Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 50

Jehova ta amene Josafat

Jehova ta amene Josafat

Josafat, ohamba yaJuda, okwa li a hanauna po eealtari daBaal noikalunga moshilongo. Okwa li a hala ovanhu va shiive eemhango daJehova. Nomolwaasho okwa li a tuma ovakulunhu nOvalevi kuJuda ashishe opo va ka longe ovanhu eemhango daJehova.

Oiwana oyo ya li popepi oya li ya tila okulwifa oshiwana shaJuda molwaashi okwa li i shii kutya Kalunga oku li pamwe nasho. Oya li nokuli ya etela ohamba Josafat omaano. Ashike Ovamoab, Ovaammoni nosho yo ovo va li va dja koshitukulwa shaSeir ova li ve ya okulwifa Ovajuda. Josafat okwa li e shi shii kutya okwa pumbwa ekwafo laJehova. Okwa li a lombwela ovalumenhu, ovakainhu nounona aveshe va ongale muJerusalem. Opo nee okwa kala komesho yavo ndele ta ilikana ta ti: ‘Jehova, itatu ka findana nopehe na ekwafo loye. Tu lombwela osho tu na okuninga po.’

Jehova okwa nyamukula eilikano lavo a ti: ‘Inamu tila, hanye tamu ka lwa. Ohandi ke mu kwafela. Fikameni, kaleni mu li ofika ndele tamu tale nghee handi ke mu xupifa.’ Jehova okwa li e va xupifa ngahelipi?

Ongula yefiku la landula ko, Josafat okwa li a hoolola ovaimbi ndele te va lombwele va kale komesho yetangakwaita. Ova enda okudja muJerusalem fiyo okonhele yolwoodi yedina Tekoa.

Fimbo ovaimbi va li tava hambelele Jehova va hafa neendaka di li mokule, Jehova okwa li a lwa ponhele yoshiwana shaye. Okwa li a ngwangwaneka Ovaammoni nOvamoab ndele tava tameke okuliponokela nokape na oo a xupa. Ashike Jehova okwa li a amena ovanhu vomuJuda, ovakwaita novapristeri. Ovanhu aveshe ovo va li poilongo yopopepi ova li va uda osho Jehova a ninga, nova li ve shii kutya Jehova ota twikile okwaamena oshiwana shaye. Jehova oha xupifa oshiwana shaye ngahelipi? Omeenghedi da yoolokafana, nomolwaasho ina pumbwa ekwafo lovanhu opo a ninge ngaho.

‘Hanye tamu ka lwa. Fikameni, kaleni mu li ofika, ndele taleni nhumbi Omwene te mu xupifa.’ — 2 Omafimbo 20:17