Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 38

Jehova okwa li a pameka Simson

Jehova okwa li a pameka Simson

Ovaisrael vahapu ova li va tameka vali okulongela oikalunga, na Jehova okwa li a efa Ovafilisti va kwate ko oshilongo shavo. Ashike opa li Ovaisrael vamwe ovo va li ve hole Jehova ngaashi Manoah. Manoah nomukulukadi waye kava li ve na okaana. Efiku limwe Jehova okwa li a tuma omweengeli komukulukadi waManoah. Omweengeli okwe mu lombwela a ti: ‘Oto ka mona okaana kokamati. Otaka ka mangulula Ovaisrael momake Ovafilisti, notaka ka ninga Omunasiri.’ Mbela ou shii kutya Ovanasiri ova li oolyelye? Ova li ovapiya vaJehova ve likalekelwa. Ovanasiri kava li va pitikwa va kulule ko eexwiki davo.

Mokweendela ko kwefimbo, okamonamati kaManoah oka li ka dalwa, nokwe ka luka Simson. Eshi Simson a kula, Jehova okwa li e mu ninga omunaenghono. Okwa li a dula okudipaa onghoshi neenyala daye. Pomhito imwe, okwa li a dipaa Ovafilisti 30 oye aeke. Ovafilisti ova li ve mu tonde nova li tava kongo omhito ve mu dipae. Oufiku umwe fimbo Simson a li a kofa muGasa, ova li va ya komuvelo woshilando ndele tava teelele nelalakano loku mu dipaa ongula. Ndele Simson okwa li a penduka mokati koufiku ndele tai komuvelo woshilando, noku u dikula mo. Opo nee okwa li e u humbata komapepe fiyo okoxulo yomhunda yaHebron.

Lwanima Ovafilisti ova li va ya kokakadona kaSimson, Delila, ndele tava ti: ‘Ohatu ke ku futa oisilveri omayovi ngeenge owe tu monene kutya omolwashike Simson e na eenghono. Otwa hala oku mu kwata noku mu tula modolongo.’ Delila okwa li a itavela molwaashi okwa li a hala oimaliwa. Tete Simson okwa li a anya oku mu lombwela kutya omolwashike e na eenghono. Ndele Delila okwa li e mu fininika fiyo osheshi e mu lombwela oshiholekwa shaye. Simson okwe mu lombwela a ti: ‘Eexwiki dange inadi kululwa nghee nda dalelwe molwaashi ame Omunasiri. Ngeenge oda kululwa ko, itandi ka kala vali ndi na eenghono.’ Simson okwa li a ninga epuko la kula eshi a lombwela Delila oshiholekwa shaye.

Opo nee Delila okwa li a lombwela Ovafilisti meendelelo ta ti: ‘Paife ondi shii kutya eenghono daye odi li peni.’ Okwa li a ningifa Simson a kofele komatundji aye ndele ta ifana umwe womOvafilisti e mu kulule. Delila okwa li  a ingida ta ti: ‘Simson, Ovafilisti ovava!’ Opo nee Simson okwa penduka ndele ka li vali e na eenghono. Ovafilisti ova li ve mu kwata, tave mu twiyula omesho ndele tave mu tula modolongo.

Efiku limwe fimbo Ovafilisti omayovi va li va ongala motembeli yoshikalunga shavo Dagon, ova li va ingida tava ti: ‘Kalunga ketu okwe tu pa Simson! Mu eteni tu mu ningife oiyolifa!’ Ova li ve mu kaleka ofika pokati keengudi mbali ndele tave mu sheke. Opo nee Simson okwa ilikana ta ti: ‘Akutu Jehova, alikana pe nge vali eenghono.’ Pefimbo opo eexwiki daSimson oda hangwa da kula. Okwa li a undula eengudi dotembeli neenghono daye adishe, ndele etungo alishe tali teka po nokudipaa ovanhu aveshe ovo va li mo, na Simson omo a fila.

“Aishe ohandi i dulu [omolwaau, NW] ta pameke nge.” — Ovafilippi 4:13