo ya li ya holekwa oule wefimbo lile. Molwaashi ova li ve shii kutya Jesus okwa li a unganeka eongalo lopaKriste opo li udife, navo ova li va hovela okuudifila ovanhu vomoiwana aishe kombinga yOuhamba. Mo 1931, ova li va tambula ko edina Eendombwedi daJehova. — Lesha Oilonga 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Eendombwedi daJehova oda unganekwa ngahelipi?

Pefimbo lovayapostoli, omaongalo opaKriste moilongo ihapu okwa li haa filwa oshisho pamhepo kolutuwiliki olo la dimina kutya Jesus oye e li Omutwe weongalo. (Oilonga 16:4, 5) Sha faafana, nokunena Eendombwedi daJehova mounyuni aushe ohadi filwa oshisho kOlutuwiliki olo la fikama po movakulunhuongalo va pyokoka. Ohali pashukile oitaimbelewa yEendombwedi daJehova oko haku tolokwa nohaku nyanyangidwa oileshomwa yopaMbibeli momalaka e dulife po 600. Onghee hano, Olutuwiliki ohali yandje etwomukumo lopamishangwa nosho yo ewiliko komaongalo e dulife po 100 000 mounyuni aushe. Meongalo keshe omu na ovalumenhu va pyokoka ovo tava longo ve li ovakulunhuongalo ile ovapashukili. Ovalumenhu va tya ngaho ohava file oshisho pahole oshiunda shaKalunga. — Lesha 1 Petrus 5:2, 3.

Eendombwedi daJehova oda unganekwa opo di udife onghundana iwa nokuninga ovanhu ovahongwa. Ngaashi ovayapostoli, nafye ohatu udifa eumbo neumbo. (Oilonga 20:20) Ohatu konakona yo Ombibeli novanamitimadiwa ovo ve hole oshili. Eendombwedi daJehova kadi fi ashike ehangano, ndele odi li yo oukwaneumbo oo u na Xe omunahole. Otu li ovamwainafana nohatu filafana oshisho. (2 Ovatessaloniki 1:3) Molwaashi oshiwana shaJehova osha unganekwa monghedi oyo tai hafifa Kalunga nohashi kwafele vamwe, osha tunga po oukwaneumbo wa hafa neenghono kombada yedu. — Lesha Epsalme 33:12; Oilonga 20:35.