Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 35

Hanna ta ilikana a mone okaana okamati

Hanna ta ilikana a mone okaana okamati

Opa li Omuisrael umwe wedina Elkana, a li e na ovakulukadi vavali, Hanna naPeninna. Ashike Elkana okwa li e hole unene Hanna. Peninna okwa li ha kala ta sheke Hanna efimbo keshe molwaashi ka li e na okaana, ofimbo Peninna a li e na ounona vahapu. Omudo keshe, Elkana okwa li ha twala oukwaneumbo waye u ka longele Jehova ketwali kuSilo. Pomhito imwe fimbo va li kuSilo, okwa li a didilika kutya omuholike waye Hanna okwa nyika oluhodi neenghono. Okwa ti: ‘Hanna, ino kwena, ame opo ndi li nondi ku hole.’

Lwopokati opo, Hanna okwa li a ya oye aeke metwali a ka ilikane. Okwa li a ilikana Jehova ta lili e mu kwafele. Okwa udaneka ta ti: ‘Jehova, ngeenge owa pe nge okaana kokamati, ohandi keke ku pa ke ku longele onghalamwenyo yako aishe.’

Omupristeri omukulunhu Eli okwa li a mona Hanna ta hekumuna, ndele ta diladila kutya okwa kolwa. Hanna okwa li a lombwela Eli ta ti: ‘Ahowe omwene wange, ame inandi kolwa. Ondi na oupyakadi munene, nohandi lombwele Jehova kombinga yao.’ Eli okwa li a mona kutya okwa puka ndele ta lombwele Hanna ta ti: ‘Kalunga ne ku pe osho wa hala.’ Okudja opo, Hanna okwa li a pepelelwa ndele ta i. Konima yodula imwe lwaapo, okwa li a dala okaana kokamati ndele te ka luku Samuel. Hanna ka li tuu a hafa!

Hanna ka li a dimbwa osho a udanekela Jehova. Diva eshi Samuel a tova, okwa li e  mu twala a ka longe ketwali. Okwa li a lombwela Eli ta ti: ‘Okamati aka oko nda li handi ilikana ndi pewe. Naka longele Jehova onghalamwenyo yako aishe.’ Elkana naHanna ova kala hava ka talela po Samuel omudo keshe noku mu twaalela oikutu ipe. Jehova okwa li a pa vali Hanna oumati vatatu noukadona vavali.

“Indileni, ndele tamu pewa; kongeni, ndele tamu mono.” — Mateus 7:7