Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 77

Jesus ta udifile omukainhu pondungu

Jesus ta udifile omukainhu pondungu

Konima yOpaasa, Jesus novahongwa vaye ova li va pitila muSamaria eshi va li tava shuna kuGalilea. Jesus okwa li a kanghama pondungu yaJakob, popepi noshilando Sikar. Fimbo a li ta fuda po pondungu oyo, ovahongwa vaye ova li va ya moshilando va ka lande oikulya.

Pondungu opa li pe uya omukainhu e uya okuteka. Jesus okwe mu indila a ti: ‘Pe nge omeva ndi nwe.’ Omukainhu okwa ti: ‘Omolwashike to popi naame? Ame Omusamaria, Ovajuda ihava popi nOvasamaria.’ Jesus okwe mu lombwela a ti: ‘Ngeno owa li u shii kutya aame lyelye, ngeno oto pula nge ndi ku pe omeva, nohandi ku pe omeva omwenyo.’ Omukainhu okwa pula a ti: ‘Owa hala okutya ngahelipi? Ove ku na oshiyuma shokutekifa nokuli.’ Jesus okwa ti: ‘Keshe oo ta nu omeva oo handi mu pe, ita ka fya vali enota.’ Omukainhu okwa ti: “Omwene, pe nge omeva oo.”

Opo nee Jesus okwa lombwela omukainhu ta ti: ‘Inda u ka tale omushamane woye.’ Omukainhu okwa ti: ‘Nghi na omushamane.’ Jesus okwa ti: ‘Owa popya oshili. Owa li wa hombolwa lwoikando itano, nopaife ou li nomulumenhu ino hombola naye.’ Omukainhu okwa ti: ‘Ondi wete kutya ove omuprofeti. Oshiwana shetu osha itavela kutya ohatu dulu okulongela Kalunga komhunda oyo, ashike Ovajuda otava ti kutya ohatu dulu ashike oku ka longela Kalunga kuJerusalem. Onda itavela kutya ngeenge Messias e uya, ote ke tu honga nghee tu na okulongela Kalunga.’ Opo nee Jesus okwa lombwela omukainhu oshinima osho ine shi lombwela nande onale omunhu a ti: ‘Aame Messias.’

Omukainhu okwa endelela ndele ta i moshilando nokulombwela Ovasamaria ta ti: ‘Ohandi diladila  kutya onda mona Messias. Oku shii keshe shimwe kombinga yange. Ileni mu ke mu tale!’ Ovanhu ova li va landula omukainhu kondungu ndele tava pwilikine kehongo laJesus.

Ovasamaria ova li va pula Jesus a kale moshilando shavo. Opo nee Jesus okwa udifila mo oule womafiku avali, novanhu vahapu ova li ve mu itavela. Ova lombwela omukainhu Omusamaria va ti: ‘Eshi twa pwilikina komulumenhu oo, otwa mona kutya oye omuxupifi shili wounyuni.’

“‘Ila!’ Naau ta fi enota, ne uye, naau a hala, na tambule omeva omwenyo oshali.” — Ehololo 22:17